Dokumentation som var i kraft 18.4.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken beskriver inrikes och utrikes varutransport med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland. Med utrikes trafik avses transporter från Finland till utlandet (export), från utlandet till Finland (import), mellan tredjeländer (crosstrade) samt inom ett land som inte är registreringslandet (cabotage). Statistikenhet är en lastbil. Det är fråga om urvalsstatistik baserad på en elektronisk enkät som utförs kvartalsvis.

Enkäten riktas årligen till totalt 10 000 lastbilsinnehavare och innehåller frågor om lastbilar och lastbilsanvändning under tre eller fyra på varandra följande undersökningsdagar. Statistikresultaten baserar sig på färduppgifter om lastbilar som erhållits på basis av enkäten och som med statistiska metoder upphöjs till att svara mot hela urvalsramen och kvartalet.

De statistiska uppgifterna följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 70/2012 om statistikrapportering om varutransporter på väg och är jämförbara med övriga EU-länders statistik.

Statistikens population

Populationen för statistiken är i Finland registrerade lastbilar med en totalvikt på över 3,5 ton. Utanför undersökningen lämnas militära fordon och de lastbilar som inte främst avsetts för varutransport (t.ex. museibilar och specialfordon). Lastbilar registrerade på Åland ingår inte i statistiken. Statistikenhet är en lastbil.

Statistiken baserar sig på en urvalsundersökning. Urvalet hämtas ur Transport- och kommunikationsverket Traficoms register över trafikärenden. Urvalet indelas i åtta stratum efter lastbilsanvändning (privat/tillståndspliktig), lastbilstyp och totalviktklass.

Statistisk enhet

Statistikenhet är en lastbil.

Måttenhet

Måttenheten för mängden gods är ton, för trafikarbete kilometer och för transportarbete tonkilometer.

Referensperiod

Statistiken publiceras kvartalsvis och en mer detaljerad sammanfattning görs över årsuppgifterna.

Referensområde

Uppgifterna i statistiken framställs på hela landets nivå. De viktigaste uppgifterna framställs på landskapsnivå. Kommunnivå är möjligt enbart i specialfall med kombinerade årsmaterial.

Sektortäckning

Statistiken baserar sig på en urvalsundersökning. Urvalet hämtas ur Transport- och kommunikationsverket Traficoms register över trafikärenden. Urvalet indelas i åtta stratum efter lastbilsanvändning (privat/tillståndspliktig), lastbilstyp och totalviktklass.

Uppgifterna i statistiken baserar sig på de färduppgifter om lastbilar som fåtts i svaren på urvalsundersökningen av den undersökta perioden. Urvalet viktas för yrkesmässiga egentliga fordonståg eftersom dessa lastbilars betydelse är störst för estimering av transportarbetet.

Tidstäckning

Statistikcentralen har framställt statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafiken sedan 1995. Fr.o.m. början av 2011 har metoden i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken ändrats i fråga om både inrikes- och utrikestrafiken. Uppgifterna om inrikes vägtrafik åren 2001–2010 har räknats om med den nya metoden. Uppgifterna är inte jämförbara med tidigare publicerade uppgifter som beräknats med den tidigare metoden.

Distributionsfrekvens

Statistiken publiceras kvartalsvis och en mer omfattande årsrapport publiceras varje år med årsuppgifterna.

Begrepp

Cabotage

Transporter inom ett land med ett fordon som är registrerat i ett annat land.

Dragfordon

Vägmotorfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att dra andra vägfordon som inte är motorfordon (huvudsakligen påhängsvagnar).

Jordbrukstraktorer omfattas inte.

Farligt ämne

Som farligt ämne klassificeras sådana ämnen som på grund av sin explosivitet, lättantändlighet eller strålningskänslighet, giftighet, frätande verkan eller annan egenskap kan medföra skada på människor, egendom eller miljö.

Fordonståg

Vägmotorfordon för varutransport till vilket en släpvagn är kopplad.

Ett ledat fordon med en extra släpvagn ingår.

Företag för varutransport på väg

Vägtransportföretag som erbjuder och utför varutransporttjänster, vars huvudsakliga verksamhet inom vägtransportområdet, enligt förädlingsvärdet, är varutransport på väg.

