Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Naiset eduskuntavaaleissa

Naisten äänestysaktiivisuus

Suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ensimmäisinä Pohjoismaissa ja koko Euroopassa vuonna 1906, jolloin säädettiin uusi vaalilaki. Uusi vaalilaki sisälsi yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden sekä miehille että naisille. Vuosisadan alussa äänestysaktiivisuus oli nykyiseen verrattuna melko alhainen, naisten ja miesten aktiivisuuden eron ollessa kymmenisen prosenttia. Naisten ja miesten äänestysvilkkaus on muuttunut samansuuntaisesti perättäisten vaalien välillä. Molemmat sukupuolet aktivoituivat 1930-luvulta 1960-luvulle saakka. Aktiivisimpia valitsijat olivat vuonna 1962, jolloin äänioikeutetuista naisista 84,2 prosenttia ja miehistä 86,1 prosenttia kävi vaaliuurnilla.

Äänestysaktiivisuus on 1970-luvulta lähtien laskenut tasaisesti aina vuoteen 1999 saakka. Jyrkin suunta laskuun tapahtui vuoden 1987 vaaleissa, jolloin naiset kuitenkin ensi kertaa saavuttivat hieman paremman tuloksen kuin miehet. Siitä lähtien äänestysaktiivisuuden ero on jatkuvasti kasvanut naisten hyväksi miesten äänestysaktiivisuuteen verrattuna. Vuonna 1991 ero oli 2,2 prosenttiyksikköä ja 2003 vaaleissa se oli jo 4 prosenttiyksikköä. Aikaisemmin naisten ja miesten äänestysaktiivisuuden välinen ero on ollut samaa luokkaa vain kerran aikaisemmin, presidentinvaaleissa 1994.

Eduskuntavaaleissa 2003 äänestysaktiivisuus kokonaisuudessaan kääntyi nousuun (69,7) naisten äänestysprosentin ollessa 71,6 ja miesten 67,6.

Siitä huolimatta, että naiset ovat vuodesta 1987 äänestäneet vilkkaammin kuin miehet, ei naisten yhteiskunnallinen aktivoituminen ole samassa suhteessa lisännyt heidän vaalimenestystään; naisten osuus ehdokkaista, äänimääristä ja edustajapaikoista on edelleenkin miesten osuutta pienempi.

Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908 - 2003, %

kuva

 

Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908 - 2003, % 1)

Vuosi Naiset Miehet Vuosi Naiset Miehet
1908 60,3 68,9 1948 75,9 81,0
1909 60,6 70,5 1951 71,4 78,4
1910 55,8 64,9 1954 77,4 82,9
1911 54,8 65,3 1958 72,1 78,3
1913 46,7 55,9 1962 84,2 86,1
1916 51,4 60,1 1966 83,9 86,1
1917 65,7 73,1 1970 81,3 83,2
1919 65,1 69,5 1972 81,0 81,9
1922 54,5 63,0 1975 79,4 80,1
1924 53,7 61,7 1979 80,6 81,9
1927 52,4 59,7 1983 80,9 81,2
1929 52,1 59,6 1987 76,6 76,2
1930 63,6 68,6 1991 73,2 71,0
1933 58,5 66,4 1995 73,1 70,6
1936 59,1 67,3 1999 69,7 66,8
1939 62,4 71,3 2003 71,6 67,6
1945 72,7 77,5      

1) Prosentteina äänioikeutetuista, vuosina 1975 - 1999 pois lukien ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset

Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista eduskuntavaaleissa 1954 - 2003

kuva

 

Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista eduskuntavaaleissa 1954 - 2003

Vuosi Osuus
ehdok-
kaista
Osuus
äänistä
Osuus
valituista
1954 15,2 17,1 15,0
1958 15,1 16,7 14,0
1962 14,5 15,5 13,5
1966 16,0 15,3 16,5
1970 17,3 19,3 21,5
1972 21,1 21,0 21,5
1975 24,2 24,9 23,0
1979 26,1 27,9 26,0
1983 29,5 29,9 31,0
1987 36,0 35,3 31,5
1991 41,2 39,2 38,5
1995 39,1 36,6 33,5
1999 37,0 38,3 37,0
2003 39,8 42,6 37,5

 

Naisten osuus ehdokkaista

Eduskuntavaaleissa 2003 naisten osuus ehdokkaista oli 39,8 prosenttia. Naisten ehdokasosuus kasvoi aina vuoden 1966 (16 %) eduskuntavaaleista lähtien melko tasaisesti vuoteen 1991, ollen tuolloin 41,2 prosenttia. Vuonna 1995 se laski 2,1 prosenttiyksikköä (39,1) ja vuonna 1999 vielä saman verran, ollen 37 prosenttia. Näissä eduskuntavaaleissa naisten ehdokasosuus kääntyi jälleen nousuun 2,8 prosenttiyksiköllä edellisiin vaaleihin verrattuna.

