De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Parkeringsbot

Avgift för brott mot bestämmelser och föreskrifter som gäller att stanna och parkera fordon samt användning av parkeringsskiva. Den kan också påföras för motorfordons onödiga tomgång.
Avgiften påförs av polisen eller, om kommunen sköter övervakningen, även av den kommunala parkeringsövervakaren eller parkeringsövervakarens biträde. Ett parkeringsfel för vilket parkeringsbot har påförts eller anmärkning givits registreras inte som brott.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Parkeringsbot är en avgift för överträdelser av förbud och begränsningar som gäller stannande och parkering samt av användning av parkeringsskiva. Föreläggs även för onödig tomgångskörning av motordrivet fordon.

Parkeringsbot föreläggs av polisen eller, om kommunen svarar för övervakningen, av den kommunala parkeringsövervakaren eller dennes biträden. Parkeringsfel, för vilket parkeringsbot förelagts eller anmärkning givits, registreras inte som brott.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa