Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Tilastotietojen relevanssi

Tilasto sisältää tietoja aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määristä toimialoittain, alueittain ja oikeudellisen muodon mukaan. Lisäksi se sisältää tietoja yrityskannasta. Tilaston ajanjakso on neljännesvuosi. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritysrekisteriin sekä rekisterin lähdeaineistoina käytettäviin Verohallinnon rekisteröintitietoihin. Tilasto kattaa yritykset, jotka ovat liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät säätiöt, aatteelliset yhdistykset, julkiset viranomaiset ja uskonnolliset yhteisöt. Tilasto sisältää valtion liikelaitokset, mutta ei kuntien liikelaitoksia.

Yrityksen toimiala on määritelty Tilastokeskuksen vahvistaman luokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus 2008, Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008).

Aluetiedot määräytyvät yrityksen kotikunnan perusteella. Yrityksen aluetiedot on määritelty noudattaen uusinta aluejakoa.

Toimialaluokitus löytyy Tilastokeskuksen nettisivuilta http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html ja alueluokitukset http://www.stat.fi/meta/luokitukset/index_alue.html .

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto laaditaan poimimalla tilastointiajankohdan poikkileikkaustilanteen tiedot yritysrekisteristä sekä Verohallinnon rekisteröintitiedoista. Tämän jälkeen tehdään tilastotaulujen muokkaus sekä laaditaan tilastojulkistus uusimman vuosineljänneksen tiedoista. Lisäksi tilastosta laaditaan lokakuussa vuosijulkistus, joka sisältää edellisen koko vuoden tiedot.

Aloittamis- ja lopettamistieto on hallinnollinen. Yrityksen aloittamisajankohta on verovalvonnan alkamisaika. Tieto saadaan verohallinnolta. Lopettamistieto saadaan Tilastokeskuksen omasta tiedustelusta tai verohallinnolta. Yritys merkitään aloittaneeksi, kun yrityksestä tulee työnantaja tai kun se tulee arvonlisäverovelvolliseksi. Vastaavasti yritys katsotaan lopettaneeksi, kun se lakkaa toimimasta sekä työnantajana että arvonlisäverovelvollisena yksikkönä. Yli 18 kuukauden toimimattomuuden jälkeen aktivoituva yritys määritetään uudestaan aloittaneeksi ja edeltävä lopetustieto jää voimaan. Mikäli lopettaneeksi merkitty yritys aktivoituu ennen 18 kuukauden ajan täyttymistä, lopetustieto kumotaan ja yritys katsotaan toimivaksi koko ajanjaksolla. Yritys merkitään aloittaneeksi myös silloin, kun se saa uuden yritystunnuksen. Tällöin yritys tulee lasketuksi myös lopettaneiden yritysten tilastoon, sillä vanha yritystunnus lopetetaan rekisteristä. Yritys kirjautuu aloittaneena yrityksenä myös yhtiöittämisen tai fuusion seurauksena. Vastaavasti yritys rekisteröidään lopettaneeksi silloin, kun se sulautuu toiseen yritykseen. Tilaston luvut sisältävät myös tämänkaltaiset epäaidot aloittamiset ja lopettamiset.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto kuvaa yritysten hallinnollisia aloituksia ja lopetuksia (ks. menetelmäkuvaus yllä). Tämä tarkoittaa sitä, että tietojen tuottamisessa ei ole huomioitu mahdollisia toiminnan siirtymisiä, fuusioita, yhtiöittämisiä tms.

Tilaston taulukoissa oleva tieto "Yrityskanta" on Verohallinnon rekisteröintitietojen perusteella johdettu kyseisenä ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä. Sen vertailukelpoisuutta Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon on selvitetty kohdassa Tilastojen vertailukelpoisuus.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto sisältää tietoja aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määristä vuosineljänneksittäin. Aloittaneiden yritysten tiedot julkistetaan neljä kuukautta tilastoajanjakson päättymisestä ja lopettaneiden yritysten tiedot seitsemän kuukauden viiveellä. Viive aiheutuu sekä lähdeaineiston kertymisestä että varsinaisesta tilastotuotannosta. Tilasto on revisioituva eli tarkentuva, mikä tarkoittaa, että myös edellisten neljännesten tiedot täydentyvät ja tarkentuvat kullakin julkistamiskerralla. Tilaston aikasarjat muodostetaan uudelleen kullakin julkistamiskerralla. Tietojen tarkentumista seurataan Tilastokeskuksen nettisivuilla http://www.stat.fi/til/aly/rev.html .

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan neljä kertaa vuodessa Tilastokeskuksen nettisivuilla http://www.tilastokeskus.fi/til/aly/index.html .

Tilastojen vertailukelpoisuus

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston perusta on muuttunut alkaen 05/2007 julkistuksesta. Aiemmin tilaston tiedot johdettiin yritysrekisteriin merkittyjen aloitus- ja lopetustietojen pohjalta. Uudessa menetelmässä tiedot tuotetaan Verohallinnon rekisteröintitietojen pohjalta. Tämän lisäksi tilaston kohdejoukko on laajentunut. Aiemmin kohdejoukkoon sisältyivät yritykset, jotka toimivat työnantajina tai ovat liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisia. Uusi kohdejoukko sisältää myös kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta alv-velvolliset yritykset. Kohdejoukon laajennus näkyy selvimmin toimialaluokassa ”L Kiinteistöalan toiminta”.

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten aiemmin julkaistun tilaston mukainen aikasarja päättyy aloittaneiden yritysten osalta vuoden 2006 toiseen neljännekseen ja lopettaneiden yritysten osalta vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen. TOL 2008 mukaiset aikasarjat alkavat vuodesta 2005. Aiemmin julkaistun tilaston aikasarjat ovat edelleen saatavissa tilaston kotisivuilla.

Euroopan Unionin tilastovirasto Eurostat on tuottanut vuodesta 1997 lähtien yritysdemografiatilastoa, joka sisältää tietoa aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä EU:n jäsenmaissa ( http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-demography ). Nämä tiedot tuotetaan eri menetelmällä ja erilaisella rajauksella kuin Suomessa julkistetut tilastot, eivätkä ne siten ole vertailukelpoisia. Eurostat on kehittämässä jäsenmaiden kesken vertailukelpoisia aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilastoja.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston tieto ''Yrityskanta'' on Verohallinnon rekisteröintitietojen perusteella johdettu kyseisenä ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä, joka kattaa liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta alv-velvolliset yritykset sekä työnantajina toimivat yritykset. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ''yritysten lukumäärä'' on yritysmäärä vuoden keskiarvotietona ja se poikkeaa edellä mainitusta luvusta seuraavista syistä: se kattaa kaikki yritykset, siis muutkin kuin alv-velvolliset tai työnantajayritykset. Lisäksi mukaan lasketaan yritykset, joiden toiminta-aika tilastovuonna on yli kuusi kuukautta ja joiden liikevaihto tai henkilömäärä ylittää tietyn alarajan. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan StatFin-palvelussa. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston käytännöt on kuvattu tarkemmin tilaston laatuselosteessa https://www.stat.fi/til/yrti/laa.html .


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2021, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2021, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538 , Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 18.01.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2021, Laatuseloste: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2021/03/aly_2021_03_2022-01-18_laa_001_fi.html