Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Yrittäjäksi palkkatyön tai eläkkeen ohella

 1. Neljä kymmenestä sivutoimisia
 2. Yritysten vaihtuvuus suurta
 3. Sivutoimisissa enemmän naisia kuin päätoimisissa
 4. Sivutoimisia ja osa-aikaisia yrityksiä yli neljännes kannasta
 5. Toiminimi on sopiva yritysmuoto
 6. Eniten henkilöpalveluissa ja liike-elämän palvelualoilla
 7. Motiivit vaihtelevat
 8. Vaihtoehto ikääntyville
 9. Kertakäyttöyritysten epäterveet ilmiöt
 10. Onko henkilöstön yritystoiminta hyväksyttävää?
 11. Miten sivutoiminen saataisiin päätoimiseksi?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Pekka Lith työskentelee tutkijana yrityksessään Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 7/2010.

Lähes puolet yrittäjistä Suomessa on sivutoimisia. Tämä unohtuu usein, kun yritysten määrää käytetään politiikan onnistumisen mittarina. Sivutoimiseen yrittäjyyteen liittyy ongelmia, mutta se voisi olla myös joustava tapa pitää ikääntyneet henkilöt pidempään työelämässä ja hyödyntää heidän osaamistaan.
_________________

Suomessa toimii yrityksiä enemmän kuin koskaan. Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n ennakkoarvioiden mukaan yrityksiä oli lähes 270 000 vuonna 2009, kun alkutuotannon toimialoja ei oteta lukuun. 15 vuodessa yritysten määrä on kasvanut 50 prosenttia. Yritysten määrä on lisääntynyt jopa nykyisen taantuman aikana (Kuvio 1).

Kuvio 1. Yritysten lukumäärä 1990–2009 (pl. alkutuotannon toimialat)

Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri ja väestötilasto, Tilastokeskus (1990–2008); TEM:n arvio 2009.

Yritysten määrää on käytetty usein yrittäjyyden ja sen edistämiseen tähtäävän politiikan onnistumisen mittarina. Yritysten pelkkä lukumäärä ei silti kuvaa kaikkia niitä tekijöitä, jotka ovat yrittäjyyden kehityksen kannalta tärkeitä. Esimerkiksi vuonna 2008 yritysten määrän kasvusta yli 90 prosenttia tapahtui alle kaksi henkilöä työllistävissä yrityksissä, mutta tiedot näiden yritysten vastuuhenkilöistä ja taustoista ovat puutteellisia.

Yksi Suomessa aiemmin melko vähän tutkittu ja huomiota saanut yritystoiminnan muoto on sivutoiminen yrittäjyys eli yritystoiminta, jossa henkilö ansaitsee elantonsa pääasiassa muulla tavoin kuin itsenäisenä yrittäjänä. Sivutoiminen yrittäjä on siis pääasiassa palkansaaja tai työmarkkinoiden ulkopuolella oleva henkilö kuten eläkeläinen tai opiskelija.

Yrittäjyys voi olla myös osa-aikaista tai kausiluonteista, vaikka henkilöllä ei olisi muuta päätointa tai tulonlähdettä kuten eläkettä. Laveasti määriteltynä sivutoimisuutta voi esiintyä myös silloin, kun päätoimisella yrittäjällä on sivuelinkeinoja. Esimerkkeinä ovat maatilatalouden harjoittajat, joilla on muuta sivuyritystoimintaa kuten koneurakointia tai maatilamatkailua.

Neljä kymmenestä sivutoimisia

Sivutoimisten yrittäjien määrästä ei ole Suomessa tarkkoja tilastotietoja, vaan saatavilla olevat tiedot perustuvat erillisselvityksiin. Entisen työministeriön vuonna 2007 laatiman selvityksen mukaan sivutoimisia yrittäjiä oli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan neljä prosenttia 15–74-vuotiaasta aikuisväestöstä, kun päätoimisia yrittäjiä oli vastaavasti kuusi prosenttia vuonna 2004.

Työministeriön selvityksessä sivutoimiset yrittäjät suhteutettiin koko aikuisväestöön, sillä monet heistä, kuten eläkeläiset ja opiskelijat, tilastoituvat pääasiallisen toimintansa mukaan työvoiman ulkopuolelle. Vain runsaat puolet sivutoimisista yrittäjistä kuului työlliseen työvoimaan palkansaajina. Kolmannes on eläkeläisiä, ja loput kuuluvat opiskelijoihin tai muuhun 15–74-vuotiaaseen väestöön.

Jos kaikki pää- ja sivutoimiset yrittäjät lasketaan yhteen, oli noin joka kymmenennellä aikuisväestöön kuuluvalla suomalaisella yritystoimintaa vuonna 2004. Jos tarkastelu rajataan vain työlliseen työvoimaan, oli päätoimisia yrittäjiä runsas kymmenen prosenttia ja päätoimisia palkansaajia, jotka toimivat sivutoimisina yrittäjinä, noin neljä prosenttia työllisestä työvoimasta.

Global Entrepreneurship Monitor -tutkimukset vahvistavat sivutoimisen tai osa-aikaisen yrittäjyyden yleisyyden Suomessa. GEM-tutkimuksen mukaan osa-aikayrittäjiä oli noin 40 prosenttia yrittäjistämme vuonna 2007. Osa-aikayrittäjyys on tavallista myös muissa Pohjoismaissa. Sen sijaan koko Euroopassa yrittäjistä keskimäärin vain neljännes toimi osa-aikaisesti (Taulukko 1).

Taulukko 1. Osa-aikayrittäjyys Pohjoismaissa, Euroopassa ja kaikissa GEM-maissa (42 maata) 2007, prosenttia kaikista yrittäjistä

  Alkuvaiheen yrittäjyys Vakiintunut yrittäjyys
Tanska 42 42
Suomi 42 43
Islanti 47 29
Norja 56 58
Ruotsi 54 40
Pohjoismaat keskimäärin 48 42
Eurooppa keskimäärin 31 26
Kaikki GEM-maat 32 26

Lähde: Global Entrepreneurship Monitor GEM 2007.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.11.2010