Input-output

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/pt/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Tillgångstabellen beskriver produktionen av de varor och tjänster som används i samhällsekonomin produktgruppvis inom de olika näringsgrenarna och importen av dem. I användningstabellen beskrivs användningen av dessa produkter som mellanprodukter inom olika näringsgrenar och som slutprodukter inom landet och för export. Av beskrivningen framgår också hur kostnaderna fördelas efter näringsgren på anskaffning av inhemska och utländska produkter samt löner, driftsöverskott och andra poster för förädlingsvärde.

I input-outputtabellerna som produceras ur tillgångs- och användningstabellerna granskas användningen av insatser inom näringsgrenarna som mellanprodukter samt slutanvändning. Input-outputtabellerna ger sålunda en bild av produktionsverksamhetens uppbyggnad och sambandet mellan olika näringsgrenar. På basis av dessa samband utarbetar man sedan input-outputmallar med vilka man kan undersöka strukturförändringar i samhällsekonomin samt bedöma förändringarnas inverkan t.ex. på produktion, import, inflation och sysselsättning.

De begrepp och definitioner som använts i tillgångs- och användningstabellerna bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010) och FN:s system "System of National Accounts 2008", som är kompatibelt med det.

Input-outputundersökningarna ger en bild av produktionsverksamhetens struktur och sambanden mellan olika näringsgrenar. På basis av dessa utarbetas input-output-mallar, som kan användas för att undersöka strukturförändringar i samhällsekonomin samt uppskatta inverkan av förändringarna t.ex. på produktion, import, inflation och sysselsättning.

Uppgifterna är offentliga.

Uppgiftsinnehåll

Tillgångstabellen beskriver produktionen av de varor och tjänster som används i samhällsekonomin produktgruppvis inom de olika näringsgrenarna och importen av dem. I användningstabellen beskrivs användningen av dessa produkter som mellanprodukter inom olika näringsgrenar och som slutprodukter inom landet och för export. Av beskrivningen framgår också hur kostnaderna fördelas efter näringsgren på anskaffning av inhemska och utländska produkter samt löner, driftsöverskott och andra poster för förädlingsvärde.

I input-outputtabellerna som produceras ur tillgångs- och användningstabellerna granskas användningen av insatser inom näringsgrenarna som mellanprodukter samt slutanvändning. Input-outputtabellerna ger sålunda en bild av produktionsverksamhetens uppbyggnad och sambandet mellan olika näringsgrenar. På basis av dessa samband utarbetar man sedan input-outputmallar med vilka man kan undersöka strukturförändringar i samhällsekonomin samt bedöma förändringarnas inverkan t.ex. på produktion, import, inflation och sysselsättning. De begrepp och definitioner som använts i tillgångs- och användningstabellerna bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS95) och FN:s system "System of National Accounts 1993" (Handbook of Input-Output Table Compilation and Analysis 1999), som är kompatibelt med det.

Input-outputundersökningarna ger en bild av produktionsverksamhetens struktur och sambanden mellan olika näringsgrenar. På basis av dessa utarbetas input-output-mallar, som kan användas för att undersöka strukturförändringar i samhällsekonomin samt uppskatta inverkan av förändringarna t.ex. på produktion, import, inflation och sysselsättning.

Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Fr.o.m. statistikåret 2008 används i tillgångs- och användningstabellerna samt i input-outputtabellerna som näringsgrensindelning en indelning som baserar sig på nationalräkenskapernas indelning efter TOL 2008 och som produktklassificering EU:s produktindelning efter näringsgren (CPA 2008). I tabellerna finns 64 näringsgrens- och produktgrupper.

I tillgångs- och användningstabellerna samt i input-outputtabellerna för åren 2000–2007 används som näringsgrensindelning en indelning som baserar sig på nationalräkenskapernas indelning efter TOL 2002 och som produktklassificering EU:s produktindelning efter näringsgren (CPA 2002). I tabellerna finns 60 näringsgrens- och produktgrupper. .

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Input-output är härledd statistik, för vilken bara en del av uppgifterna samlas in separat. De viktigaste källorna är nationalräkenskaperna, struktur- och produktstatistiken över industrin, strukturstatistiken inom servicebranscherna, utrikeshandelsstatistiken, företags- och arbetsställeregistret, näringsskattematerial, källstatistik inom staten och kommunerna samt lant- och skogsbruk och konsumtionsundersökningen. Dessutom har ett stort antal andra uppgiftskällor använts.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Oregelbunden.

Färdigställs eller offentliggörs

Tillgångs- och användningstabellerna och input-outputtabellerna för år t publiceras i december t+2.

Tidsserie

Tillgångs- och användningstabeller samt input–outputtabeller har utarbetats fr.o.m. år 1995. Input-outputtabeller har tidigare sammanställts i Finland för åren 1956, 1959, 1970, 1980, 1982, 1985,1989, 1992 och 1993.

Nyckelord

import, input-output-analys, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktion

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/pt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 25.09.2018