De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Tillverkning

Med tillverkning avses mekanisk eller kemisk förvandling av oorganiska eller organiska ämnen till nya produkter oberoende av om arbetet utförs maskinellt eller för hand, i en fabrik eller hemma hos arbetstagaren. Enligt definitionen räknas också hopmontering av produkter till industriverksamhet. Vid sammanställning av statistiken kombinerar man traditionsenligt med tillverkning utöver den egentliga tillverkningsverksamheten också utvinning av mineraler och el-, gas- och vattenförsörjning.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa