Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Taantuma koettelee teollisuuden kannattavuutta

  1. Teollisuuden käyttökate heikkeni
  2. Pk-sektorin kannattavuudessa ei muutoksia
  3. Kokonaispääoman tuotto kasvoi
  4. Omavaraisuusaste pysyi hyvänä
  5. Kokonaisveloissa suuri vaihtelu

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Pirkko Nurmela työskentelee asiantuntijana Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 7/2012.

Yritysten kannattavuus kääntyi edellisen taantuman jäljiltä nousuun vuonna 2010 mutta taittui pian uudelleen vuonna 2011. Suurimmat kolaukset koettiin teollisuudessa, etenkin suurissa vientiyrityksissä. Suhdanteiden vaihteluista huolimatta yritysten omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä.
______________________

Yrityssektorin yhteenlaskettu liikevaihto oli 378 miljardia euroa vuonna 2011. Pk-yritysten osuus liikevaihdosta oli kolmannes. Liikevaihdosta 39 prosenttia tuli teollisuuden sektorilta (toimialat B, C, D, E), 33 prosenttia kaupasta (toimiala G), 20 prosenttia palvelusektorilta ja 7 prosenttia rakentamisesta (toimiala F).

Kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut on laskettu liiketoiminnan tuotoista, joista on vähennetty käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot. Suurten yritysten paino on merkittävä, koska ne keräävät 67 prosenttia koko yrityssektorin tuotoista.

Kannattavuudessa tapahtui selvä muutos vuoden 2007 jälkeen, jolloin kannattavuus lähti laskuun sekä käyttökatteella että netto- ja kokonaistuloksella mitaten. Vaikka 2008 ei vielä ollut taantumavuosi, yritysten kannattavuus heikkeni kustannusten kohotessa tuottoja enemmän. Koko yrityssektorin kannattavuus nousi taantuman jälkeen vuonna 2010, mutta heikkeni jälleen vuonna 2011 käyttökatteella mitaten.

Taloustaantuma näkyi etenkin tehdasteollisuuden toimialalla olevien suurten vientiyritysten tilinpäätöksissä, ja niiden painoarvo on suuri myös koko yrityssektorilla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana teollisuusyrityksiä on saneerattu voimakkaasti. Siitä huolimatta kannattavuus on heikentynyt pienin vuosimuutoksin. Taantuma vei kannattavuuden historiallisen alas. Tehdasteollisuudessa käyttökatetta jäi vain vajaat 5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista ja nettotulos painui miinukselle vuonna 2009.

Kuvio 1. Yrityssektorin kannattavuus 2007–2011*

* ennakkotieto
Lähde: Yritysten rakenteet / Tilinpäätöstilastot. Tilastokeskus

Yrityssektorin tuloksen muodostuminen päätoimialoittain 2011*

Koko teollisuus
milj. euroa
Kauppa
milj. euroa
Palvelut
milj. euroa
Rakentaminen
milj. euroa
Liikevaihto 149 027 124 337 75 125 26 542
Liiketoiminnan tuotot yht. 152 174 126 081 76 874 26 787
Aine- ja tarvikekäyttö –88 698 –97 208 –13 667 –7 674
Henkilöstökulut –18 526 –10 055 –22 856 –6 218
Muut toimintakulut –33 209 –14 120 –32 524 –11 043
Käyttökate 11 741 4 698 7 824 1 852
Liiketulos 6 467 3 363 4 301 1 169
Nettotulos 7 853 2 655 2 694 768
Kokonaistulos 10 215 2 829 3 441 912
Tilikauden tulos 10 577 3 212 4 853 1 244

* ennakkotieto
Lähde: Yritysten rakenteet / Tilinpäätöstilastot. Tilastokeskus

Teollisuuden käyttökate heikkeni

Teollisuuden käyttökate eli kannattavuus ennen poistoja ja rahoituseriä heikkeni vuonna 2011. Myöskään rakentamisen ja palvelujen sektoreilla kannattavuus ei aivan yltänyt edellisvuoden tasolle. Sen sijaan kaupan sektorilla käyttökateprosentti nousi hieman edellisvuodesta.

Koko yrityssektorilla käyttökatetta kertyi yhteensä 26,7 miljardia euroa, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Käyttökate laski puoli prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 6,9 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Päätoimialojen toiminnan erilaisuudesta johtuen käyttökateprosentien vaihtelu on suurta, vuonna 2011 se vaihteli 3,7 prosentista 10,2 prosenttiin. Suurin kateprosentti oli palvelusektorilla ja pienin kaupassa. Sekä rakentamisen että kaupan toimialoilla käyttökateprosentti on muuttunut vain vähän vuosien varrella.

Kuvio 2. Yrityssektorin käyttökate päätoimialoittain 2007–2011*

* ennakkotieto
Lähde: Yritysten rakenteet / Tilinpäätöstilastot. Tilastokeskus

Suhdanteet vaikuttavat eniten teollisuudessa ja palvelualoilla. Etenkin teollisuudessa yritystoiminnan kustannuksia ei aina pystytä nopeasti sopeuttamaan tuottojen muutoksiin.

Koko yrityssektorin yritysten yhteenlaskettu nettotulos oli 14,2 miljardia euroa vuonna 2011. Yrityksille jäi nettotulosta runsaat miljardi euroa enemmän kuin edellisvuonna. Nettotulosprosentti pysyi samana kuin edellisvuonna ja oli 3,7 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Rahoitustuottoja saatiin 1,6 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna ja rahoituskulut pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Suurin osa rahoituseristä tuli teollisuuden sektorilta, rahoitustuotoista 76 prosenttia ja rahoituskuluista 68 prosenttia.

Yritysten maksamat tuloverot nousivat vain 0,2 miljardia edellisvuodesta ja olivat 4,3 miljardia euroa vuonna 2011. Vielä vuonna 2007 yrityssektorin maksamat tuloverot olivat yhteensä 6,5 miljardia euroa.

Kuvio 3. Yrityssektorin maksamat verot päätoimialoittain 2007–2011*

* ennakkotieto
Lähde: Yritysten rakenteet / Tilinpäätöstilastot. Tilastokeskus

Koko yrityssektorilla kokonaistulos oli nettotulosta parempi. Tilinpäätöstilastossa käyttöomaisuuden myyntivoitot esitetään satunnaisten erien ryhmässä. Vuonna 2011 myyntivoittoja kertyi 3,4 miljardia euroa, mikä kohensi kokonaistulosta. Koko yrityssektorin kokonaistulos nousi 4,6 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.10.2012