22.5.1997

Hotelli- ja ravintolaklusterissa vähän korkeakoulutettuja
Työvoiman vaihtuvuus suurta, työvoimassa paljon naisia ja nuoria

Hotelli- ja ravintolaklusterissa vuonna 1995 työskennelleistä kolme neljästä oli suorittanut tutkinnon joko lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa. Vain kuudella prosentilla oli korkea-asteen tutkinto, ilmenee Tilastokeskuksen tutkimuksesta, jossa on selvitetty hotelli- ja ravintolaklusterin sekä elintarvikeklusterin koulutuspääoman kehitystä vuosina 1970-95.

Klusteri on avaintuotannon ympärille muodostunut yritysryväs, joka ulottuu verkostomaisesti yli toimialarajojen ja jossa keskinäinen vuorovaikutus tuottaa selvästi osoitettavissa olevaa hyötyä. Hotelli- ja ravintolaklusterin avaintuotannon, ytimen, muodostavat majoitus- ja ravitsemusalan yritykset. Hotelli- ja ravintola-ala on osa matkailualaa ja kytkeytyy siten voimakkaasti erilaisiin ohjelmapalveluihin, joukkotapahtumiin ja muihin matkailun oheispalveluihin.

Hotelli- ja ravintolaklusterin työlliset olivat vuonna 1995 koulutetuimpia kuin palvelualan työlliset yleensä. Suurimmalla osalla koulutetuista oli keskiasteen tutkinto. Korkea-asteen tutkintoja hotelli- ja ravintolaklusterin työllisillä olikin selvästi vähemmän kuin palvelualalla tai koko työllisellä työvoimalla keskimäärin. Hotelli- ja ravintolaklusterin naiset olivat hieman koulutetuimpia kun miehet. Vuodesta 1990 vuoteen 1995 klusterin koulutustaso nousi jonkin verran.

Koko hotelli- ja ravintolaklusteri työllisti vuonna 1995 hieman alle 100 000 henkilöä. Heistä noin puolet sijoittui majoitus- ja ravitsemusalan yrityksiin ja puolet tätä avaintuotantoa tukeviin yrityksiin.

Miesten osuus hotelli- ja ravintolaklusterin työllisistä on 25:n viime vuoden aikana hieman kasvanut, mutta vuonna 1995 klusterin työllisistä oli naisia vielä yli kaksi kolmasosaa. Palvelualalla ja koko työllisessä työvoimassa naisia ja miehiä on lähes yhtä paljon.

Hotelli- ja ravintolaklusterin työlliset ovat nuorempia kuin palvelualalla tai koko työllisessä työvoimassa keskimäärin. Vuonna 1995 klusterin työllisistä puolet oli alle 35 -vuotiaita, kun heitä sekä työllisessä työvoimassa että palvelualalla oli noin kolmannes.

Vuonna 1995 klusterin avaintuotannossa eli majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä oli työllisiä 49 700. Heistä 26 700 oli pysynyt klusterissa ja 23 000 tullut muualta vuoteen 1990 verrattuna. Klusterista oli poistunut 38 300 työllistä.

Majoitus- ja ravitsemisalan työlliset vähenivät 15 000:lla

Vuosina 1990-95 hotelli- ja ravintolaklusterin avaintuotannosta eli majoitus- ja ravitsemisalalta poistui noin 38 000 työntekijää. Poistuneiden tilalle palkattiin uusia työntekijöitä vain 23 000. Majoitus- ja ravitsemisalalta väheni siis vuosina 1990-95 noin 15 000 työllistä. Poistuneista kolmasosa oli vuoden 1995 lopussa työttömänä ja kolmasosa oli työllistynyt alan ulkopuolelle sekä yksi kolmasosa siirtynyt esimerkiksi opiskelemaan tai eläkkeelle.

Majoitus- ja ravitsemisalalle vuosina 1990-95 tulleista lähes puolet oli ollut työssä jollain muulla alalla ja neljännes oli ollut opiskelijana. Vuosi 1990 oli vielä hyvän työllisyyden aikaa, joten vain noin joka kahdeskymmenes alalle tulleista oli ollut tuolloin työttömänä.

Lähde: Elintarvike- sekä hotelli- ja ravintolaklusterien koulutuspääoman kehitys 1970-1995. Tilastokeskus.
Julkaisussa on tietoja myös elintarviketeollisuuden ja teollisuuden työllisen työvoiman määrästä ja koulutetuista. Tiedot on saatavina myös Excel-taulukkoina koulutusasteen ja -alan sekä opintoasteen ja -alan mukaan. Julkaisussa on tietoja myös suuralueittain ja ammateittain.
Lisätietoja: Aila Repo (09) 1734 3271, Tilastokeskus
ja Markku Lammi (09) 6099 0254, Etlatieto Oy