Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Aikuiskoulutuksen sisältö

Yleisimpiä aikuiskoulutuksen aiheita vuosina 2012 ja 2017 aikuiskoulutukseen osallistuneilla olivat liiketalous- ja oikeustieteet sekä palveluihin, harrastuksiin ja turvallisuusalaan liittyvät koulutukset (kuvio 1.1).

Lähes kaikilla koulutuksen sisältöaloilla on koulutukseen osallistuneiden osuus kasvanut jonkin verran, mutta suurin muutos on tapahtunut terveys-, sosiaalialan ja hyvinvoinnin koulutusten osuuksissa. Vuonna 2017 näihin aihealueisiin liittyvää koulutusta oli saanut lähes joka neljäs aikuiskoulutukseen osallistunut 18–64-vuotias, kun vuonna 2012 tällaista koulutusta oli saanut joka kuudes. Palveluiden, harrastusten ja turvallisuusalan koulutuksiin osallistuneiden osuudet ovat kasvaneet neljä prosenttiyksikköä vuodesta 2012.

Kuvio 1.1 Aikuiskoulutuksen sisältö vuosina 2012 ja 2017 (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet)

Kuvio 1.1 Aikuiskoulutuksen sisältö vuosina 2012 ja 2017 (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet)
Huom! Mukana vain yleisimpiä sisältöalueita. Osuudet eivät summaudu 100 prosenttiin, koska vastaaja sai ilmoittaa useita eri koulutussisältöjä.

Tarkasteltaessa aikuiskoulutuksen sisältöjen jakautumista kursseittain, ei muutoksia ole viidessä vuodessa juurikaan tapahtunut (taulukko 1.1). Joka viides käyty aikuiskoulutuskurssi liittyi liiketalous- ja oikeustieteisiin ja lähes joka viides kurssi liittyi palveluihin, harrastuksiin ja turvallisuusalaan. Kolmanneksi yleisin aikuiskoulutuksen aihealue oli terveys- ja sosiaaliala (ml. hyvinvointi), jonka osuus oli 16 prosenttia kaikista käydyistä kursseista.

Vuosina 2012 ja 2017 lähes joka kymmenes käydyistä kursseista sisälsi opetusta liittyen tekniikkaan, tuotantoon ja rakentamiseen. Tietotekniikan ja taideaineiden prosenttiosuus kursseista on laskenut kahdeksasta kuuteen viidessä vuodessa. Vieraiden kielten osuus käydyistä kursseista on pysynyt ennallaan viidessä prosentissa.

Taulukko 1.1 Aikuiskoulutuksen sisältö vuosina 2012 ja 2017 (osuudet kursseista)

Koulutussisältö    2012    2017
  osuus % osuus %
Liiketalous- ja oikeustieteet 23 21
Palvelut, harrastukset ja turvallisuusala 18 18
Terveys- ja sosiaaliala, hyvinvointi 14 16
Tekniikka, tuotanto ja rakentaminen 9 9
Tietotekniikka 8 6
Taideaineet 8 6
Vieraat kielet 5 5
Kasvatustieteet 4 3
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet 3 3
Muut 8 13
Yhteensä 100 100

Liiketalous- ja oikeustieteiden koulutuksissa suurimmat sisältöalueet olivat johtamiseen ja hallinnointiin (33 prosenttia aihealueen kursseista) ja työelämään (29 prosenttia aihealueen kursseista) liittyvät kurssit. Tukku- ja vähittäiskauppaan liittyi 12 prosenttia tämän aihealueen kursseista.

Palvelut, harrastukset ja turvallisuusalan koulutukset koostuivat työturvallisuutta sekä työsuojelua koskevista kursseista (26 prosenttia aihealueen kursseista) ja urheilu- sekä liikuntakursseista (24 prosenttia aihealueen kursseista). Myös turvallisuusala yleensä (18 prosenttia aihealueen kursseista) sekä liikenne- ja kuljetuspalvelut olivat keskeisiä aihealueen sisältöjä (13 prosenttia kursseista).

Terveyden- ja sosiaalialan sekä hyvinvoinnin kursseista 47 prosenttia liittyi terveyden- ja sairaudenhoitoon ja lääketieteeseen 13 prosenttia. Sekä lastenhoitoa ja -kasvatusta että terapiaa ja kuntoutusta käsitteli 11 prosenttia aihealueen kursseista. Sosiaalihuoltoa ja ohjausta sisälsi 9 prosenttia tämän aihealueen kursseista.

Tekniikan, tuotannon ja rakentamisen koulutukset liittyivät eniten elektroniikkaan ja automaatioon sekä rakennus- tai maanmittaustekniikkaan (19 ja 18 prosenttia tämän luokan kursseista).


Lähde: Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 029 551 2488, Timo Ruuskanen 029 551 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 4.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Koulutuksen sisältö 2017, 1. Aikuiskoulutuksen sisältö . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2017/03/aku_2017_03_2018-10-04_kat_001_fi.html