Tietosuojaseloste 25.5.2023: Henkilöiden tavoittelussa käytettävien yhteystietojen tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Tilastokeskuksen henkilö- ja kotitaloustiedonkeruiden otoksiin valittujen henkilöiden tavoittelussa käytettävien yhteystietojen käsittelyä. Näitä yhteystietoja ovat henkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Yhteystietoaineisto muodostetaan yhdistämällä tilastolain perusteella saatavia eri viranomaisten aineistoja, julkisista lähteistä saatavia aineistoja sekä Tilastokeskuksen tiedonkeruiden aineistoja. 

 

Tilastokeskus tavoittelee tiedonkeruiden otoksiin valittuja henkilöitä vastauksen saamiseksi ja korkealaatuisen tilastoaineiston tuottamiseksi. Tilastokeskus kerää aineistoa suoralla tiedonkeruulla vain silloin, kun tietoja ei ole saatavana julkishallinnon valmiista rekistereistä. Henkilö- ja kotitaloustiedonkeruisiin osallistuminen on vapaaehtoista, ja tavoittelua ei jatketa, mikäli otokseen valittu henkilö näin toivoo.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Anna-Riikka Aarnio, puh. 029 551 1000 (vaihde)

sihteerit_tieto_ja_tilastopalvelut@stat.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus on henkilö- ja kotitaloustiedonkeruiden otoksiin valittujen henkilöiden tavoittaminen vastauksen saamiseksi ja korkealaatuisen tilastoaineiston tuottamiseksi. 

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tilastollisia selvityksiä.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan e-alakohdan perusteella (yleistä etua koskeva tehtävä).

4. Henkilötietojen säilytysaika

Yhteystietoaineisto säilytetään Tilastokeskuksen tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa korkeintaan kolme vuotta tiedonkeruukierroksen päättymisestä.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Kokonaisaineisto, lkm: Puhelinnumero- ja/tai sähköpostitietoja noin 3,5 milj. henkilölle. 

Rekisteriin on tallennettu: 

Lisäksi yhteystietorekisteriin on tallennettu henkilön yhteystietoihin liittyviä lisätietoja, kuten yhteystiedon lähde ja yhteystiedon saamisen päivämäärä. 

Yhteystietorekisterissä voi olla turvakiellon saaneiden henkilöiden yhteystietoja. Turvakiellon saaneita henkilöitä ei kuitenkaan sisällytetä henkilö- ja kotitalouspohjaisten tutkimusten otoksiin, joten yhteystietoja ei poimita rekisteristä käyttöön. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on kerätty:  

  • Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmä: sähköposti 
  • Kelan asiakasyhteystiedot: sähköposti ja puhelinnumero 
  • Julkiset lähteet kuten operaattoreiden puhelinnumerotietokannat 
  • Rekisteröidyn oma ilmoitus tai muuten tiedonkeruun yhteydessä saatu tieto 
  • Tilastokeskuksen henkilön yksilöintitietovaranto: henkilön tunniste (Hid) 

 

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille. 

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

Tätä tietosuojaselostetta ylläpitää Tilastokeskus