Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus III/2010

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kuljetus- ja informaatioalat palvelualojen vetureina
  3. Työllisyyden ja palkkojen näkymät kohentuivat syksyllä
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Aki Niskanen (09)1734 2657
Sähköposti:
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen näkymät kohentuivat edelleen tuoreimpien suhdanneindikaattoreiden valossa vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana. Taloustilanteen parantuminen näkyy sekä yritysten tuotantokyvyn kohentumisena, työllisyystilanteen parantumisena että suhdanneodotusten voimistumisena. Huomioitavaa kehitystä tarkasteltaessa kuitenkin on, että vuoden takaiset tilastoidut vertailuajankohdat ovat osalla palvelualoista varsin alhaisella tasolla talouden taantuman johdosta. Erityisesti tämä näkyy suhdanneherkillä aloilla, kuten kuljetuksessa ja varastoinnissa, jossa koettiin voimakas lasku toissa vuoden aikana.

Kaikkien palvelualojen liikevaihto kasvoi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 7,3 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kehitys on kääntynyt varsin nopeasti positiiviseksi, sillä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto supistui vielä vuoden takaiseen nähden. Käänne tapahtui vuoden 2010 keväällä, toisen vuosineljänneksen kasvaessa jo 5,8 prosenttia. Palvelualojen suurimman ryhmän - kuljetuksen ja varastoinnin - liikevaihdon kehitys on ohjannut osaltaan koko palvelualojen suhdannekuvaa. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen aikana toimialaryhmän liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös palvelualojen toiseksi suurimman ryhmän, informaation ja viestinnän kehitys on ollut samansuuntaista, joskin koko palvelualaa maltillisempaa.

Palvelualojen työllisyystilanne kohentui syksyn aikana. Työllisten määrä kääntyi kasvuun viime vuoden alkupuolella ja etenkin kolmannella vuosineljänneksellä näyttää palvelualojen työllisyydessä tapahtuneet käänne parempaan. Palkansaajien ansiokehitys on pysynyt vakaana, hieman pitkänajan keskiarvoa alempana.

Palvelualojen palkkasumman kasvu voimistui vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 3,1 prosenttiin. Palkkasumma on kehittynyt samansuuntaisesti palvelualoilla toimivien yritysten liikevaihdon kanssa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä palkkasumma laski, mutta kääntyi 1,7 prosentin kasvuun toisen vuosineljänneksen aikana. Heinä-syyskuussa palkkasumma kasvoi samaa tahtia koko talouden palkkasumman kanssa. Palvelualoja nopeammin palkkasumma kasvoi yksityisissä koulutuspalveluissa, rakentamisessa, yksityisissä terveyspalveluissa sekä julkisella sektorilla. Palvelualoilla kasvu oli voimakkainta hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (+8,3 %) sekä kiinteistöalalla, 5,5 prosenttia.

Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen heikkeni vuoden 2010 joulukuussa. Luottamus talouteen ylsi kuitenkin samalle tasolle barometrin pitkän ajan keskiarvon kanssa. Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta ja työllisyydestä heikkenivät syksyn lukemista. Vajaa kolmannes kuluttajista uskoi enää joulukuussa Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana ja 26 prosenttia työllisyystilanteen kohenevan. Sitä vastoin kuluttajien arviot omasta taloudestaan säilyivät joulukuussa lähes ennallaan ja valtaosa katsoi säästämismahdollisuuksiensa pysyvän hyvinä.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan palveluyritysten luottamus oli joulukuussa korkealla, hieman pitkän ajan keskiarvo ylempänä. Myynti on kehittynyt syksyn sekä alkutalven aikana positiivisesti ja myynnin kasvun odotetaan jatkuvan myös vuoden 2011 alussa. Yleisen suhdannetilanteen katsotaan myös kohentuneen oleellisesti. Pk-yrityksistä tehdyn suhdannebarometrin mukaan erityisesti keskisuurten yritysten suhdannetilanne on jo palautunut normaaliksi ja myynti on selvässä kasvussa. Sen sijaan pienillä yrityksillä suhdannetilanne on vielä tavanomaista heikompi. Barometrin mukaan pk-yritysten kannattavuus on kääntynyt parempaan ja henkilöstöä on pystytty lisäämään. Suhdanteiden odotetaan edelleen paranevan lähikuukausina ja etenkin keskisuurissa yrityksissä myyntiodotukset ovat hyvät.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannenäkymät EU:n tasolla pysyivät vakaana vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Luottamusta kuvaava saldoluku oli vain hieman vuoden toista neljännestä heikompi. Suomessa palvelualojen luottamus puolestaan koheni merkittävästi ja oli yhä selvemmin Euroalueen keskimääräistä tasoa korkeampi. Luottamus kysynnän kehitykseen pysyi vahvavana ja myös työllisyyden odotetaan lähikuukausina paranevan. Palvelualan tuottajahintojen oletetaan niin ikään kohoavan seuraavien kuukausien aikana. Kotimaisten palvelualan yritysten luottamus on palautunut jo lähes muutaman vuoden takaiselle tasolleen.

Kuvio 1. Palvelualojen luottamus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.1.2011