Pressmeddelande 18.12.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i november 2007

- Antalet sysselsatta 28 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 69,1 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,1 procent, 161 000 personer arbetslösa
- 37 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 50 000 fler under januari-november år 2007 än året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i november 2 472 000, dvs. 28 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade bara inom den privata sektorn. Antalet löntagare ökade, medan antalet företagare minskade. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands och Västra Finlands län och minskade i Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i november 69,1 procent, dvs. 0,3 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 71,1 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 67,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden* var 70,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 11/2006-11/2007, tusen personer

  November 2007 November 2006 FÖRÄNDRING, %
11/06-11/07
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 472 2 444 1,1
 - löntagare 2 179 2 126 2,5
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 293 318 -7,8
 Relativt sysselsättningstal, % 69,1 68,8 0,32
 Arbetslösa 1 161 175 -7,9
 Relativt arbetslöshetstal, % 6,1 6,7 -0,62
 Arbetskraften totalt 2 633 2 619 0,5
 Arbetskraftsandel, % 66,0 66,0 0,02
 Utanför arbetskraften totalt 1 357 1 350 0,5
 - studerande 367 376 -2,6
 - i hushållsarbete 95 87 8,6
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
  Arbetslösa arbetssökande 199 227 -12,1
 - arbetslösa längre än ett år 47 59 -19,4
 Sysselsatta genom stödåtgärder 35 39 -9,9
 I arbetskraftsutbildning 34 35 -2,6
 I arbetspraktik, arbetsalternering 19 20 -3,5
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 37 35 5,9
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i november 2007 till 161 000, dvs. 14 000 färre än i november året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 6,1 procent, dvs. 0,6 procentenhet mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) var i november 6,8 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,6 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 9,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i november 14,1 procent, vilket var 0,8 procentenheter mindre än i november året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) bland unga var 16,8 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-november år 2007i medeltal 2 492 000 personer, dvs. 50 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 186 000, dvs. 22 000 färre än under januari-november år 2006.

I slutet av november 2007 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 199 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 27 000 mindre än i november året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 5 000 färre jämfört med november i fjol. Åtgärderna gällde 3,4 procent av arbetskraften. Det fanns 18 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 3 000 mindre än i november året innan. I november anmäldes 37 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i november året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i november är ungefär ±14 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434 Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Petri Syvänen 010 60 48050, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)