Toiminta

Tilastokeskus on itsenäisesti toimiva valtion virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Tehtävänämme on julkaista luotettavia tilastoja kaikkien käyttöön. Suurin osa tuottamistamme tilastotiedoista on verkossa vapaasti käytettävissä.

Tilastojen lisäksi tuotamme tutkimuksessa hyödynnettäviä aineistoja tutkijoille, teemme tilauksesta erilaisia selvityksiä aineistojen pohjalta, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun, edistämme tilastojen lukutaitoa yhteiskunnassa ja autamme tiedon tarvitsijoita löytämään etsimänsä tilastotiedon.

Rahoitus

Tilastokeskuksen toiminta rahoitetaan valtion budjetista, maksullisella palvelutoiminnalla sekä muilta valtion viranomaisilta ja EU:lta saatavalla rahoituksella. Vuonna 2022 rahoituksesta 73 prosenttia tuli toimintamenomäärärahana eli valtion budjetista.

Rahoituksen rakenne

Rahoituksen eri osuudet piirakkakuviona. Toimintamenomääräraha 73 %. Maksullisen toiminnan tuotot 14 %. Edellisvuosilta siirtyneet määrärahat 9 %. Ulkopuolinen rahoitus 4 %.

Henkilöstö

Tilastokeskuksen palveluksessa työskenteli vuoden 2022 lopussa 811 asiantuntijaa, joista tilastohaastattelijoita oli 160. Henkilöstöstä vajaa 60 prosenttia oli naisia. Noin 74 prosenttia henkilöstöstä oli suorittanut vähintään alemman korkea-asteen tutkinnon.

Henkilöstön sukupuolijakauma vuonna 2022

Pylväskaavio sukupuolijakaumasta. Naisia 478 ja miehiä 333.

Henkilöstön ikäjakauma vuonna 2022

Vaakapalkkikuvio. Eniten on 55–64-vuotiaita työntekijöitä, 254. 45–54-vuotiaita 202. 35–44-vuotiaita 176. 25–34-vuotiaita. 152. Alle 25-vuotiaita oli 7 ja yli 65-vuotiaita 20.

Yhteistyö

Tuotamme valtaosan Suomen virallisista tilastoista, joita kehitämme yhdessä muiden tilastontuottajien kanssa. Toimimme aktiivisesti myös kansainvälisissä verkostoissa, joissa tilastointia suunnitellaan ja ohjataan. 

Tilastotuotannon kannalta tärkeitä kumppaneita ovat rekisteriviranomaiset, muut kotimaiset tilastontuottajat sekä Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto Eurostat ja eri maiden tilastovirastot.

Tilastollisten menetelmien laadun takaamiseksi Tilastokeskus on solminut yhteistyösopimuksia yliopistojen kanssa. Tilastokeskus tekee yhteistyötä myös Suomen Tilastoseura ry:n kanssa.

Sidosryhmät

Keskeisiä yhteiskunnallisia sidosryhmiämme ovat toimintaa tulosohjaava valtiovarainministeriö sekä muut ministeriöt. Meille tärkeä sidosryhmä ovat myös tiedonantajat eli yritykset, kunnat, muut yhteisöt ja kansalaiset, joilta kerätään tietoja tilastoja varten.