Dataskyddsbeskrivning 22.8.2022 – Datalagret för pseudonymisering av personer

Datalagret för pseudonymisering av personer används för pseudonymisering av personuppgifter i allt material som Statistikcentralen tagit emot och som innehåller personuppgifter. Pseudonymisering innebär att personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att de inte längre kan kopplas till en viss person utan tilläggsuppgifter. Ur materialet raderas personens direkta identifieringsuppgifter och uppgifterna sparas i datalagret för pseudonymisering av personer. Vid framställning av statistik och material för forskningsändamål används pseudonymiserat material.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Paula Hänninen, telefon: 029 551 3491

sihteerit_tieto_ja_tilastopalvelut@stat.fi

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast

Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen (48/1992) har Statistikcentralen till uppgift att utarbeta statistik som beskriver samhällsförhållanden. Personuppgifter behandlas på basis av artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning, en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Huvudsakligt ändamål: Datalagret för pseudonymisering av personer används för pseudonymisering av personuppgifter i allt material som Statistikcentralen tagit emot och som innehåller personuppgifter. Pseudonymisering innebär att personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att de inte längre kan kopplas till en viss person utan tilläggsuppgifter. Ur materialet raderas personens direkta identifieringsuppgifter och uppgifterna sparas i datalagret för pseudonymisering av personer. Vid framställning av statistik och material för forskningsändamål används pseudonymiserat material.

Uppgifterna som sparats i datalagret kan återställas via Statistikcentralens behörighetshantering för att användas av anställda med för ändamålet definierade rättigheter för på förhand bestämda ändamål. Till exempel uppgifter om namn kan återställas för att man ska kunna kontakta personer som är föremål för intervjuundersökningar.

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det färdiga statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut. 

5. Personuppgifter som behandlas

Datalagret för pseudonymisering av personer innehåller uppgifter om ungefär 9,5 miljoner personer. Nya personer läggs till i datalagret. 

Följande uppgifter har lagrats i datalagret: 

  • personens efternamn, samtliga förnamn och tilltalsnamn 
  • personbeteckning 
  • e-postadress
  • en slumpmässig beteckning som identifierar personer och som ersätter personbeteckningen när materialet pseudonymiseras  

Särskilda kategorier av personuppgifter: nej 

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: nej 

6. Källor som i regel används

Befolkningsdatasystemet är den enda källan för personuppgifter om personer med personbeteckning. De senaste uppgifterna fås ur Befolkningsdatasystemets förändringsmaterial. Materialet fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som linjeöverföring.  

Uppgifter om personer utan personbeteckning kan också fås ur annat material som levereras till Statistikcentralen samt via Statistikcentralens egna datainsamlingar. 

Personuppgiftsansvarig och register: Uppgifterna har samlats in från befolkningsdatasystemet som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 7. Att lämna ut uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

I regel överför Statistikcentralen inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer. Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress PB 800, 00531 Helsingfors

E-post tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel 029 566 6700

Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

12. Övrig information

Dataskyddsbeskrivningarna finns på Statistikcentralens webbplats Dataskyddsbeskrivningar | Statistikcentralen (stat.fi). 

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin arbetsuppgift.

 

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.