19.10.1999

Työllisyys ja työttömyys syyskuussa 1999

- Työllisiä 74 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,9 prosenttia
- Työttömyysaste 9,1 prosenttia, työttömänä 230 000 henkeä
- Työnvälityksessä 18 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 74 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajia oli 75 000 enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Jatkuvaa kokoaikatyötä tehneiden palkansaajien määrä lisääntyi 54 000:lla ja osa- ja määräaikaisten lähes 20 000:lla. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 18 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli syyskuussa 65,9 prosenttia. Se oli kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden syyskuussa. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli syyskuussa 66,5 prosenttia. Toimialoista työllisyys lisääntyi syyskuussa eniten julkisissa ja muissa palveluissa, rakentamisessa sekä kaupassa ja majoitustoiminnassa. Työpaikat lisääntyivät kaikissa lääneissä. Suhteellisesti eniten ne lisääntyivät Lapin läänissä.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan syyskuussa 230 000 eli 22 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 9,1 prosenttia. Se oli 1,1 prosenttiyksikköä alempi kuin viime vuoden syyskuussa. Miesten työttömyysaste oli 7,6 ja naisten 10,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste aleni enemmän kuin naisten. Työttömyys aleni edelleen työllisyyden kasvua hitaammin, koska työvoiman ulkopuolelta hakeutui lisääntyvässä määrin väkeä työmarkkinoille. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli syyskuussa 9,8 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Työllisyyden muutokset 9/1998 - 9/1999, tuhatta

Syyskuu

Syyskuu

MUUTOS, %

1999

1998

9/98 - 9/99

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:

Työlliset yhteensä

2 294

2 220

3,4

- palkansaajat

1 962

1 887

4,0

Työllisyysaste, %

65,9

63,9

2,0 2

Työttömät 1

230

252

-8,8

Työvoima yhteensä

2 524

2 472

2,1

Työttömyysaste, %

9,1

10,2

-1,1 2

Työvoimaan kuulumattomat yhteensä

1 369

1 409

-2,9

- työnhausta luopuneet

39

46

-15,8

- muut piilotyöttömät

85

108

-21,0

Työministeriön työnvälitystilasto:

Työttömät työnhakijat

328

348

-5,7

- yli vuoden työttömänä olleet

95

108

-12,0

Tukitoimenpitein työllistetyt

50

59

-14,0

Työvoimakoulutuksessa

38

40

-3,7

Työharjoittelussa, vuorottelutyössä

16

15

6,3

Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa

18

17

2,4

Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna

2 prosenttiyksikköä

Työvoimatoimistoissa oli syyskuun lopussa kaikkiaan 328 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden syyskuuhun verrattuna noin 20 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien muiden työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla paitsi Satakunnassa, jossa työttömyys kasvoi. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden syyskuusta 9 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 17,6 prosenttia eli 1,8 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 40 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä laski edellisvuodesta 3 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ero Tilastokeskuksen ja työministeriön syyskuun työttömyyslukujen välillä oli samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin. Ne työttömät työnhakijat, joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan, mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 14 800 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Tapio Oksanen
(09) 1734 3228,
Hannu Siitonen (09) 1734 3225, Annukka Ruuhela (09) 1734 3524, Salme Kiiski (09) 1734 3230, sähköposti tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi, Internet http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg
(09) 1856 8048, sähköposti
oiva.lonnberg@mol.fi; Internet http://www.mol.fi/katsaukset/
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut elokuulta 1999 osoitteessa
http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/compres/en/10999/307101999-EN-AP.htm