Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 29.9.2014

Työmatkatapaturmat ovat etenkin iäkkäiden naisten ongelma

  1. Sukupuoli ja ikä vaikuttavat tapaturmiin
  2. Sääolot vaikuttavat työmatkatapaturmien määrään
  3. Etätyö on yksi keino vähentää työmatkatapaturmia
  4. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Arto Miettinen on yliaktuaari Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 2/2014.

Työmatkatapaturmia sattuu naisille huomattavasti useammin kuin miehille, vaikka miesten työmatkat ovat hieman pitempiä kuin naisten. Sekä miesten että naisten tapaturmista suurin osa tapahtuu jalan tai polkupyörällä liikuttaessa. Työtapaturmista seuraa keskimäärin yli kuukauden mittainen työkyvyttömyys.

Työmatkatapaturmalla tarkoitetaan asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattunutta tapaturmaa. Vuosina 2007−2011 palkansaajille sattui työmatkalla yhteensä 101 210 sellaista tapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia. Näistä 47 067 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Työmatkatapaturmat poikkeavat työpaikkatapaturmista siinä, että niitä sattuu naisille enemmän kuin miehille: melkein seitsemässä kymmenestä työmatkatapaturmasta uhrina on nainen (kuvio 1).

Kuvio 1. Vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työmatkatapaturmat vuosina 2007−2011 sukupuolen mukaan.

Lähde: Tilastokeskus. Työtapaturmat.

Tässä artikkelissa käsittelen palkansaajien lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattuja työmatkatapaturmia. Aineistona käytän Tilastokeskuksen työtapaturmatilastoa, johon tiedot saadaan Tapaturmavakuutuslaitosten Liitosta TVL:stä. Tilastoissa työmatkatapaturmat erotetaan työpaikkatapaturmista ja työnteon yhteydessä sattuneista liikennetapaturmista. Käytännössä jonkin verran työmatkatapaturmia kirjataan vahinkoilmoitusten puutteellisten tietojen johdosta työpaikkatapaturmiksi ja päinvastoin. Tilastotiedoissa ei ole mukana itsensä vapaaehtoisella yrittäjien tapaturmavakuutuksella vakuuttaneiden yrittäjien työmatkatapaturmia.

Sukupuoli ja ikä vaikuttavat tapaturmiin

Miesten ja naisten välinen ero tapaturmien yleisyydessä säilyy, kun tarkastellaan sattuneita tapaturmia eri ikäryhmissä (kuvio 2). Työmatkatapaturman riski kasvaa sekä miehillä että naisilla iän myötä, mutta naisten riski on silti miehiä korkeampi kaikissa ikäryhmissä. 55–64-vuotiaiden naisten riski loukkaantua työmatkalla on 2,5-kertainen verrattuna nuorimpaan ikäryhmään. Miesten ja naisten välinen suhteellinen ero on myös suurimmillaan vanhimmassa ikäryhmässä.

Kuvio 2. Palkansaajien työmatkatapaturmat 100 000 palkansaajaa kohden sukupuolen ja iän mukaan vuosina 2007−2011.

Lähde: Tilastokeskus. Työtapaturmat.

Suurin osa työmatkatapaturmista sattuu liikuttaessa jalan tai polkupyörällä: kuusi kymmenestä (61 %) työmatkalla loukkaantuneesta oli liikkeellä jalkaisin ja lähes joka neljäs (22 %) ajoi polkupyörällä vahingoittumishetkellä. Miesten ja naisten työmatkatapaturmissa on eroja liikkumistavan mukaan: naiset loukkaantuvat hieman miehiä enemmän liikkuessaan jalkaisin, kun taas miehet loukkaantuvat henkilöauto-onnettomuuksissa naisia useammin (kuvio 3). Tilastoaineiston perusteella ei ole mahdollista ottaa huomioon naisten ja miesten välisiä eroja esimerkiksi polkupyörän tai auton käytön yleisyydessä työmatkalla.

Kuvio 3. Palkansaajien työmatkatapaturmat liikkumistavan ja sukupuolen mukaan vuosina 2007−2011. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Työtapaturmat.

Kaiken kaikkiaan jalankulku ja pyöräily ovat menettäneet suosiotaan vuosien 1998−2011 välillä (Liikennevirasto 2012,12, 31−32). Samaan aikaan henkilöautokanta on lisääntynyt 40 prosenttia. Tutkimuksen mukaan 30 prosenttia kotimaanmatkoista tehdään kävellen, polkupyörällä tai muita kevytliikenteen kulkutapoja käyttäen. Julkisilla liikennevälineillä tehdään 8 prosenttia matkoista, kun taas henkilöautomatkoja on 58 prosenttia kaikista matkoista. Varsinkin kotitalouksien kakkosautojen määrä ja käyttö on kasvanut.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.9.2014