Golvyta inuti fordonskarossen

Största golvyta som är tillgänglig inuti fordonskarossen (t.ex. mätt i kvadratmeter) för varutransport.

Inrikes vägtrafik

Trafik med fordon registrerade i Finland för privat och tillståndspliktig (yrkesmässig) trafik som bedrivs mellan två orter (avgångsort och bestämmelseort) som båda ligger i Finland. Resan kan omfatta transitering inom en annan stats territorium.

Internationell vägtrafik

Transporter från Finland till utlandet och från utlandet till Finland, transporter mellan tredje länder och cabotage.

Lastbil

Oledat vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport med en totalmassa som är större än 3,5 ton.

Lastningsgrad

Lastens vikt i förhållande till lastbilens bärförmåga.

Lastningsplats

Den plats där godset lastades på ett vägmotor fordon för varutransport eller där dragfordonet byttes.

Lasttyp

Lasttypen anger i hurdan transportenhet varan fraktas.

Lastvolym

Högsta volym som är tillgänglig i fordonet (t.ex. mätt i kubikmeter) för varutransport.

Ledat fordon

Dragfordon till vilken en släpvagn eller släpvagnar är kopplad.

Lossningsplats

Den plats där godset lossades från ett vägmotorfordon för varutransport eller där dragfordonet byttes.

Lätt lastbil

Vägfordon för varutransport med en totalvikt på högst 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.

Skåpbilar som i huvudsak är avsedda för och används till varutransport, pickupbilar och små lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg ingår.

Maxlast

Högsta lastvikt som tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat (skillnaden mellan totalmassa och egenmassa).

Påhängsvagn

Vägfordon för varutransport som saknar främre hjulaxlar och som är konstruerat så att en del av fordonet och en betydande del av dess last vilar på ett dragfordon.

Tillståndspliktig trafik

Person- eller godstransport mot betalning (yrkesmässig trafik). För att idka transport krävs tillstånd av tillståndsmyndighet.

Tonkilometer för vägtransport

Måttenhet som motsvarar vägtransport av ett ton gods en kilometer.

Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan.

Totalvikt på fordon

Den sammanlagda vikten av fordonet (eller fordonskombinationen) inklusive dess last vid stillastående i körklart läge och av lasten som tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

I denna ingår förarens vikt och vikten av det största antalet personer som får transporteras.

Trafikarbete

Antalet kilometer som ett bestämt fordonsslag eller en definierad undergrupp sammanlagt har kört under en viss tidsperiod, vanligen ett år.

Transitering per landsväg

Transitotrafik är genomfartstrafik, där avgångs- och bestämmelseorterna finns i ett annat land eller i andra länder. Trafiken går via transitolandets territorium utan lastning eller lossning.

Transitotrafik

Transitotrafik är genomfartstrafik, där avgångs- och bestämmelseorterna finns i ett annat land eller i andra länder. Trafiken går via transitolandets territorium utan lastning eller lossning.

Transport för egen räkning

Transport som inte är för annans räkning.

Sådan transport är ett företags förflyttning av sin egen personal eller sitt eget gods utan någon tillhörande finansiell transaktion. Även om enskilda personer kan utföra sådan transport ingår den inte här.

Transportarbete

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).

Tredjelandstrafik

Transport som sker med ett vägmotorfordon som är registrerat i ett land mellan en plats för lastning i ett andra land och en plats för lossning i ett tredje land. Denna transport kan omfatta transitering genom ett eller flera ytterligare länder.

Tung lastbil

Vägfordon för varutransport med en totalvikt över 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.

Utländskt vägfordon

Ett vägfordon som är registrerat i ett annat land än det rapporterande landet och som är försett med det landets registreringsskyltar.

Vägfordon för varutransport

Ett vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.

Följande ingår:
a)   Lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för varutransport, t.ex. skåpbilar och pickupbilar
b)    Tunga lastbilar med en totalvikt över 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för varutransport
c)   Dragfordon  
d)   Jordbrukstraktorer som är godkända för användning på allmänna vägar.

Vägmotorfordon för varutransport

Varje enskilt vägmotorfordon som är avsett för varutransport (t.ex. lastbil), eller varje kombination av sammankopplade vägfordon som är avsett för varutransport (dvs. lastbil med släpvagn(ar) eller dragfordon med påhängsvagn och med/utan släpvagn).

Växelflak

En frakttransporterande enhet som är optimerad för dimensionerna hos vägfordon och som är utrustad med hanteringsanordningar för överflyttning från ett transportslag till ett annat, normalt väg/järnväg.

Yrkesmässig trafik

Transport av personer eller gods mot betalning, dvs. tillståndspliktig trafik.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistiken baserar sig på en urvalsundersökning. På hela landets nivå används ett 95-procentigt konfidensintervall för estimaten över mängden gods, transportarbetet och trafikarbetet. På noggrannare nivå blir medelfelet större.

Aktualitet

Resultaten publiceras kvartalsvis omkring 12 veckor efter utgången av undersökningsperioden.

Punktlighet

Uppgifterna lämnas in på utsatt datum.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Urvalet för statistiken har delats in landskapsvis i proportion till antalet lastbilar. Medelfelet för urvalet blir större på landskapsnivån på grund av det ringa antalet observationer.

Uppgifterna i statistiken är jämförbara med de övriga EU-ländernas motsvarande statistik.

Jämförbarhet över tid

Statistikcentralen har framställt statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafiken sedan 1995. Fr.o.m. början av 2011 har metoden i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken ändrats i fråga om både inrikes- och utrikestrafiken. Uppgifterna om inrikes vägtrafik åren 2001–2010 har räknats om med den nya metoden. Uppgifterna är inte jämförbara med tidigare publicerade uppgifter som beräknats med den tidigare metoden.

Enhetlighet över statistikområdena

Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken är den enda regelbundna utredningen om varutransporter inom inrikes vägtrafik. Trafikledsverket mäter regelbundet trafikarbetet för tung trafik men
Trafikledsverket statistikför även bussar, utländska lastbilar och lastbilar som inte lämpar sig för varutransport, som ligger utanför den urvalsram Statistikcentralen tillämpar. Därför är det trafikarbete som Trafikledsverket uppger för den tunga trafiken större än Statistikcentralens.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Urvalet hämtas ur Transport- och kommunikationsverket Traficoms register över trafikärenden. I urvalsramen ingår omkring 100 000 lastbilar avsedda för varutransport, och urvalets storlek är sammanlagt 10 000 lastbilar per år. Allokeringen per stratum för kvartalsurvalet (2 500) görs genom Neyman-allokering.

Datainsamlingsmetod

Uppgifterna för statistiken samlas in bland lastbilsinnehavare med elektroniska frågeformulär. Uppgifterna samlas in varje kvartal med en egentlig enkät och två uppföljningsenkäter.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna samlas in varje kvartal.

Metoder

Databehandling

Innan resultaten framställs görs logiska kontroller av materialet, och felaktiga fall åtgärdas utifrån kontrollerna.
I publikationen har resultaten av urvalsenkäten upphöjts med statistiska metoder för att gälla hela urvalsramen och tidsmässigt hela kvartalet/året.

Datavalidering

Uppgifterna i svaren kontrolleras innan de förs in i databasen.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

För skydd av statistiken över varutransporter i vägtrafiken följs Statistikcentralens officiella anvisningar för att skydda företagsuppgifter i tabellformat. Utgångspunkten när material offentliggörs är att, precis som i fråga om urvalsundersökningar, inte publicera information om de statistikenheter som ingår i urvalet. Det primära skyddsförfarandet är tröskelvärdesregeln (3).

Uppgifterna publiceras i baspublikationerna, i regel så att inget särskilt skydd krävs i och med att det ingår tillräckligt många observationer i de publicerade uppgifterna och ingen dominans uppstår (det största företaget äger under en procent av alla lastbilar i populationen). Om undantag görs t.ex. genom högre detaljnivå i tabelleringarna, bedöms varje fall för sig.

Av materialet lämnas såväl tabeller som mikromaterial in till Eurostat. Tabellerade data rör sig på en så grov nivå att det finns tillräckligt med observationer i cellerna och ingen dominans uppstår, varvid det inte föreligger behov av skydd. Mikromaterial lämnas in så att alla uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera enskilda företag har raderats.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

De senaste kvartalsvisa uppgifterna finns tillgängliga på Statistikcentralens webbplats på det datum då meddelandet offentliggörs. Uppgifterna i statistiken finns också i Statistikcentralens databastjänst StatFin.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Ville Keränen
överaktuarie
029 551 3609

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna