10.12.1997

Lisätietoja: Mika Tuononen (09) 1734 3504
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Peruskoulun suorittaneiden työttömyys väheni viime vuonna, keski- ja
korkea-asteelta valmistuneiden pysyi ennallaan

Viiden edellisen vuoden aikana oppilaitoksista valmistuneista oli työttömänä viime vuonna 24 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin työttömien osuus oli 27 prosenttia. Työttömyyden huippuvuonna 1993 vastaava luku oli 32 prosenttia. Tilastokeskus on tarkastellut tutkinnon suorittaneiden työttömyyttä työministeriön työnhakijarekisterin lukujen pohjalta.

Pelkän peruskoulun käyneiden työttömyys väheni vuonna 1996. Vain peruskoulun suorittaneiden 1524-vuotiaiden työttömyysaste laski 46:sta 34 prosenttiin. Tämä johtui alle 20-vuotiaisiin ilman ammatillista koulutusta oleviin työttömiin kohdistetuista työllistämis- ja koulutustoimenpiteistä.

Oppilaitoksista viitenä edeltävänä vuonna valmistuneiden työttömyysaste koulutusasteen mukaan 1989-1996

Keski- ja korkea-asteelta valmistuneiden työttömyys pysyi viime vuonna samana kuin vuotta aikaisemmin. Keskiasteelta valmistuneiden työttömyysaste oli 27 prosenttia ja korkea-asteelta valmistuneiden 11 prosenttia.

Korkea-asteelta valmistuneen työvoiman määrän ripeä kasvu 1990-luvun alkupuolella saattaa olla yhtenä syynä siihen, että korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyysaste ei viime vuonna alentunut vaikka yleinen taloudellinen tilanne parani.

Humanistisen, taidealan tai maa- ja metsätalousalan tutkinnon suorittaneiden työttömyys lisääntyi viime vuonna vuoteen 1995 verrattuna. Tekniikan, liikenteen ja luonnontieteiden alan tai hoitoalan tutkinnon suorittaneiden työttömyys vähentyi.

Joidenkin samankin alan tutkintojen jälkeinen työttömyys lisääntyi, toisten väheni. Esimerkiksi teknikoiden ja opistoinsinöörien työttömyysaste aleni, kun taas diplomi-insinöörien työttömyysaste nousi viime vuonna.

Kaupallisella alalla merkanttien työttömyysaste pysyi samana ja merkonomien laski hieman. Sen sijaan kauppatieteiden maisterien työttömyysaste kohosi hieman. Hoitoalalla perushoitajien työttömyysaste aleni viime vuonna edellisestä vuodesta ja sairaanhoitajien pysyi ennallaan, mutta lääkärien työttömyysaste nousi hiukan.

Viiden edeltävän vuoden aikana valmistuneiden naisten työttömyysaste oli viime vuonna 22 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 25 prosenttia. Keski-asteelta valmistuneiden miesten työttömyysaste laski 31:stä 29 prosenttiin, kun naisten työttömyys pysyi ennallaan 25 prosentissa. Korkea-asteelta valmistuneiden miesten työttömyysaste oli 10 prosenttia, kun naisten työttömyysaste nousi 12:sta 13 prosenttiin viime vuonna.

Lähde: Työttömyys tutkinnon jälkeen 1989-1996. Tilastokeskus