Producentprisindex

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/thi/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: NationalräkenskaperIndustriFöretag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Producentprisindexen mäter utvecklingen av varupriser ur företagens synvinkel. Under producentprisindexen produceras fem olika index:

  • Producentprisindex för industrin
  • Exportprisindex
  • Importprisindex
  • Basprisindex för hemmamarknadsvaror
  • Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter (f.d. Partiprisindex)

Alla ovan nämnda index mäter prisutvecklingen på ett sätt som avviker från varandra, eftersom prisbegreppen och de näringsgrenar som ingår i indexen varierar efter index.

Uppgiftsinnehåll

Producentprisindexen 2015=100 omfattar följande produktklasser enligt produktindelningen CPA 2015.

  • Producentprisindex för industrin B–E (från mineraler till vattenförsörjning och verksamhet för föroreningsbekämpning)
  • Exportprisindex A–E (från jordbruk till vattenförsörjning och verksamhet för föroreningsbekämpning)
  • Importprisindex A–E (från jordbruk till vattenförsörjning och verksamhet för föroreningsbekämpning)
  • Basprisindex för hemmamarknadsvaror A–F (från jordbruk till byggverksamhet)
  • Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter A–F (från jordbruk till byggverksamhet)

Producentprisindexet för industrin mäter den genomsnittliga prisförändringen för inhemska producenters varor. Indexet omfattar varor som sålts i Finland och till utlandet. Priset på de varor som är avsedda att användas i Finland är ett s.k. skattefritt fabrikspris. Priset på exportvaror är det pris som exportören erhåller. I allmänhet är detta pris det samma som f.o.b.-priset (free on board).

Exportprisindexet mäter utvecklingen av f.o.b.-priserna på exportvaror. Exportpriserna i valuta omräknas till euro till medelkursen för statistikmånaden.

Importprisindexet mäter utvecklingen av c.i.f.-priserna (innehåller kostnader, försäkringar och frakt) på importvaror. Importpriserna i valuta omräknas till euro till medelkursen för statistikmånaden.

Basprisindexet för hemmamarknadsvaror mäter prisutvecklingen för varor som används i Finland när de första gången kommer ut på marknaden. Indexet omfattar både inhemska varor och importvaror. Priset på inhemska varor är det skattefria fabrikspriset. Priset på importvaror är c.i.f.-priset på import + tullar.

Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter 2015=100 är motsvarande statistik som basprisindex för hemmamarknadsvaror, men förändringar i moms, punkt- och bilskatter syns i statistiken. Indexet omfattar både inhemska varor och importvaror. Indexet omfattar moms och övriga indirekta skatter. Indirekta skatter är utöver moms dessutom olika tillverkningsskatter samt bilskatten. Priset på inhemska varor utgörs av fabrikspriset, moms och andra indirekta skatter. Priset på importvaror utgörs däremot av c.i.f.-priset på import samt av tullar, moms och andra indirekta skatter.

Klassificeringar

Sedan basåret 2015 har man använt produktindelningen CPA 2015 (CPA Ver. 2.1) som är Europeiska unionens näringsgrensvisa CPA-produktindelning (European Statistical Classification of Products by Activity). Dessutom används klassificeringen av användningsändamål MIG: energiprodukter, råvaror och produktionsvaror, investeringsvaror, varaktiga konsumtionsvaror och andra konsumtionsvaror. I de index som har basåret 2010 används den nationella näringsgrensindelningen TOL 2008, som baserar sig på Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning NACE Rev.2. I de index som har basåret 1949 används FN:s internationella SITC-varuindelning (Standard International Trade Classification). Inom producentprisindexet för industrin 1949=100 används dessutom FN:s internationella ISIC-näringsgrensindelning (International Standard Industrial Classification).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

För indexberäkningen insamlas prisuppgifter i huvudsak från företag. Dessutom fås uppgifter från andra prisindex. Det finns sammanlagt mer än 5500 prisuppgifter, men antalen varierar efter index: Producentprisindexet för industrin 2015=100 omfattar mer än omkring 600 benämningar och 3200 prisuppgifter. Exportprisindexet 2015=100 omfattar i sin tur omkring 350 benämningar och 1 000 prisuppgifter. Motsvarande siffror för importprisindexet 2015=100 är omkring 600 och 2200. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror 2015=100 och Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter 2015=100 omfattar båda omkring 860 benämningar och mer än 4300 prisuppgifter.

Alla de prisuppgifter som samlas in från företag för producentprisindexen och de företag som lämnar uppgifterna är sekretessbelagda.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månad

Färdigställs eller offentliggörs

Publiceras den 24:e i månaden efter statistikmånaden eller närmast följande vardag. Statistiken för november publiceras dock sista vardagen före julafton.

Tidsserie

Indexen revideras vanligen med fem års intervaller och för närvarande används de nyaste producentprisindexen med basåret 2015=100. De här och de äldre serierna finns tillgängliga på Statistikcentralens StatFin-tjänst. Mer information om indexen fås från Statistikcentralen (e-post: thi.tilastokeskus@stat.fi, tfn 029 551 1000 /producentpriser).

Nyckelord

basprisindex för hemmamarknaden, export, exportpris, exportprisindex, import, importpris, importprisindex, index, nyttigheter, näringsgrenar, basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter, pellets, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för industrin, producentprisindex för tjänster, produkter, tillverkning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/thi/yht_sv.html


Senast uppdaterad 21.05.2018