De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

HRSTE-arbetskraft

Till HRSTE-arbetskraften (human resources in science and technology - education, högutbildade) hör personer som åtminstone avlagt examen på lägsta högre nivå.

Med examina på högre nivå avses examina inom följande utbildningsstadier (Statistikcentralen: Utbildningsklassificering 2003, handböcker 1, Helsingfors):
5 Utbildning på lägsta högre nivå
6 Lägre högskolenivå
7 Högre högskolenivå
8 ForskarutbildningsnivåStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa