Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Tilastollinen merkitsevyys

Tilastollinen merkitsevyys on keskeinen käsite, jolla pyritään kuvaamaan sitä, ettei saatu tulos olisi sattumaa. Sitä käytetään yleisesti testattaessa hypoteeseja. Tutkijan pitää ensin määritellä riskitaso väärälle johtopäätökselle, tyypillisesti 5%,1% tai 1 ‰. Silloin merkitsevyys on riskitason vastaluku, ts. 95% (melkein merkitsevä), 99 % (merkitsevä ja 99,9% (erittäin merkitsevä). Merkitsevyys riippuu kuitenkin havaintojen lukumäärästä, joten otoskoon kasvattaminen pienentää keskivirhettä ja sitä kautta luottamusväliä, joten pienetkin testattavat erot voivat tulla näennäisesti merkitseviksi. Vuonna 2018 kaksi merkittävää tiedejulkaisua the American Statistician ja Nature on ehdottanut luopumista merkitsevyyden estimoimista ns. p-arvoilla Tieteellinen keskustelu on vasta alussa, joten mitään selkeää lopputulosta tai suositusta jonkin toisen käsitteen käyttöön ei ole esitetty.

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Tilastollinen merkitsevyys viittaa todennäköisyyteen, jolla tutkija hyväksyy muuttujien välisen yhteyden olemassaolon tutkimusaineistossa. Tilastollisen testin varmuus ilmoitetaan 95 %:n, 99 %:n ja 99.9 %:n merkitsevyystasoina. Esim. 95 %:n taso merkitsee sitä, että on vain 5 %:n mahdollisuus sille, että otosaineistossa todettu yhteys ei ole todellinen perusjoukossa esiintyvä ilmiö.

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 1.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa