De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Volymindex för husbyggnadsverksamhet

Volymindexet för husbyggnadsverksamhet mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen. Indexet beskriver den relativa förändringen i produktionsvolymen jämfört med medeltalet för produktionen under basåret.

Basåret för volymindexet är 2000 och serien börjar från och med år 1995. Indexet offentliggörs kvartalsvis. Förutom den ursprungliga indexserien beräknas en säsongrensad serie och trendserie.

Indexberäkningen bygger på företagsvisa deflaterade uppgifter om omsättning. Som deflator används det implicita prisindexet i Statistikcentralens volymindex för nybyggnad.

Uppgifter om husbyggnadsföretagens omsättning fås ur skatteförvaltningens företagsspecifika övervakningsmaterial som samlats in vid betalnings- och anmälningsförfarandet samt ur Statistikcentralens enkät för storkunder. Vid beräkningen används s.k. förändringsestimering. I beräkningen tas med de företag som man hittar uppgift om för den period som granskas och för motsvarande period året innan. Utgående från de företag som är med i beräkningen räknas årsförändringsprocenten för näringsgrenen. Indexserien förlängs med hjälp av denna ändring.

Vid indexberäkningen har man använt näringsgrensindelningen TOL95 till slutet av år 2001. Från och med början av år 2002 har man använt näringsgrensindelningen TOL2002.

På statistikföringen inverkar EG:s förordning om konjunkturstatistik (Nr 1165/98, http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/bmethods/info/data/new/legislation/sts.html).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa