Sähkön hintaindeksin korjaus kuluttajahintaindeksin ja yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin elokuun 2023 julkistuksessa

Tilasto: kuluttajahintaindeksi

Muutospäivä: 14.09.2023

Tietoa muutoksesta

Tausta

Tilastokeskus julkaisee kuukausittain inflaatioasteen (%), joka mittaa tavaroiden ja palveluiden kuluttajahinnoissa tapahtuvaa muutosta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Inflaatio määritetään kuluttajahintaindeksillä (KHI), jonka koostamiseksi joka kuukausi kerätään tuotteiden ja palveluiden kuluttajahintoja eri puolilla Suomea. Nämä hintahavainnot kattavat kuluttajatavarat ja -palvelut päivittäistavaroista bensiiniin, vuokraan ja energiaan.

Vuosikymmenien ajan sähkön alaindeksin tietolähteenä on ollut Energiaviraston ylläpitämä hintatietojärjestelmä, josta on saatu sähkön toimitusvelvollisuus- ja siirtohinnat. Aineisto on ollut käyttökelpoinen tähän tehtävään sähkömarkkinoiden kilpailutuksen vapautuksesta 1.7.1995 huolimatta. Sähkön hinta pysyi vuosikymmenet kohtuullisella tasolla, eikä kotitalouksilla ollut varsinaista tarvetta kuluttajahintojen kilpailutukselle. 2000-luvun alussa yhä useampi kotitalous vaihtoi sähköntoimittajaa edullisemman hinnan vuoksi, esimerkiksi vuonna 2009 noin 10,9 % sähkölämmitteistä kotitaloutta vaihtoi sähkön toimittajaa.

Vuoden 2021 lopussa sähkön tukkuhinnat nousivat Euroopassa ja Pohjoismaissa. Syynä oli vesivarastojen normaalia alhaisempi täyttöaste, mutta myös kivihiilen ja maakaasun tukkuhintojen hintapiikit vuoden lopussa. Suomessa nousua oli keskimäärin 158 % vuonna 2021. Vuoden 2022 helmikuussa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, minkä seurauksena EU asetti Venäjää vastaan pakotteita vastauksena hyökkäykseen. Maakaasun ja kivihiilen toimitus Venäjältä väheni, minkä johdosta sähkön tukkuhinta Euroopassa nousi entisestään.

Sähkömarkkinoiden yllättävistä käänteistä johtuen toimitusvelvollisuushinta ei enää ollut riittävä tietolähde sähkön hintakehityksen mittaamiseen. Tämän takia kuluttajahintaindeksissä otettiin syyskuussa 2022 käyttöön Tilastokeskuksen oma sähköenergian hintakyselyn aineisto, jota tässä dokumentissa kutsutaan referenssi-indeksiksi, ja joka kattaa toistaiseksi voimassa olevat, määräaikaiset ja pörssisopimukset suurimmilta sähkön myyjiltä.

Korjauksen esittely

Tilastokeskus tekee korjauksen kuluttajahintaindeksiin sisältyvän sähkön hintaindeksiin, koska indeksiin on huomioitu virheellisesti sähkön hintojen nousu kahdesti. Ensimmäisen kerran hintojen nousu otettiin indeksiin tammikuussa 2022, jolloin hintojen nousu näkyi toimitusvelvollisuushintojen nousuna, ja toisen kerran vastaava kuluttajille päin näkynyt hinnannousu otettiin indeksiin marraskuussa 2022. Hintojen nousun huomioiminen kahteen kertaan huomatiin vasta myöhemmin, kun pystyttiin vertailemaan eri aineistoista muodostettuja aikasarjoja pidemmältä aikaväliltä.

Tilastokeskus laskee kansallisen kuluttajahintaindeksin ja yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) samojen käytänteiden mukaisesti. Tämän vuoksi Tilastokeskus on sopinut korjauksesta etukäteen EU:n tilastoviraston Eurostatin kanssa.

