Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ulkomaiset suorat sijoitukset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ssij/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet: Kansantalous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Suorat sijoitukset Suomeen kuvaa sitä pääomaa, jonka ulkomainen sijoittaja on välittömästi sijoittanut Suomessa sijaitsevaan määräys- tai vaikutusvallassaan olevaan yksikköön. Suorat sijoitukset ulkomaille vastaavasti kuvaa sitä pääomaa, jonka suomalainen sijoittaja on välittömästi sijoittanut ulkomailla sijaitsevaan määräys- tai vaikutusvallassaan olevaan yksikköön. Tilaston laatiminen perustuu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (184/2005), jossa säädetään maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista tilastoista. Tilaston tietojen avulla voidaan arvioida talouden globaalistumisen astetta.

Tietosisältö

Suorien sijoitusten tilasto tuottaa vuosittaisia tietoja sijoitustoimista, jotka perustuvat merkittävään vaikutusvaltaan ja joiden taustalla on pitkäaikainen intressi. Käytännössä tilasto kuvaa monikansallisten konsernien kotimaisten ja ulkomaisten konserninosien välisiä rahoitustaloustoimia ja niistä syntyviä saamisia ja velkoja sekä kansainvälisiä yrityskauppoja. Suorat sijoitukset ovat osa maksutasetilastoinnin kehikkoa, mutta tietoja julkaistaan myös erillisenä tilastonaan.

Käytetyt luokitukset

Tilastossa käytetyt luokitukset ovat maaluokitus (kaikki maat), toimialaluokitus (TOL2008) ja sektoriluokitus (ISL2000).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

  • Ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen kuukausittainen tiedonkeruu
  • Ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosittainen tiedonkeruu

Suorien sijoitusten tilaston tärkeimmät tietolähteet ovat vuosittainen tilinpäätöspohjainen kyselytutkimus ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPA) sekä kuukausittainen kysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM). Tilasto perustuu Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin yhteiseen tiedonkeruuseen. Vuositilaston tiedot kerätään sähköisellä pdf-kyselylomakkeella.

Vuosikysely pohjautuu cut-off -otantaan, jossa vastaajat valitaan siten, että noin 95 % suorien sijoitusten kantojen arvosta saadaan katettua. Kyselyn kehikko perustuu yritysrekisteriin ja sen lisätietoihin ulkomaalaisomistuksesta, konsernirekisteriin ja sen tietoihin tytäryhtiöistä sekä verohallinnon aineistoon. Vuosittain kyselyn piiriin kuuluu kaikkiaan noin 1100 paikallisyritysryhmää. Suorien sijoitusten arvot sille kehikon osalle, jolta ei kysytä, arvioidaan verohallinnolta saatavien tasetietojen perusteella estimoimalla suora sijoitus -muuttujien ja vastaavien tasemuuttujien välinen suhde (regressioyhtälö) kyselyyn kuuluvien pienimpien yritysten joukosta.

Ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen kuukausikyselyssä (BOPM) kysytään myös suorien sijoitusten tietoja, mistä syystä vuosikysely on räätälöity vastaajaositteiden mukaan päällekkäisen tiedonkeruun välttämiseksi. Juoksevaan tilastointiin kuuluvat myös suorien sijoitusten jatkuva seuranta ja ajantasaiset erilliskyselyt uusista kansainvälisistä yrityskaupoista. Laadintaprosessin rakenteen vuoksi tilastot ovat siten ajassa täydentyviä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Uudistetun suuntaperiaatteen mukaiset tiedot suorista sijoituksista maittain ja toimialoittain julkaistaan vuosittain Suorat sijoitukset -tilastossa.

Suorien sijoitusten kuukausittaiset saamis/velka -periaatteen mukaiset nettopääomavirrat julkaistaan kuusi viikkoa kuukauden päättymisen jälkeen osana maksutasetilastoa. Suorien sijoitusten neljännesvuosittaiset sijoituskannat julkaistaan kahden ja puolen kuukauden kuluttua neljänneksen päättymisestä maksutaseen yhteydessä.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Suorat sijoitukset -tilasto julkaistaan vuosittain lokakuun lopussa.

Aikasarja

Suorien sijoitusten aikasarjoja on saatavilla vuodesta 1994 lähtien.

Asiasanat

suorat sijoitukset, ulkomaiset suorat sijoitukset, maksutase, globalisaatio, konsernit, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ssij/yht.html


Päivitetty 22.08.2018