Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.10.2019

Kotitalouksien energiankäyttö pysyi ennallaan vuonna 2017

Suomalaisten käyttämien energiatuotteiden loppukäyttö Suomessa ja ulkomailla kasvoi 2 prosenttia edellisvuotisesta ollen 1200 petajoulea vuonna 2017. Suurimman osuuden energiasta käytti teollisuus, jonka käyttämä 537 petajoulea vastasi 43 prosenttia kaikesta energiatuotteiden loppukäytöstä. Teollisuuden energiankäyttö kasvoi viimevuotisesta 1 prosentin. Kotitaloudet käyttivät energiasta 300 petajoulea, mikä vastasi edellisvuoden tasoa. Kotitalouksien osuus kaikesta energiatuotteiden loppukäytöstä oli 24 prosenttia.

Energian loppukäyttö toimialoittain 2016 ja 2017, petajoulea

Energian loppukäyttö toimialoittain 2016 ja 2017, petajoulea

Bioperäisten polttoaineiden käyttö kasvoi edellisvuodesta 8 prosenttia 403 petajouleen. Kasvu näkyi erityisesti maaliikenteen toimialalla, jossa biopolttoaineiden käyttö yli kaksinkertaistui biodieselin käytön lisääntyessä. Energiahuollossa bioperäisten polttoaineiden käyttö kohosi 3 prosenttia viimevuotisesta biomassan ja puupolttoaineiden käytön lisääntyessä. Myös kotitalouksilla bioperäisten polttoaineiden käyttö kasvoi 2 prosenttia edellisvuotisesta bioliikennepolttoaineiden käytön lisääntyessä.

Maaliikenteessä öljytuotteiden käyttö laski 11 prosenttia edellisvuotisesta biopolttoaineiden käytön seurauksena. Myös kotitalouksilla öljytuotteiden käyttö laski 2 prosenttia. Öljytuotteiden käyttö kuitenkin pysyi edellisvuotisella tasolla teollisuuden kulutuksen kasvaessa 6 prosentilla.

Sähkön käyttö kasvoi 0,2 prosenttia edellisvuotisesta 315 petajouleen. Teollisuudessa sähkön käyttö nousi 1,1 prosenttia edellisvuotisesta. Kasvu tapahtui pääosin metsäteollisuudessa. Kotitalouksien sähkön käyttö pysyi edellisvuoden tasolla 81 petajoulessa.

Energiatuotteiden kokonaistarjonta ja -käyttö toimialoittain 2017, TJ

Toimiala (TOL2008) Tarjonta Käyttö
Maa-, kala- ja riistatalous 1 828 29 695
Metsätalous 203 865 5 002
Kaivostoiminta ja louhinta 273 354 7 342
Elintarviketeollisuus 212 17 346
Metsäteollisuus 154 761 282 142
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 758 523 897 665
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 14 140 88 992
Muu teollisuus 4 27 211
Energiahuolto 463 061 612 380
Vesi- ja jätehuolto 5 3 616
Rakentaminen . 30 812
Kauppa 297 24 851
Maaliikenne 29 62 721
Vesiliikenne 5 35 454
Ilmaliikenne 14 44 770
Liikennettä palveleva toiminta, posti 39 3 482
Kiinteistöalan toiminta 287 17 442
Muut palvelut ja hallinto 867 83 466
Kotitaloudet . 300 034
Varastojen muutos . 46 865
Ulkomaat 1 077 214 420 676
Tilastolliset erot . 270
YHTEENSÄ 2 948 513 2 948 513

Energiatilinpito kuuluu Euroopan Unionin Ympäristötilinpidon tilastoasetuksen 2. vaiheeseen, joka tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2014 ((EU) N:o 538/2014). Asetus velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan Energiatilinpidon vuosittain.

Ympäristötilipidon tavoitteena on ympäristön ja talouden vuorovaikutuksen tilastollinen kuvaus, joka noudattaa pääosin kansantalouden tilinpidon peruskäsitteistöä ja luokituksia (EKT2010). Energiatilinpito-tilastossa energian käyttö ja tarjonta esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon ja kotipaikkaperiaatteen mukaisesti. Näin tilaston tiedot voidaan yhdistää erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen. Energiatilinpidon tiedot energian tarjonnasta ja käytöstä ovat yhdistettävissä myös Ympäristöverot- ja Ilmapäästöt toimialoittain -tilastojen tietoihin.

Muista energiatilastoista poiketen Energiatilinpito sisältää kansantalouden tilinpidon kehikon mukaisesti myös suomalaisten energian tarjonnan ja käytön ulkomailla. Vastaavasti Energiatilinpidosta vähennetään ulkomaalaisten energian käyttö ja tarjonta Suomen alueella. Kansantalouden tilinpidosta poiketen ympäristötilinpidon fyysisiä virtoja kuvaavissa tilastoissa, ml. Energiatilinpito, ei kuitenkaan huomioida globaalia valmistuttamista ja välityskauppaa.


Lähde: Energiatilinpito 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (268,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiatilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-5725. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/entp/2017/entp_2017_2019-10-08_tie_001_fi.html