Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kotitalouksien vuoden 2008 kulutusmenot laskettiin epäsuoraa menetelmää käyttäen

  1. Vuoden 2008 kulutuksen jakautuminen kotitaloustyypeittäin
  2. Eri kotitaloustyyppien kulutus on muuttunut samansuuntaisesti vuosina 2006-2008
  3. Menetelmäkokeilun arviointia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Anton Antonius on aktuaari ja Juha Nurmela kulutustiimin vetäjä Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 4/2009.

Kulutustutkimuksia on tehty viime aikoina viiden vuoden välein. Laajojen kulutustutkimusten lisäksi kaivataan tietoa siitä, millä tavalla erityyppisten kotitalouksien ja hyödykkeiden kulutus muuttuu kulutustutkimusten väliin jäävinä vuosina. Välivuosien kulutusmenotietoja on mahdollista tuottaa epäsuoralla tavalla kansantalouden tilinpidon kulutustietoja käyttäen.

Kulutustutkimuksen, kansantalouden tilinpidon ja hintaindeksin asiantuntijoista koottu ryhmä teki vuonna 2009 menetelmäkokeilun. Asiantuntijaryhmä pyrki arvioimaan, voidaanko kulutustutkimusten välivuosille tuottaa väestöryhmien kulutusmenotiedot. Hankkeessa käytettiin kansantalouden tilinpidon yksityisen kulutuksen ja tulonjaon kokonaistilaston tietoja. Lisäksi testauksessa käytettiin vuosien 2001 ja 2006 kulutustutkimusten aineistoja. Kotitalouksien vuoden 2006 kulutuksesta saatiin menetelmän avulla lähes samat kulutusjakautumat kuin vuoden 2006 kulutustutkimuksessa.1

Vuoden 2008 kulutuksen jakautuminen kotitaloustyypeittäin

Kun asiantuntijaryhmä oli todennut menetelmän sopivaksi, laskettiin joidenkin kotitaloustyyppien kulutusjakautumia vuodelta 2008.

Kansantalouden tilinpidon mukaan kotitalouksien yhteenlaskettu kulutus kasvoi vuodesta 2006 vuoteen 2008 nimellishinnoin 11,3 ja kiintein hinnoin 5,3 prosenttia. Kokonaiskulutuksen nopea kasvu viittaa siihen, että erilaisten kotitalouksien kulutuksen rakenne on voinut muuttua huomattavasti kahden vuoden aikana. Kun tulot lisääntyvät, voidaan lisääntyneet tulot käyttää uusiin kulutuskohteisiin.

Kiinnostavimpia ovat ne ryhmät, joiden osuus kotitalouksien yhteenlasketusta kulutuksesta on suuri. Kahden huoltajan taloudet kuluttavat kolmanneksen kotitalouksien kulutuksesta ja työikäiset parit neljänneksen. Yli 10 prosentin osuuden kotitalouksien kulutuksesta käyttävät yhden hengen taloudet ja yli 65-vuotiaiden taloudet. (Taulukko1.)

Taulukko 1. Eräiden kotitaloustyyppien osuus kaikkien kotitalouksien kulutuksesta vuonna 2006. Prosenttia.

  %
Kahden huoltajan lapsiperheiden taloudet 34
Lapsettomien alle 65-vuotiaiden parien taloudet 24
Yksinasuvien alle 65-vuotiaiden taloudet 16
Yli 65-vuotiaiden taloudet* 13
Yksinhuoltajien taloudet 4
Muut kotitaloudet 9
Yhteensä 100
* Kaikki talouteen kuuluvat yli 65-vuotiaita.

Lähde: Kulutustutkimus 2006. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.1.2010