Nykyisten ns. vanhojen puolueiden ehdokasasettelua edellisiin eduskuntavaaleihin verrattaessa naisehdokkaiden osuus nousi selkeästi kaikilla, Perussuomalaisia ja Liberaaleja lukuun ottamatta. Vihreillä oli jo kolmatta kertaa peräkkäin yli puolet (52,2 %) ehdokkaistaan naisia. Myös Kokoomuksen ja SDP:n naisehdokkaiden osuus nousi lähes puoleen ehdokkaista. Muissa puolueissa naisehdokkaiden osuudet jäivät yleensä paljon pienemmiksi, poikkeuksen muodostivat Köyhien asialla (69,2 %) ja Yhteisvastuupuolue (60 %). Pienin naisedustus oli SNKY:llä, vain yksi nainen kolmestakymmenestä ehdokkaasta.

Edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna eniten naisehdokkaiden osuudet oman puolueensa ehdokkaista nousivat Kokoomuksella 7 prosenttiyksikköä, Suomen Keskustalla 6,1 prosenttiyksikköä, Vasemmistoliitolla 5,9 prosenttiyksikköä, Kristillisdemokraateilla 5,4 prosenttiyksikköä ja SDP:lla 4,8 prosenttiyksikköä. Eniten naisehdokkaiden määrä laski Liberaaleilla, peräti 13,5 prosenttiyksikköä.

Naisten ja miesten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1948 - 2003, %

kuva

 

Naisten osuus äänistä

Naiset saivat 42,6 prosenttia 2003 vaaleissa annetuista äänistä. Miesten äänimääräosuus oli 57,4 prosenttia. Naisten äänimääräosuus oli vielä 1960-luvulla pieni, noin 15 prosenttia. Se lähti naisten ehdokasosuuden myötä kasvuun 1970-luvulla ja jatkui keskeytyksettä vuoden 1991 vaaleihin. Tasainen kasvu katkesi poikkeuksellisesi vuonna 1995, mutta kääntyi sen jälkeen taas nousuun. Näissä vaaleissa naisten ääniosuus ylitti ensi kertaa 40 prosentin, ollen jopa 4,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.

Suurimman osuuden puolueensa äänistä saivat jo viidettä kertaa peräkkäin Vihreiden naisehdokkaat, 66,6 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat prosenttiosuudet puolueensa äänistä saivat SDP:n (47,8 %), RKP:n (43,8 %) ja KOK:n (42,0 %) naisehdokkaat.

Naisten äänimääräosuudet kasvoivat ehdokasosuuksien lailla suurimmissa puolueissa vuoteen 1999 verrattuna. Parhaiten menestyivät SDP, KESK ja RKP; kahdessa ensin mainitussa naisäänien osuus nousi yli kuudella prosenttiyksiköllä ja RKP:ssa 4,6 prosenttiyksiköllä. Sen sijaan KOK:n, KD:n, VIHR:n ja VAS:n naisäänien osuuden kasvu jäi matalammalle tasolle (2,6-1,2), vaikkakin niissä kaikissa naisehdokkaiden osuudet kasvoivat paljon, esim. KOK:lla 7 prosenttiyksiköllä vuoteen 1999 verrattuna.

Naisten ja miesten osuus äänistä eduskuntavaaleissa 1948 - 2003, %

kuva

 

Naisten osuus kansanedustajista

Naiskansanedustajien määrä alkoi kasvaa vuonna 1966. Kasvu jatkui vuoteen 1991 saakka. Vuonna 1995 määrä laski, mutta jo vuoden 1999 vaaleissa eduskuntaan valittiin 74 naista, joka oli seitsemän enemmän kuin vuonna 1995. Eniten naiskansanedustajien määrät ovat lisääntyneet vuosien 1970, 1983 ja 1991 vaaleissa. Kahdessa ensin mainitussa vaalissa naisia valittiin kymmenen enemmän ja viimeksi mainitussa 14 enemmän kuin edellisissä vaaleissa.

