Justering av hyra med levnadskostnadsindexet

I denna anvisning beskrivs hur du kan beräkna förändringen i en hyra som är bunden till levnadskostnadsindexet. Anvisningen lämpar sig för beräkning av även andra sådana ändringar som är bundna till ett indextal. 

Indextal som behövs för beräkningen

För att kunna beräkna förändringen i hyran behöver du två indextal: 

  1. Det indextal som var känt när avtalet ingicks (senare: det gamla indextalet).
  2. Det indextal som gäller vid tidpunkten för kontrollen (senare: det nya indextalet).

Om ditt avtal är bundet till levnadskostnadsindexet (1951:10 = 100) får du de månatliga indextalen ur följande tabell: Levnadskostnadsindex (1951:10 = 100), månadsuppgifter (StatFin).

Beräkningsformel

det nya indextalet / det gamla indextalet * den ursprungliga hyran = den nya hyran

Dividera (det nya) indextalet vid justeringstidpunkten med (det gamla) indextalet när hyresavtalet ingicks och multiplicera den ursprungliga hyran med den erhållna koefficienten.

Du kan använda samma beräkningsformel för att kontrollera även andra indexbundna avtalsbelopp. Använd då indextalen för det index som anges i ditt avtal. 

Exempel

Hyresavtalet undertecknades 1.4.2018. Det ursprungliga hyresbeloppet är 600 euro. I avtalet är bostadens hyra bunden till levnadskostnadsindexet med bastidpunkten 1951:10 = 100. Det har avtalats att hyran ska justeras årligen.

Hyran justerades första gången 1.4.2019, dvs. ett år efter att avtalet ingicks. Både vid avtalstidpunkten och vid justeringstidpunkten var det senaste indextalet för levnadskostnader siffran för februari. 

tidpunkt för indextalet indextal
februari 2018 1935
februari 2019 1959

Det nya hyresbeloppet beräknades med följande formel:

det nya indextalet / det gamla indextalet * den ursprungliga hyran
= 1959 / 1935 * 600 € = 607,44 €

När hyran justeras under senare år jämförs indextalet vid tidpunkten för justeringen alltid med indextalet vid avtalstidpunkten och vid beräkning av förändringen används den ursprungliga hyran. Därmed användes följande indextal vid hyreshöjningen år 2022: 

tidpunkt för indextalet indextal
februari 2018 1935
februari 2022 2084

Hyreshöjningen i april 2022 beräknades med följande formel:

det nya indextalet / det gamla indextalet * den ursprungliga hyran
= 2084 / 1935 * 600 € = 646,20 €

Om det ursprungliga hyresbeloppet är i mark

Om det ursprungliga hyresbeloppet i avtalet är i mark, ska du före beräkningen omvandla den ursprungliga hyran i mark till euro med omvandlingskoefficienten 5,94573:

den ursprungliga hyran (mk) * 5.94573 = den ursprungliga hyran (€)

Beräkna därefter höjningen enligt följande:

det nya indextalet / det gamla indextalet * den ursprungliga hyran (€)

Senast uppdaterad 22.6.2022