Korjaus on tehty nyt julkistettuun kuluttajahintaindeksin ja YKHI:n elokuun 2023 julkistukseen. Korjaus oli mukana myös YKHI:n elokuun ennakkotiedon julkistuksessa 31.08.2023.

Korjauslaskenta ja tulokset

Kuluttajahintaindeksissä käytettyä sähkön hintaindeksiä verrattiin Tilastokeskuksen oman tiedonkeruun aineiston hintakehitykseen (referenssi-indeksi) joulukuusta 2020 lähtien. Alla olevasta kuvasta nähdään sekä toimitusvelvollisuushintojen kautta tullut nousu tammikuussa 2022 kuin myös marraskuun Tilastokeskuksen tiedonkeruun kautta tullut nousu sekä niiden vaikutukset yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin sähkön hintaindeksisarjaan. Kuukausimuutokset ovat syyskuusta 2022 lähtien samat, koska molemmissa sarjoissa on käytetty samaa hinta-aineistoa eli Tilastokeskuksen oman tiedonkeruun tietoja.

Sähkön hintaindeksin tasoa korjataan siten, että sähkön kokonaishinnanmuutos vuosina 2021 - elokuu 2023 vastaa vertailuindeksin osoittamaa hinnanmuutosta. Vuosi 2021 valittiin sarjan alkuajankohdaksi, koska käytetyssä hintalähteessä ei tuolloin ollut epävarmuutta.

Oheinen kuva esittää myös julkistetun sähkön hintaindeksin hintakehityksen korjauksen jälkeen verrattuna referenssi-indeksiin.

 Kuviossa esitetään rinnakkain julkistettu sähkön hintaindeksi korjauksen jälkeen ja referenssi-indeksi. Julkistettu sähkön hintaindeksi korjautuu referenssi-indeksin tasolle.

Korjauksen vaikutus kuluttajahintaindeksin sekä yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutokseen

Korjauksen vaikutus kuluttajahintaindeksin kokonaisinflaatioon on 0,60 prosenttiyksikköä (YKHI 0,70). Oheiset taulukot esittävät, mitä elokuun kuluttajahintaindeksin sekä yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio olisi ollut, jos korjausta sähkön indeksisarjaan ei olisi tehty nyt. Vertailun vuoksi rinnalle on otettu myös nyt toteutuneet vuosimuutokset. Ilman korjausta kuluttajahintaindeksin vuosimuutos elokuussa 2023 olisi ollut 6,21 % (YKHI 3,83), korjauksen kanssa se on 5,61 % (YKHI 3,13).

Kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset ilman korjausta ja sen kanssa, elokuu 2023

Hyödyke

Vuosimuutos ilman korjausta, %

Vuosimuutos korjauksella, %

Ero, prosenttiyksikköä

Kuluttajahintaindeksi

6,21

5,61

0,60

Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet

10,43

8,14

2,29

Sähkö, kaasu ja muut polttoaineet

4,90

-7,37

12,27

Sähkö

3,79

-14,93

18,72

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset ilman korjausta ja sen kanssa, elokuu 2023

Hyödyke

Vuosimuutos ilman korjausta, %

Vuosimuutos korjauksella, %

Ero, prosenttiyksikköä

Kuluttajahintaindeksi

3,83

3,13

0,70

Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet

4,01

0,26

3,75

Sähkö, kaasu ja muut polttoaineet

4,90

-7,37

12,27

Sähkö

3,79

-14,93

18,72

Korjaus vaikuttaa kuluttajahintaindeksin ja yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutokseen heinäkuuhun 2024 asti, koska vuosimuutoksen laskennassa käytettävä edellisen vuoden pisteluku on siihen asti alkuperäisellä, korjaamattomalla tasolla.

Kansainvälisten periaatteiden mukaisesti kuluttajahintaindeksiä (KHI) ei korjata takautuvasti. Näin ollen, myöskään yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä ei revisioida tämän korjauksen myötä.

Lisätietoja

Satu Montonen
yliaktuaari
029 551 3205
Hannele Markkanen
yliaktuaari
029 551 3358

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.