De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Personalfond

Med en personalfond avses en fond som ägs och kontrolleras av ett företags eller verks personal, och vars syfte är att vara en belöningsform för de anställda och på så sätt öka personalens arbetsmotivation och främja företagets framgång och konkurrenskraft. Personalfondens uppgift är att förvalta företagspremier och andra tillgångar som inbetalats av företaget eller verket med stöd av lagen om personalfonder (814/1989) samt att betala medlemmarnas fondandelar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa