24.4.1997

Työpaikat lisääntyivät palveluissa

Työpaikat lisääntyivät palvelualoilla runsaalla 40 000:lla viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun, ilmenee Tilastokeskuksen uudistetusta työvoimatutkimuksesta. Myös jalostuksessa työllisyys hieman parani. Alkutuotannossa työpaikat vähenivät. Kaikkiaan työllisiä oli maaliskuussa 2 107 000 henkeä, 40 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Miesten työpaikat lisääntyivät 26 000:lla ja naisten runsaalla 13 000:lla vuoden takaiselta tasolta. Kausitasoitettu työllisyys parani helmikuusta maaliskuuhun.

Työttömiä oli maaliskuussa 397 000 henkeä, 15 000 vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Työttömistä oli miehiä 52 ja naisia 48 prosenttia. Kausitasoitettu työttömyys pysyi maaliskuussa helmikuun tasolla.

Työttömyysaste aleni vuodessa 0,7 prosenttiyksikköä 15,9 prosenttiin. Miesten työttömyysaste aleni 15,7 prosenttiin ja naisten 16,1 prosenttiin. Nuoria oli maaliskuussa työttömänä 83 000.

Työttömyysaste oli edelleen korkein, 30,6 prosenttia, rakentamisessa.

Työvoiman muutokset 3/1996-3/1997, 1 000 henkeä

Maaliskuu Helmikuu Maaliskuu MUUTOS, %
1996 1997 1997 3/96-3/97
Työlliset yhteensä 2 067 2 094 2 107 1,9
maa- ja metsätalous 150 153 138 -7,8
jalostus 551 546 557 1,1
palvelualat 1 360 1 388 1 404 3,3
toimiala tuntematon 6 7 8 ..
Työttömät 412 394 397 -3,6
alle 25-vuotiaat 76 63 83 8,9
Työttömyysaste, % 16,6 15,8 15,9 -0,7
alle 25-vuotiaat, % 33,0 26,3 32,4 -0,6 1
Työvoiman osuus
15-74-vuotiaista, % 64,5 64,5 64,9 0,4 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15-74-vuotiaat 1 366 1 368 1 353 -0,9

MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1 prosenttiyksikköä

Uudistuksen vaikutus vertailtavuuteen

Tilastokeskus on uudistanut työvoimatutkimuksen vuoden 1997 alusta vastaamaan paremmin Euroopan unionin ja ILOn käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Uudistuksen vuoksi vertailut vuotta aiempaan tilanteeseen ovat vuoden 1997 aikana tavanomaista epävarmempia. Uudistuksen vaikutus edellisen vuoden maaliskuun lukuihin on arvioitu ja korjattu tässä julkaistaviin tuloksiin.

Korjauksen perusteena käytettiin maalis-joulukuussa 1996 tehdyn rinnakkaistutkimuksen tuloksia. Tämän tutkimuksen otos oli kuitenkin pienehkö eikä kattanut koko vuotta, joten tehdyt korjaukset ovat karkeita. Tutkimuksen vertailtavuus palautuu aiemmalle tasolle vuoden 1998 tammikuussa, jolloin uudistetun tutkimuksen tietoja on kerätty koko vuodelta.

Koska työvoimatutkimus perustuu otokseen, on muutosten arvioinnissa otettava huomioon satunnaisvaihtelu. Maaliskuun työttömyysasteen luottamusväli on ± 0,5 prosenttiyksikköä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 12 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 10.-16. maaliskuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn ja Euroopan unionin suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Työttömiä työnhakijoita 424 000

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Maaliskuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 424 000 työtöntä.

Lähde: Työvoimatutkimus, maaliskuu 1997. Tilastokeskus
Lisätietoja: Tapio Oksanen (09) 1734 3228, Timo Koskimäki (09) 1734 3517