Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 23.9.2014

Antalet studerande i yrkesutbildning 313 600 år 2013

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i yrkesutbildning som leder till examen till totalt 313 600 under kalenderåret 2013. Av dem studerade 171 300 i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen för unga, 67 400 i grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen och 74 900 i yrkesinriktad tilläggsutbildning (yrkes- och specialyrkesexamina).

Studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområde och kön 2013

Studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområde och kön 2013

Av de studerande studerade 38 procent inom teknik och kommunikation, 18 procent inom social-, hälso- och idrottsområdet och 17 procent inom det företagsekonomiska och administrativa området. Bland de studerande fanns nästan lika många män som kvinnor. Variationerna i andelen män och kvinnor var dock stora när man ser till utbildningsområdet. Inom social- och hälsoområdet var kvinnornas andel 85 procent, inom teknik och kommunikation var den 18 procent.

Uppgifterna om de studerande är inte till alla delar jämförbara med uppgifterna från tidigare år. Statistikföringen av den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen i läroanstaltsform har ändrats. Uppgifterna för år 2013 har samlats in gällande hela kalenderåret. Under tidigare år har uppgifterna samlats in gällande situationen per 20.9. Uppgifterna om situationen per 20.9 är fortfarande också tillgängliga.

I den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen i läroanstaltsform var antalet studerande 131 500 den 20 september 2013, vilket var en procent mindre än föregående år. Uppgifterna om den grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen och om yrkesinriktad tilläggsutbildning är kalenderårsuppgifter liksom under tidigare år. Antalet studerande i grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen ökade med 5 procent, medan antalet studerande i yrkesinriktad tilläggsutbildning minskade med 6 procent från året innan.

Antalet nya studerande i yrkesutbildning uppgick till 113 600 år 2013. Av dem inledde 49 200 studier i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen, 30 000 i den grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen och 34 400 i yrkesinriktad tilläggsutbildning. Antalet nya studerande i utbildning i läroanstaltsform uppgick till 95 400, dvs. 2 procent fler än året innan. Av de nya studerandena inledde 40 procent studier inom teknik och kommunikation. Antalet nya studerande inom läroavtalsutbildning var 18 200. De nya läroavtalen minskade med 13 procent från föregående år. Av de studerande inom läroavtalsutbildning inledde 34 procent sina studier inom det företagsekonomiska och administrativa området.

År 2013 avlade 69 100 studerande yrkesexamen. Antalet examina i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen uppgick till 36 000, i den grundläggande yrkesutbildningen som förbereder för fristående examen till 14 600 och i den yrkesinriktade tilläggsutbildningen till 18 500. Antalet utexaminerade var 2 procent färre än året innan. Av de utexaminerade var 53 procent kvinnor. Mer än hälften, dvs. 55 procent, avlade examen inom teknik och kommunikation samt social-, hälso- och idrottsområdet. Av de utexaminerade var 19 procent studerande inom läroavtalsutbildning.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento 029 551 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2013/aop_2013_2014-09-23_tie_001_sv.html