Vuoden 2003 vaaleissa 200 kansanedustajasta naisia valittiin 75 eli 37,5 prosenttia. Tämä oli ainoastaan yksi naiskansanedustaja enemmän (0,5 prosenttiyksikköä) kuin vuonna 1999. Naiskansanedustajien määrä kasvoi vain kolmessa puolueessa, vaikka naisten ehdokasosuudet kaikissa suurimmissa puolueissa kasvoivat ja naiset keräsivät entistä suuremman osuuden puolueensa äänistä. SDP:ssa ja VIHR:ssa naiskansanedustajien lukumäärä lisääntyi kahdella, RKP:ssa yhdellä ja KESK:ssa määrä pysyi samana. KOK menetti kaksi ja VAS sekä KD molemmat yhden naisedustajistaan. Naisten osuus kansanedustajista edellä mainituista puolueista kasvoi RKP:ssa (22,7), KD:ssa (2,9), SDP:ssa (2,2) sekä KOK:ssa (0,5 prosenttiyksikköä) ja väheni yli kolmella prosenttiyksiköllä VAS:ssa, KESK:ssa ja VIHR:ssa.

Kansanedustajat sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa 1945 - 2003, lkm

kuva

 

Naisten osuus ehdokkaista puolueittain eduskuntavaaleissa 1948 - 2003, %

Vuosi Yhteensä KESK 1) SDP KOK VAS 2) VIHR 3) RKP KD 4) PS 5) LIB 6)
1948 12,1 9,3 11,8 12,8 17,1 - 8,3 - - 10,3
1951 14,2 8,7 14,6 18,3 17,8 - 11,4 - - 15,4
1954 15,2 9,8 14,9 18,0 17,7 - 13,3 - - 16,5
1958 15,1 8,8 15,2 20,5 18,1 - 8,3 - - 20,0
1962 14,5 11,6 10,7 20,8 18,7 - 3,9 - 12,4 17,2
1966 16,0 12,5 13,6 20,4 16,9 - 11,3 - 12,1 20,5
1970 17,3 15,1 18,1 21,8 21,9 - 12,7 6,3 10,1 23,0
1972 21,1 18,7 18,6 25,1 21,0 - 21,6 19,2 14,7 29,4
1975 24,2 25,8 25,0 27,9 25,8 - 15,8 17,0 19,2 38,1
1979 26,1 23,2 30,7 27,9 25,9 - 21,1 23,5 17,3 39,8
1983 29,5 31,2 32,6 29,5 33,0 - 33,8 35,0 17,0 -
1987 36,0 36,7 40,2 34,5 37,1 40,0 36,1 40,0 27,9 55,1
1991 41,2 38,1 42,2 43,5 42,6 47,6 39,4 37,2 28,6 38,9
1995 39,1 36,5 45,9 42,7 36,5 51,1 41,5 39,6 26,6 51,7
1999 37,0 35,4 43,2 42,1 38,7 51,0 37,7 35,6 29,1 37,5
2003 39,8 41,5 48,0 49,1 44,6 52,2 41,6 41,0 24,6 24,0

1) Vuoteen 1962 Maalaisliitto
2) Vuoteen 1987 SKDL - DFFF
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena
4) Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto
5) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 SMP
6) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen kansanpuolue

Naisten osuus puolueen kokonaisäänimäärästä eduskuntavaaleissa 1954 - 2003

Vuosi Yhteensä KESK 1) SDP KOK VAS 2) VIHR 3) RKP KD 4) PS 5) LIB 6)
1954 17,1 8,4 19,3 19,7 23,3 - 9,8 - - 21,0
1958 16,7 8,8 17,6 18,4 23,0 - 4,8 - - 20,5
1962 15,5 8,9 16,7 16,2 22,0 - 4,2 - 5,3 18,3
1966 15,3 10,9 14,9 16,6 18,2 - 8,2 - 5,9 18,6
1970 19,3 15,2 22,7 21,7 22,6 - 10,9 2,6 8,1 27,6
1972 21,0 17,1 23,6 23,5 23,5 - 8,5 12,2 12,4 35,7
1975 24,9 20,6 25,9 26,6 28,3 - 16,0 21,8 12,5 47,8
1979 27,9 22,1 33,2 29,4 29,3 - 16,3 23,1 12,3 50,1
1983 29,9 27,6 34,5 33,8 31,5 - 21,4 29,2 15,7 -
1987 35,3 32,9 36,9 39,4 36,5 47,9 20,0 26,9 22,4 46,1
1991 39,2 35,4 40,4 41,6 33,1 59,3 32,5 35,5 28,9 73,1
1995 36,6 29,8 38,1 39,2 31,4 58,6 35,8 40,5 19,0 46,4
1999 38,3 29,7 41,2 39,6 40,0 64,6 39,2 37,2 13,7 64,0
2003 42,6 35,9 47,8 42,0 41,1 66,6 43,8 39,8 6,2 12,1

1) Vuoteen 1962 Maalaisliitto
2) Vuoteen 1987 SKDL
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena
4) Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto
5) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 SMP
6) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen kansanpuolue

Naisten osuus puolueen kokonaisäänimäärästä muissa puolueissa eduskuntavaaleissa 2003 (%)

Vuosi MVS YVP SNKY EKA KIPU KTP SKP KA SKS
2003 25,1 47,3 2,5 25,0 1,4 28,0 22,4 71,6 3,2

Naisten osuus kansanedustajista puolueittain eduskuntavaaleissa 1945 - 2003, (%)

Vuosi Yhteensä KESK 1) SDP KOK VAS 2) VIHR 3) RKP KD 4) PS 5) LIB 6) TPSL 7) DEVA
1945 8,5 2,0 14,0 7,1 12,2 - 7,1 - - - - -
1948 12,0 5,4 16,7 15,2 13,2 - 7,1 - - 20,0 - -
1951 14,5 7,8 17,0 17,9 20,9 - 6,7 - - 10,0 - -
1954 15,0 9,4 22,2 16,7 16,3 - - - - 15,4 - -
1958 14,0 10,4 18,8 13,8 18,0 - - - - 12,5 - -
1962 13,5 7,5 15,8 12,5 19,2 - - - - 15,4 100,0 -
1966 16,5 12,2 16,4 19,2 17,1 - - - - 22,2 57,1 -
1970 21,5 16,7 25,0 27,0 27,8 - 8,3 - - 37,5 - -
1972 21,5 17,1 27,3 20,6 24,3 - 10,0 - 5,6 57,1 - -
1975 23,0 17,9 24,1 25,7 22,5 - 22,2 22,2 - 44,4 - -
1979 26,0 13,9 30,8 27,7 31,4 - 22,2 22,2 - 75,0 - -
1983 31,0 23,7 31,6 40,9 38,5 - 20,0 33,3 23,5 - - -
1987 31,5 27,5 32,1 41,5 31,3 - 8,3 20,0 33,3 - - 50,0
1991 38,5 27,3 45,8 50,0 26,3 50,0 27,3 37,5 42,9 100,0 - -
1995 33,5 27,3 36,5 43,6 22,9 66,7 27,3 14,3 - - - -
1999 37,0 27,1 43,1 37,0 30,0 81,8 27,3 40,0 - - - -
2003 37,5 23,6 45,3 37,5 26,3 78,6 50,0 42,9 - - - -

1) Vuoteen 1962 Maalaisliitto
2) Vuoteen 1987 SKDL
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena
4) Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto
5) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 SMP
6) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen kansanpuolue
7) Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisella Liitolla oli ehdokkaita vuosien 1958 - 1972 eduskuntavaaleissa

Naisten lukumäärä kansanedustajista puolueittain eduskuntavaaleissa 1945 - 2003

Vuosi Yhteensä KESK 1) SDP KOK VAS 2) VIHR 3) RKP KD 4) PS 5) LIB 6) TPSL 7) DEVA
1945 17 1 7 2 6 - 1 - - - - -
1948 24 3 9 5 5 - 1 - - 1 - -
1951 29 4 9 5 9 - 1 - - 1 - -
1954 30 5 12 4 7 - - - - 2 - -
1958 28 5 9 4 9 - - - - 1 - -
1962 27 4 6 4 9 - - - - 2 2 -
1966 33 6 9 5 7 - - - - 2 4 -
1970 43 6 13 10 10 - 1 - - 3 - -
1972 43 6 15 7 9 - 1 - 1 4 - -
1975 46 7 13 9 9 - 2 2 - 4 - -
1979 52 5 16 13 11 - 2 2 - 3 - -
1983 62 9 18 18 10 - 2 1 4 - - -
1987 63 11 18 22 5 - 1 1 3 - - 2
1991 77 15 22 20 5 5 3 3 3 1 - -
1995 67 12 23 17 5 6 3 1 - - - -
1999 74 13 22 17 6 9 3 4 - - - -
2003 75 13 24 15 5 11 4 3 - - - -

1) Vuoteen 1962 Maalaisliitto
2) Vuoteen 1987 SKDL
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena
4) Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto
5) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 SMP
6) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen kansanpuolue
7) Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisella Liitolla oli ehdokkaita vuosien 1958 - 1972 eduskuntavaaleissa


Päivitetty 31.5.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. 2003, Naiset eduskuntavaaleissa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_kat_004.html