Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Panos-tuotos

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/pt/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot kuvaavat yksityiskohtaisesti kansantalouden tuotevirtoja. Ne soveltuvat tuotantotoiminnan rakenteen ja toimialojen välisten riippuvuuksien analysointiin. Taulukot yksityiskohtaistavat kansantalouden tilinpitoa ja muodostavat yhtenäisen kehikon tilinpidon tuotevirtojen kuvaukselle. Kun taulukot laaditaan kiinteänä osana kansantalouden tilinpitoa, ne parantavat myös muiden tilinpidon tietojen laatua.

Tarjonta- ja käyttötaulukot kuvaavat kotimaisesta tuotannosta ja tuonnista muodostuvaa tuotteiden tarjontaa sekä näiden tuotteiden käyttöä välituotteina muiden tuotteiden valmistamiseen ja lopputuotteina kulutukseen, pääomanmuodostukseen ja vientiin.

Varsinaiset symmetriset panos-tuotostaulukot antavat kuvan toimialojen välisistä riippuvuuksista ja niistä johdetut analyysitaulukot vastaavat kysymyksiin eri toimialojen tuotannon ja loppukäyttöjen merkityksestä koko talouden tuotannon ja työllisyyden kannalta.

Tietosisältö

Tarjontataulukossa kuvataan tuoteryhmittäin kansantaloudessa käytettävien tavaroiden ja palvelujen tuotantoa eri toimialoilla sekä niiden tuontia. Käyttötaulukossa kuvataan tuoteryhmittäin näiden tuotteiden käyttöä eri toimialojen välituotteeksi sekä kotimaiseen loppukäyttöön ja vientiin. Kuvauksesta ilmenee myös toimialoittaisten kustannusten jakautuminen koti- ja ulkomaisten tuotteiden hankintaan sekä palkkoihin, toimintaylijäämään ja muihin arvonlisäyksen eriin.

Tarjonta- ja käyttötaulukoista muodostetuissa panos-tuotostaulukoissa tarkastellaan toimialojen tuotosten käyttöä eri toimialojen välituotepanoksiksi sekä loppukäyttöön. Panos-tuotostaulukot antavat siten kuvan tuotantotoiminnan rakenteesta ja toimialojen välisistä riippuvuuksista. Näiden riippuvuuksien perusteella laaditaan panos-tuotos -malleja, joilla voidaan tutkia kansantalouden rakennemuutoksia sekä arvioida muutosten vaikutuksia esimerkiksi tuotantoon, tuontiin, inflaatioon ja työllisyyteen

Tarjonta- ja käyttötaulukoiden sekä panos-tuotostaulukoiden käsitteet ja määritelmät perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 2010) ja sen kanssa yhdenmukaiseen YK:n System of National Accounts 2008 -järjestelmään.

Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Tilastovuodesta 2008 lähtien tarjonta- ja käyttötaulukoiden sekä panos-tuotostaulukoiden toimialaluokituksena on kansantalouden tilinpidon TOL 2008 -pohjainen luokitus ja tuoteluokituksena EU:n toimialoittaiseen tuoteluokitukseen (CPA 2008) perustuva tuoteluokitus. Julkaistavissa taulukoissa on 64 toimialaa ja tuoteryhmää.

Vuosien 2000 - 2007 tarjonta- ja käyttötaulukoiden sekä panos-tuotostaulukoiden toimialaluokituksena on kansantalouden tilinpidon TOL 2002 -pohjainen luokitus ja tuoteluokituksena EU:n toimialoittaiseen tuoteluokitukseen (CPA 2002) perustuva tuoteluokitus. Julkaistavissa taulukoissa on 60 toimialaa ja tuoteryhmää.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Panos-tuotos on johdettu tilasto, jota varten vain osa tietoja kerätään erikseen. Tärkeimmät lähteet ovat kansantalouden tilinpito, teollisuuden rakenne- ja tuotetilastot, palvelutoimialojen rakennetilastot, ulkomaakauppatilasto, yritys- ja toimipaikkarekisteri, elinkeinoveroaineisto, valtion ja kuntien sekä maa- ja metsätalouden lähdetilasto sekä kulutustutkimus. Lisäksi on käytetty lukuisia muita tietolähteitä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Epäsäännöllinen.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tarjonta- ja käyttötaulukoiden sekä panos-tuotostaulukoiden vuotta t koskevat tiedot julkaistaan joulukuussa t+2.

Aikasarja

Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä panos-tuotostaulukot on laadittu vuosittain vuodesta 1995 lähtien. Panos-tuotostaulukoita on Suomessa laadittu aiemmin myös vuosilta 1956, 1959, 1970, 1980, 1982, 1985, 1989, 1992 ja 1993.

Asiasanat

kansantalouden tilinpito, panos-tuotosanalyysi, toimialat, tuonti, tuotanto

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/pt/yht.html


Päivitetty 25.09.2018