Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Laatuseloste: Erityistuomioistuimet

1. Tilastotietojen relevanssi

Erityistuomioistuin on laissa erikseen mainittuja asiaryhmiä käsittelevä tuomioistuin. Erityistuomioistuimia ovat vakuutusoikeus, työtuomioistuin ja markkinaoikeus. Erityistuomioistuinten tilasto kuvaa niissä vuoden aikana vireillä olleita ja ratkaistuja asioita asian laadun mukaan.

Vakuutusoikeus käsittelee muun muassa työeläke- ja kansaneläkeasioita, työtapaturma-asioita, työttömyysturva-asioita, sotilasvamma-asioita, rikosvahinkoasioita, asumistukiasioita, opintotukiasioita, vammaistukiasioita, kuntoutusasioita sekä lapsen ja eläkkeensaajan hoitotukiasioita. Toimeentuloturva-asioissa on pääosin kaksiportainen muutoksenhakujärjestelmä. Ensin on yleensä haettava muutosta ensimmäisinä muutoksenhakuasteina toimivilta lautakunnilta, joiden ratkaisusta voidaan sitten valittaa vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden päätökset ovat yleensä lainvoimaisia, eikä niistä voida valittaa, lukuun ottamatta tiettyjä tapaturmavakuutusasioita, joissa on mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Suurimmassa osassa vakuutusoikeuden käsittelemissä asioissa toimivalta etuuslaitoksen päätöksen poistamiseen on siirtynyt asianomaiselle muutoksenhakulautakunnalle vuoden 2007 aikana.

Työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee työehto- ja virkaehtosopimuksia koskevat riita-asiat. Kysymys on useimmiten mainittujen sopimusten oikeasta sisällöstä tai tulkinnasta, sopimusten tai lakien rikkomisesta ja niistä aiheutuvista seuraamuksista. Työnantajan ajamat kanteet koskevat useimmiten työrauhavelvollisuuden vastaista menettelyä ja työntekijäpuolen kanteet palkkauksesta, lomautuksesta ja irtisanomissuojasta aiheutuvia riitoja. Työtuomioistuimen näissä asioissa antamiin tuomioihin ei voida hakea muutosta valittamalla, vaan ne ovat lopullisia. Työtuomioistuin ei käsittele työnantajan ja työntekijän välisestä työsopimuksesta aiheutuvia riitoja, vaan ne käsitellään käräjäoikeudessa ja virkasuhdetta koskevat riidat hallintotuomioistuimissa.

Markkinaoikeus käsittelee kilpailunrajoituksista annetussa laissa, julkisista hankinnoista annetussa laissa, eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetussa laissa ja muussa laissa markkinaoikeuden toimivaltaan säädetyt asiat. Kilpailunrajoitusasioissa ja julkista hankintaa koskevissa asioissa asianosainen voi eräin poikkeuksin hakea markkinaoikeuden päätökseen valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja markkinaoikeudellisissa asioissa korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Vankilaoikeus päättää nuorten rikoksentekijöiden osalta, onko rangaistus kärsittävä nuorisovankilassa vai tavallisena vapausrangaistuksena. Jos nuori on rikosta tehdessään ollut 15-20 -vuotias eikä ole asiaa käsiteltäessä täyttänyt 23 vuotta ja on tuomittu vähintään kuuden kuukauden ja enintään neljän vuoden vapausrangaistukseen, hänet voidaan sijoittaa nuorisovankilaan.

Vaarallisia rikoksenuusijoita koskevissa asioissa vankilaoikeus päättää pakkolaitokseen eristämisestä, pakkolaitokseen eristettyjen sijoittamisesta ja ehdonalaiseen vapauteen päästämisestä. Pakkolaitokseen eristetyn on suoritettava rangaistuksensa kokonaan ja vasta sen jälkeen vankilaoikeus harkitsee ehdonalaiseen vapauteen päästämistä. Vankilaoikeus voi myöntää pakkolaitoksessa olevalle eristetylle koevapautta määräämillään ehdoilla.

Vankilaoikeus on lakkautettu 1.10.2006 lukien uuden lainsäädännön tultua voimaan.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Vakuutusoikeuden tilastotiedot on kerätty vakuutusoikeuden vuosikertomuksesta vuoteen 2005 asti. Vuodesta 2005 lähtien tilaston perusaineisto on saatu oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen ylläpitämästä vakuutusoikeuden asianhallintajärjestelmästä.

Työtuomioistuimen ja markkinaoikeuden tilastotiedot saadaan postitse tai sähköpostilla. Julkaistavat taulukot laaditaan Tilastokeskuksessa.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto sisältää kaikki vuoden aikana erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Vakuutusoikeuden tilastotiedot saadaan tilastovuotta seuraavan vuoden alkupuolella. Muiden erityistuomioistuinten osalta tiedot saadaan kevään aikana.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tietoja erityistuomioistuinten toiminnasta julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla sekä vuosittain ilmestyvässä Oikeustilastollisessa vuosikirjassa Tuomioistuinten toiminta -jaksossa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Markkinaoikeus on perustettu 1.3.2002 kilpailuneuvoston ja markkinatuomioistuimen tilalle. Ennen vuotta 2002 julkaistut tilastot eivät siten ole vertailukelpoisia. Muiden erityistuomioistuinten osalta tiedot ovat vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tiedot ovat lopullisia, niitä ei enää julkaisemisen jälkeen muuteta.


Päivitetty 14.8.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityistuomioistuimet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4521. 2007, Laatuseloste: Erityistuomioistuimet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/eriktu/2007/eriktu_2007_2008-08-14_laa_001.html