De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Offentliga sektorns totalutgifter

Den offentliga sektorns totalutgifter beskriver summan av offentliga sektorns utgiftsslag. Kapitalutgifterna, löpande transfereringar och kapitaltrans-fereringarna inom den offentliga sektorn har eliminerats från de konsoliderade totalutgifterna. Köp av tjänster eller varor inom den offentliga sektorn konsolideras dock inte. Totalutgifterna är alltså delvis bruttoutgifter.

Offentliga sektorn totalt (S.13) granskas vanligen konsoliderat och uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Offentliga sektorns totalutgifter i förhållande till BNP kallas också för utgiftsgrad.
Offentliga sektorns totalutgifter beräknas genom att summera följande utgiftsslag:

Konsoliderade/icke-konsoliderade totalutgifter=
P22K insatsförbrukning, dvs. köpta tjänster och varor +
D1K Utbetalda löner och kollektiva avgifter +
D29K Övriga produktskatter +
D3K Subventioner
D4K Kapitalutgifter +
D5K Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter
D62K Sociala förmåner, andra än in natura +
D632K Sociala transfereringar in natura
D7K Andra löpande transfereringar +
D9K Betalda kapitaltransfereringar +
P5K Bruttoinvestering +
NP Anskaffning minus avyttring av icke producerade tillgångarDefintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa