Tietosuojaseloste 22.8.2022 –  Henkilön yksilöintitietovaranto

Henkilön yksilöintitietovarantoa käytetään kaikkien Tilastokeskukseen vastaanotettujen henkilötietoja sisältävien aineistojen henkilötietojen pseudonymisointiin. Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja. Aineistoista poistetaan henkilön suoria tunniste- ja yksilöintitietoja ja tiedot tallennetaan henkilön yksilöintitietovarantoon. Tilastojen ja tutkimuskäyttöön tarkoitettujen aineistojen laadinnassa käytetään pseudonymisoitua aineistoa.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Paula Hänninen, puhelin: 029 551 3491

sihteerit_tieto_ja_tilastopalvelut@stat.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohdan, rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, perusteella.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Henkilön yksilöintitietovarantoa käytetään kaikkien Tilastokeskukseen vastaanotettujen henkilötietoja sisältävien aineistojen henkilötietojen pseudonymisointiin. Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja. Aineistoista poistetaan henkilön suoria tunniste- ja yksilöintitietoja ja tiedot tallennetaan henkilön yksilöintitietovarantoon.  Tilastojen ja tutkimuskäyttöön tarkoitettujen aineistojen laadinnassa käytetään pseudonymisoitua aineistoa.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja on mahdollista palauttaa Tilastokeskuksen käyttövaltuushallinnan kautta tähän tarkoitukseen määritellyin oikeuksin toimivien työntekijöiden käyttöön ennalta määritettyjä käyttötarkoituksia varten. Esimerkiksi nimitiedot voidaan palauttaa, jotta on mahdollista ottaa yhteyttä haastattelututkimusten kohteena oleviin henkilöihin.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilön yksilöintitietovaranto sisältää noin 9,5 miljoonan henkilön tiedot. Uudet henkilöt lisätään tietovarantoon. 

Tietovarantoon on tallennettu: 

  • henkilön sukunimi, etunimet ja kutsumanimi 
  • henkilötunnus 
  • sähköpostiosoite
  • henkilöille muodostettu yksilöivä satunnainen tunnus, joka korvaa henkilötunnuksen, kun aineistot pseudonymisoidaan  

Erityiset henkilötietoryhmät: ei 

Muut tiedot tai tietoryhmät: ei 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötunnuksellisten henkilöiden henkilötietojen ainoa lähde on Väestötietojärjestelmä. Tuoreimmat tiedot saadaan Väestötietojärjestelmän muutosaineistosta. Aineisto saadaan Digi- ja väestötietovirastosta linjasiirtona.  

Henkilötunnuksettomia henkilöitä koskevia tietoja voidaan saada myös muista Tilastokeskukselle toimitettavista aineistoista sekä Tilastokeskuksen omien tiedonkeruiden kautta. 

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tiedot on kerätty Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

Tietosuojaselosteet ovat nähtävillä Tilastokeskuksen internet-sivustolla Tietosuojaselosteet | Tilastokeskus (stat.fi). 

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä. 

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä työtehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

 

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.