3.3.1997

Julkinen talous täyttää EMU-kriteerit

EMU-velka eli julkisyhteisöjen bruttovelka muille sektoreille oli Suomessa viime vuoden lopussa 58,8 prosenttia bruttokansantuotteesta. Osuus oli alle EU-maiden keskitason ja alitti niukasti Euroopan talous- ja rahaliiton lähentymiskriteerin 60 prosentin arvon. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen EU:n komissiolle kokoamista tiedoista.

EMU-velan kasvua vaimensi työeläkevarojen lainaaminen valtiolle. Valtion velan 36 miljardin markan kasvusta suurin osa eli 21 miljardia markkaa tuli työeläkelaitoksilta. Tällaisia julkisen sektorin sisäisiä velkoja ei lueta mukaan EMU-velkaan. Kuntien velkakanta aleni ennakkotietojen mukaan kolme miljardia markkaa.

Julkisyhteisöjen rahoitusalijäämä, jota käytetään velan ohella EU-maiden julkisen talouden kunnon mittarina, oli viime vuonna 2,6 prosenttia bruttokansantuotteesta. Rahoitusalijäämä alitti kriteerinä olevan kolmen prosentin rajan ensimmäisen kerran vuoden 1991 jälkeen. Valtion rahoitusalijäämä oli 39 miljardia markkaa. Kuntien ja kuntayhtymien tulot ylittivät niiden menot ja rahoitusylijäämäksi muodostui neljä miljardia markkaa. Sosiaaliturvarahastoille, joihin luetaan myös työeläkelaitokset, syntyi ylijäämää 21 miljardia markkaa.

Velan ja alijäämän tilastoinnissa on sovellettu EU:n komission uusia tilastointia koskevia päätöksiä. Tästä syystä muun muassa alijäämätiedot poikkeavat osin kansantalouden tilinpidon tiedoista.

Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina
Lisätietoja: Paula Koistinen-Jokiniemi (09) 1734 3362, Risto Suomela
(09) 1734 3315