Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus II/2011

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Palvelualat vakaassa kasvussa
  3. Työllisten määrän kasvu lähes pysähtyi
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Aki Niskanen (09)1734 2657
Sähköposti:
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen suhdannetilanne näyttää vuoden 2011 toisella neljänneksellä edelleen varsin suotuisalta, vaikka yleisestä taloustilanteen kehityksestä onkin kantautunut jo hieman heikompia signaaleja. Alan yritysten liikevaihto on vielä kasvussa, kun taas työllisyydessä ja yleisessä luottamuksessa on havaittavissa pientä heikentymistä. Suhdannetilanne näyttää kesällä kohentuneen, mutta etenkin pienissä palvelualojen yrityksissä odotetaan kasvunäkymien huonontuvan lähikuukausina.

Palvelualojen yritykset kasvattivat liikevaihtoaan liki 8 prosenttia vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Liikevaihto on ollut tasaisessa kasvussa kaikilla palvelualojen päätoimialoilla viimeisen vuoden ajan. Voimakkaimmin kuluvan vuoden aikana on kasvanut hallinto- ja tukipalveluiden sekä kuljetuksen sekä varastoinnin yritysten liikevaihto. Hitainta kasvu on ollut informaation ja viestinnän toimialoilla. Palveluiden tuottajahinnat nousivat kaikilla palvelualojen päätoimialoilla informaatiota ja viestintää lukuun ottamatta. Informaation ja viestinnän hinnat ovat olleet jo pitkään selvässä laskusuunnassa.

Palvelualojen työllisyystilanne heikentyi kesän aikana. Työllisten määrä kääntyi kasvuun viime vuoden alkupuoliskolla, mutta kasvu lähes pysähtyi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Ansiokehitys sitä vastoin jatkui vakaana, voimistuen hieman edelliseen vuosineljännekseen nähden. Palkansaajien ansiot ovat kuitenkin edelleen selvästi pitkän ajan keskiarvoa alemmalla tasolla. Palvelualojen ansiotasoa nopeampaa on ollut kuluttajahintojen nousu. Inflaatioon kiihtymiseen on vaikuttanut eniten elintarvikkeiden ja polttonesteiden kallistuminen sekä korkojen nousu.

Palkkasumman kasvu jatkui palvelualoilla vahvana vuoden toisella neljänneksellä. Huhti-kesäkuun aikana alan palkkasumma kohosi 7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Alkuvuoden kasvuvauhti on ollut selvästi viimevuotista nopeampaa. Palvelualojen kehitys oli myös huomattavasti kaikkien toimialojen yhteenlaskettua kehitystä voimakkaampaa. Toimialoista ainoastaan rakentamisessa sekä yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa palkkasumma kohentui palvelualoja nopeammin.

Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajabarometrin tuoreimpien tietojen mukaan kuluttajien luottamus talouteen näyttää synkentyneen. Luottamusta kuvaava saldoluku oli elokuussa sekä edellistä kuukautta että vuoden takaista vastaavaa ajankohtaa heikompi. Kuluttajien luottamus oli selvästi myös pitkän ajan keskiarvoa alempi. Etenkin odotukset Suomen taloudesta sekä työllisyyden näkymistä heikkenivät rajusti. Myös kuluttajien usko omaan talouteen heikkeni tuoreimpien tietojen valossa. Sitä vastoin kuluttajat olivat luottavaisia omiin säästämismahdollisuuksiinsa ja säästämistä pidettiin kannattavampana kuin kestotavaroiden ostamista tai varsinkaan lainanottoa. Hintojen nousun odotettiin jatkossa hieman hidastuvan.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan palvelualoilla toimivien yritysten luottamus pysyi elokuussa vahvana. Luottamusta kuvaava saldoluku oli selvästi pitkän ajan keskiarvoa korkeammalla. Suhdannetilanne näyttää kohentuneen kesän aikana, vaikkakin nousu näyttää tasaantuneen. Myynnin kasvu on kehittynyt positiivisesti ja samansuuntaisen kehityksen odotetaan jatkuvan myös syksyllä.

Pk-yrityksistä tehdyn suhdannebarometrin mukaan palvelualoilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten suhdannetilanne on pysynyt suhteellisen vakaana. Pienemmissä alan yrityksissä tilannetta kuvataan hieman tavanomaista huonommaksi, kun taas keskisuurissa normaalia paremmaksi. Pienten ja keskisuurten yritysten myynti on ollut kasvussa, joskin pienten yritysten myynnin kasvu on jäänyt selvästi keskisuuria palveluyrityksiä vähäisemmäksi. Etenkin keskisuurten yritysten odotukset myynnin kehityksestä tulevina kuukausina ovat myönteisiä. Sitä vastoin pienissä yrityksissä ennustetaan myynnin kasvun hidastuvan lähikuukausina. Pk-yrityksien henkilöstömäärän kasvu on ollut maltillista viime aikoina ja sen odotetaan pysyvän ennallaan seuraavina kuukausina.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannetilanne pysyi EU-maissa vakaana vuoden toisella neljänneksellä. Luottamusta kuvaava saldoluku laski hieman sekä EU:ssa että Suomessa edelliseen neljännekseen nähden. Suomessa saldoluku on edelleen selvästi pitkän ajan keskiarvoa korkeampi, EU-maiden jäädessä hieman keskiarvoa alemmaksi. Kotimaisten palveluyritysten kysyntä on kehittynyt myönteisesti ja sen odotetaan jatkuvan varsin myönteisenä myös tulevina kuukausina. Työllisyystilanne on parantunut tasaisesti ja työllistymismahdollisuuksia palvelualoilla pidetään edelleen hyvinä. Tuottajahintojen odotetaan edelleen jatkavan nousuaan lähikuukausina.

Kuvio 1. Palvelualojen kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.9.2011