Tiedote 18.12.2007

Työllisyys ja työttömyys marraskuussa 2007

- Työllisiä 28 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 69,1 prosenttia
- Työttömyysaste 6,1 prosenttia, työttömänä 161 000 henkeä
- Työnvälityksessä 37 000 uutta avointa työpaikkaa
- Tammi-marraskuussa 2007 keskimäärin 50 000 työllistä enemmän kuin vuotta aiemmin

Työllisiä oli marraskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 472 000, mikä oli 28 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyys lisääntyi vain yksityisellä sektorilla. Palkansaajien määrä kasvoi ja yrittäjien määrä väheni. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä ja väheni Itä-Suomen läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli marraskuussa 69,1 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 71,1 prosenttia ja naisten työllisyysaste 67,2 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 70,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 11/2006 - 11/2007, tuhatta henkeä

  Marraskuu 2007 Marraskuu 2006 MUUTOS, %
11/06 - 11/07
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 472 2 444 1,1
 - palkansaajat 2 179 2 126 2,5
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 293 318 -7,8
 Työllisyysaste, % 69,1 68,8 0,32
 Työttömät 1 161 175 -7,9
 Työttömyysaste, % 6,1 6,7 -0,62
 Työvoima yhteensä 2 633 2 619 0,5
 Työvoimaosuus, % 66,0 66,0 0,02
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 357 1 350 0,5
 - opiskelijat 367 376 -2,6
 - kotitaloustyössä 95 87 8,6
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 199 227 -12,1
 - yli vuoden työttömänä olleet 47 59 -19,4
 Tukitoimenpitein työllistetyt 35 39 -9,9
 Työvoimakoulutuksessa 34 35 -2,6
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 20 -3,5
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 37 35 5,9
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 marraskuussa 161 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työttömyysaste oli 6,1 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi *) oli marraskuussa 6,8 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,6 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 9,8 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli marraskuussa 14,1 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi *) oli 16,8 prosenttia.

Vuoden 2007 tammi-marraskuussa työllisiä oli työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 2 492 000 henkeä eli 50 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 186 000 eli 22 000 vähemmän kuin vuoden 2006 tammi-marraskuussa.

Työvoimatoimistoissa oli marraskuun 2007 lopussa kaikkiaan 199 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 27 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,4 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 18 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 37 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi marraskuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Marraskuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434 Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Petri Syvänen 010 60 48050, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)