Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Pienituloisuus on lisääntynyt sekä maalla että kaupungissa

  1. Pienituloisten enemmistö asuu kaupungeissa
  2. Sadassa kunnassa pienituloisuusaste jo yli 20
  3. Pienituloisuuden "huippukunnat" löytyvät maaseudulta
  4. Nuoret kaupungeissa, iäkkäät maaseudulla
  5. Pienituloisuus pitkittyy erityisesti maaseudun eläkeikäisillä
  6. Kaupungin ja maaseudun erot eivät ole kaventuneet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Juha Honkkila on tilastopäällikkö Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 2/2009.

Pienituloisten määrä on 1990-luvun puolivälin jälkeen kasvanut koko maassa. Maaseudulla pienituloisten osuus on suurempi kuin kaupungeissa. Pienituloisuus on pitkittynyt erityisesti maaseudun iäkkään väestön keskuudessa.

Suomi on perinteisesti ollut alhaisten tuloerojen maa. Tuloerot ovat kuitenkin Suomessa kasvaneet varsin nopeasti viime vuosina. Tuoreen raportin mukaan (OECD 2008) tuloerojen kasvu Suomessa on 1990-luvun puolivälistä lähtien ollut nopeampaa kuin missään muussa OECD:n kolmestakymmenestä jäsenmaasta. Tuloerojen kasvusta keskusteltiin jo nousukauden aikana, ja keskustelu ei ainakaan ole laantunut talouskriisin myötä.

Myös pienituloisten osuus väestöstä on kasvanut Suomessa hyvin nopeasti verrattuna useimpiin muihin teollisuusmaihin. Pienituloiseksi määritellään ne henkilöt, joiden kotitalouden kulutusyksikköä kohden lasketut tulot ovat pienemmät kuin 60 prosenttia mediaanitulosta. Pienituloisuusaste kuvaa siten kaikista heikkotuloisimpien asemaa suhteutettuna keskivertotulonsaajaan. Kaikkiaan Suomessa oli tulonjaon kokonaistilaston mukaan 781 000 henkilöä, joiden kotitalouden kulutusyksikköä kohden lasketut käytettävissä olevat rahatulot alittivat pienituloisuusrajan vuonna 2007. Pienituloisuusaste oli 15,0 prosenttia. (Ks. tietolaatikko.)

Pienituloisuusasteen kasvu on ulottunut koko maahan. Suomen 415 kunnasta vain seitsemän oli vuonna 2007 sellaisia, joissa pienituloisten osuus väestöstä oli pienempi kuin vuonna 1995. Kaikki nämä seitsemän kuntaa olivat pieniä saaristokuntia Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Lähes 90 kunnassa pienituloisuusaste kasvoi kyseisenä ajankohtana yli kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Tässä artikkelissa kuvataan pienituloisten määrien ja osuuksien eroja maaseudun ja kaupunkien välillä tulonjaon kokonaistilaston pohjalta.

Pienituloisten enemmistö asuu kaupungeissa

Pienituloisista henkilöistä valtaosa asuu kaupunkimaisissa kunnissa. Vaikka pienituloisten määrä on maaseudulla selvästi kaupunkeja pienempi, on pienituloisten osuus väestöstä maaseudulla kuitenkin korkeampi. (Taulukko 1.) Maaseutumaisissa kunnissa pienituloisuusaste on vuodesta 1995 lähtien ollut 3-4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaupungeissa. Viime vuosina pienituloisuusaste on kasvanut nopeimmin kaupunkimaisissa kunnissa. (Kuvio 1.)

Taulukko 1. Pienituloisten määrä ja pienituloisuusaste kuntaryhmissä vuonna 2007.

  Pienituloisten määrä Pienituloisuusaste, %
Koko maa 781 000 15,0
Kaupunkimainen kunta 474 000 14,5
Taajaan asuttu kunta 126 000 13,9
Maaseutumainen kunta 180 000 17,8

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto. Tilastokeskus.

Kuvio 1. Pienituloisuusasteet tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan vuosina 1995-2007. Prosenttia.

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto. Tilastokeskus.

Pienituloisten määrää ja osuutta erityyppisissä kunnissa tarkasteltaessa on huomioitava muutokset väestörakenteessa. Kaupunkimaisten kuntien väestö on kasvanut, kun taas muuttoliike on pienentänyt maaseutumaisten kuntien väkilukua. Pienituloisten henkilöiden lukumäärän kasvusta vuodesta 1995 vuoteen 2007 kaksi kolmasosaa on kohdistunut kaupunkimaisiin kuntiin, joissa pienituloisten määrä on kasvanut 256 000:lla. Samanaikaisesti kaupunkimaisten kuntien väkiluku on kuitenkin kasvanut 234 000:lla.

Taajaan asuttujen kuntien väkiluku on vuodesta 1995 pysynyt lähes ennallaan, mutta pienituloisten määrä on kasvanut 56 000:lla. Vaikka maaltamuutto on johtanut väkiluvun huomattavaan pienenemiseen maaseutumaisissa kunnissa, on pienituloisten määrä niissä kasvanut yli 70 000:lla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.9.2009