16.6.1999

Työllisyys ja työttömyys toukokuussa 1999

- Työllisiä 64 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste nousi vuodessa 1,5 prosenttiyksikköä 66,3 prosenttiin
- Työttömyysaste 13,3 prosenttia, työttömänä 354 000 henkeä
- Työnvälityksessä 28 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli toukokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 64 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä nousi 56 000:lla viime vuoden toukokuusta. Jatkuvaa kokoaikatyötä tehneiden määrä lisääntyi 40 000:lla ja osa- ja määräaikaisten palkansaajien määrä lähes 20 000:lla. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kuukauden aikana 28 000 uutta avointa työpaikkaa eli tuhat vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista kasvoi vuodessa 1,5 prosenttiyksikköä 66,3 prosenttiin. Toimialoista työllisyys lisääntyi eniten teollisuudessa, rakennustoiminnassa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Työpaikat lisääntyivät eniten Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä. Itä-Suomen läänissä työllisyys hieman väheni.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan toukokuussa 354 000 eli 31 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Huhtikuuhun verrattuna työttömien lukumäärä lisääntyi. Tämä kausiluonteinen lisäys johtui opiskelijoiden tulosta työmarkkinoille. Työttömyysaste oli 13,3 prosenttia. Se oli 1,3 prosenttiyksikköä alempi kuin viime vuoden toukokuussa. Miesten työttömyysaste oli 12,7 ja naisten 14,0 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Työllisyyden muutokset 5/1998 - 5/1999, tuhatta

Toukokuu

Toukokuu

MUUTOS, %

1999

1998

5/98 - 5/99

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:

Työlliset yhteensä

2 306

2 242

2,8

- palkansaajat

1 977

1 921

2,9

Työllisyysaste, %

66,3

64,8

1,5 2

Työttömät 1

354

385

-7,9

Työvoima yhteensä

2 660

2 627

1,3

Työttömyysaste, %

13,3

14,6

-1,3 2

Työvoimaan kuulumattomat yhteensä

1 227

1 248

-1,6

- työnhausta luopuneet

44

41

6,6

- muut piilotyöttömät

84

86

-2,4

Työministeriön työnvälitystilasto:

Työttömät työnhakijat

336

358

-6,2

- yli vuoden työttömänä olleet

98

113

-13,4

Tukitoimenpitein työllistetyt

57

59

-3,6

Työvoimakoulutuksessa

40

44

-9,8

Työharjoittelussa, vuorottelutyössä

15

15

3,3

Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa

28

29

-2,3

Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna

2 prosenttiyksikköä

Työvoimatoimistoissa oli toukokuun lopussa kaikkiaan 336 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden toukokuusta noin 22 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden toukokuusta 6 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 36,4 prosenttia eli 6,2 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 43 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä kasvoi edellisvuodesta 1 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ero Tilastokeskuksen ja työministeriön toukokuun työttömyyslukujen välillä oli samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin. Ne työttömät työnhakijat joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan, mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimus siirtynyt täysin EU:n suositusten mukaiseen työttömyystilastointiin

Tilastokeskus on noudattanut toukokuun 1998 tilastosta lähtien työttömyyden tilastoinnissa kansainvälisen työjärjestön ILOn suosittelemaa tilastointitapaa, jota käytetään EU:n tilastotoimessa. Tilastointitavan muutos on alentanut työttömyysastetta noin 1,5 prosenttiyksikköä verrattuna aiempaan tilastointitapaan. Vertailukelpoisia tilastoja aikaisemmilta vuosilta on saatavissa Tilastokeskuksesta.

Keväisin tehty EU-työvoimatutkimuksen tiedonkeruu muuttui jatkuvaksi ja se yhdistyi huhtikuusta 1999 alkaen kuukausittaiseen työvoimatutkimukseen, jonka tietosisältö on laajentunut.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 18 000 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Hannu Siitonen
(09) 1734 3225, Timo Koskimäki (09) 1734 3517, Salme Kiiski (09) 1734 3230, Tapio Oksanen (09) 1734 3228; sähköposti tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi, Internet http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg
(09) 1856 8048, sähköposti oiva.lonnberg@mol.fi; Internet http://www.mol.fi/tilasto/tk