Palveluiden alue- ja toimialatilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/pata/
Aihealue: Palvelut
Sivuavat aihealueet: KauppaYritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2013.

Kuvaus

Palveluiden alue- ja toimialatilastotilasto kuvaa palveluiden toimialojen rakenteita ja rakenteiden muutoksia. Tilaston perusmuuttujia ovat henkilöstötiedot sekä tuotannon brutto- ja jalostusarvo. Tiedot on luokiteltu toimialoittain ja maakunnittain.

Tietosisältö

Aineisto sisältää tietoja toimipaikan henkilöstömääristä, palkoista, sosiaalivakuutusmaksuista sekä tuotannon brutto- ja jalostusarvosta. Lisäksi aineisto sisältää toimipaikan sijaintiin ja toimintaan liittyviä luokitustietoja. Yksilöivänä tunnuksena on toimipaikkatunnus.

Aineiston käyttöä ja luovuttamista koskevat yleiset salaussäännöt, koska aineisto sisältää yksikkötasolla liiketoimintaa kuvaavia tietoja. Aineistosta laaditut tilastot ovat julkisia; kuitenkin sillä rajoituksella, ettei niistä voida päätellä yksittäisen toimipaikan tietoja.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus TOL 2002. Viimeisen tilastovuoden mukainen kuntaluokitus. Tilasto tuotetaan maakunnittain.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Palveluiden alue- ja toimialatilaston tietolähteinä ovat kaupan ja palveluiden tilinpäätöstilastojen yritystiedot ja yritys- ja toimipaikkarekisterin toimipaikkatiedot. Tilinpäätöstilasto sisältää kaikki tilaston tuottamiseen vaadittavat tiedot. Yksitoimipaikkaisille yrityksille tilinpäätöstilastojen tiedot viedään suoraan kyseisille toimipaikoille. Monitoimipaikkaisten yritysten palveluiden toimipaikoille tiedot tuotetaan menetelmällisesti käyttäen hyväksi tilinpäätöstilastojen yritystietoja ja yritys- ja toimipaikkarekisterin toimipaikkatietoja. Yritys- ja toimipaikkarekisterin toimipaikkapohjaisia tietoja ovat henkilöstön määrä ja liikevaihto sekä toimipaikkojen luokitusmuuttujat (toimiala, sijainti, toimipaikan tyyppi jne.).

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Lopulliset toimialatilastot valmistuvat 14 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Aikasarja

Tietoja on saatavissa toimialaluokituksen TOL 2002 mukaisina vuodesta 2002.

Asiasanat

bruttoarvo, henkilöstö, jalostusarvo, kauppa, liikevaihto, palvelut, toimialat, toimipaikat, tuotanto, työtunnit, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/pata/yht.html


Päivitetty 17.09.2014