Monimuuttujamenetelmä

Monimuuttujamenetelmät koostuvat suuresta joukosta tilastollisia menetelmiä, joilla analysoidaan useita tutkittavia muuttujia havaintoaineistosta. Niitä ovat esim. varianssi-, faktori-, pääkomponentti-, ryhmittely- (eli klusteri-) ja erotteluanalyysit. Sen sijaan regressioanalyysejä ei tavallisesti lueta monimuuttujamenetelmiin, vaikka mallissa olisikin useita riippuvia eli tutkimusmuuttujia.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa