17.12.1999

Työllisyys ja työttömyys marraskuussa 1999

- Työllisiä 78 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,5 prosenttia
- Työttömyysaste 9,4 prosenttia, työttömänä 237 000 henkeä
- Työnvälityksessä 17 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli marraskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 78 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajia oli 74 000 enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Myös yrittäjien määrä kasvoi hieman. Jatkuvaa kokoaikatyötä tehneiden palkansaajien määrä lisääntyi 44 000:lla. Osa-aikaisessa työsuhteessa olevien määrä kasvoi 28 000:lla. Määräaikaiset sitä vastoin vähenivät 8 000:lla. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 17 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin viime vuoden marraskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli marraskuussa 65,5 prosenttia. Se oli 2,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden marraskuussa. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli marraskuussa 66,5 prosenttia. Toimialoista työllisyys lisääntyi marraskuussa eniten kaupassa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liike-elämän palveluissa ja teollisuudessa. Työpaikat lisääntyivät kaikissa lääneissä. Lisäyksestä 85 prosenttia kohdistui Etelä- ja Länsi-Suomen lääneihin.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Työllisyyden muutokset 11/1998 - 11/1999, tuhatta

Marraskuu

Marraskuu

MUUTOS, %

1999

1998

11/98 - 11/99

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:

Työlliset yhteensä

2 284

2 206

3,6

- palkansaajat

1 953

1 879

3,9

Työllisyysaste, %

65,5

63,5

2,0 2

Työttömät 1

237

247

-4,3

Työvoima yhteensä

2 521

2 453

2,8

Työttömyysaste, %

9,4

10,1

-0,7 2

Työvoimaan kuulumattomat yhteensä

1 374

1 430

-3,9

- työnhausta luopuneet

46

36

27,8

- muut piilotyöttömät

86

99

-12,6

Työministeriön työnvälitystilasto:

Työttömät työnhakijat

330

350

-5,5

- yli vuoden työttömänä olleet

92

104

-11,4

Tukitoimenpitein työllistetyt

46

57

-18,8

Työvoimakoulutuksessa

43

44

-2,7

Työharjoittelussa, vuorottelutyössä

17

16

5,7

Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa

17

13

27,6

Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista

1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna

2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan marraskuussa 237 000 eli 10 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 9,4 prosenttia. Se oli 0,7 prosenttiyksikköä alempi kuin viime vuoden marraskuussa. Miesten ja naisten työttömyysaste oli sama 9,4 prosenttia. Naisten työttömyysaste aleni 1,4 prosenttiyksikköä, miesten työttömyysaste pysyi viimevuotisella tasolla. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste on heinäkuusta lähtien pysynyt samalla 10,0 prosentin tasolla.

Työvoimatoimistoissa oli marraskuun lopussa kaikkiaan 330 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden marraskuuhun verrattuna noin 19 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien muiden työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla paitsi Satakunnassa, jossa työttömyys kasvoi. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden marraskuusta 11 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työvoimatutkimuksen mukaan 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste - työttömien osuus työvoimasta - oli 20,6 prosenttia eli 3,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 37 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä laski edellisvuodesta 4 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kuukauden 15. päivän sisältävää viikkoa.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Ero Tilastokeskuksen ja työministeriön marraskuun työttömyyslukujen välillä oli samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin. Ne työttömät työnhakijat, joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Toisaalta ILOn suosituksen mukaan työttömiksi tilastoidaan myös sellaiset henkilöt, jotka etsivät työtä jollain muulla tavoin kuin työvoimatoimiston kautta.

Työvoimatutkimuksessa tilastoidaan piilotyöttömiksi ne henkilöt, jotka voisivat ottaa työtä vastaan, mutta eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi työtä. Piilotyöttömät jaetaan työvoimatutkimuksessa kahteen ryhmään. Työnhausta luopuneita ovat ne, jotka ilmoittavat etteivät ole etsineet työtä koska arvelevat, ettei työtä ole tarjolla. Muihin piilotyöttömiin luetaan ne, jotka eivät hae työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkun muun syyn vuoksi, mutta olisivat kuitenkin valmiit ottamaan vastaan työn mikäli työpaikkaa tarjottaisiin. ILOn suosituksen mukaisesti piilotyöttömät tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 15 000 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Salme Kiiski
(09) 1734 3230, Tapio Oksanen (09) 1734 3228, Annukka Ruuhela (09) 1734 3524, sähköposti tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi, Internet http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg
(09) 1856 8048
, sähköposti oiva.lonnberg@mol.fi; Internet http://www.mol.fi/katsaukset/http://www.mol.fi/katsaukset/
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut lokakuulta 1999 osoitteessa
http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/compres/en/13099/3-06121999-en-ap.htmhttp://europa.eu.int/en/comm/eurostat/compres/en/13099/3-06121999-en-ap.htm