Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

10. Yritysten ja yliopistojen yhteistyö ja yhdessä tekeminen

Innovaatiotutkimuksen yhteydessä tiedusteltiin yrityksiltä nyt ensimmäistä kertaa innovaatioyhteistyötä laajemmin yhteistyöstä yliopistojen kanssa. Yritysten ja yliopistojen välisellä yhteistyöllä tarkoitetaan tässä organisoitua, aktiivista yhteistyötä sekä muuta osaamisen siirtoa, yhdessä tekemistä ja tavoitteellista kanssakäymistä tai yhteydenpitoa. Yhteistyö kattaa sekä innovaatioyhteistyön että muun määritelmään soveltuvan yhteistyön niin kotimaisten yliopistojen kuin ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Yrityksistä noin viidennes ilmoitti yliopistojen kanssa tehdystä yhteistyöstä vuosina 2014–2016. Kaikkiaan 13 prosenttia ilmoitti yliopistojen kanssa tehdystä innovaatioyhteistyöstä. Niin ikään 13 prosenttia ilmoitti muusta kuin innovaatioyhteistyöstä.

Noin seitsemän prosenttia yrityksistä ilmoitti tehneensä yliopistojen kanssa ainoastaan innovaatioyhteistyötä, ei muun kaltaista kyselyn tarkoittamaa yhteistyötä, vuosina 2014–2016. Yhtälailla seitsemän prosenttia oli tehnyt sekä innovaatioyhteistyötä että muuta yhteistyötä. Suunnilleen yhtä suuri joukko yrityksiä – kuusi prosenttia koko kohdejoukosta – oli tehnyt ainoastaan muuta kuin innovaatioihin liittyvää yhteistyötä.

Yhteistyö yleistyi yrityskoon kasvaessa ja teollisuudessa yhteistyötä ilmoittaneiden osuus oli suurempi kuin palveluissa.

Lähes kaikki yhteistyötä ilmoittaneista tekivät yhteistyötä kotimaisten yliopistojen kanssa, ja vajaa neljä prosenttia yrityksistä vastasi tehneensä yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Taulukko 4. Yliopistojen kanssa yhteistyötä tehneet 2014–2016, osuus yrityksistä

  Yhteistyötä Yhteistyötä kotimaisten
yliopistojen kanssa
Yhteistyötä ulkomaisten
yliopistojen kanssa
% % %
Kaikki yritykset
(Yritysten lukumäärä 8491)
Innovaatioyhteistyötä 13,5 13,0 2,9
Muuta yhteistyötä 12,6 12,1 1,5
Teollisuus
(Yritysten lukumäärä 3747)
Innovaatioyhteistyötä 18,5 18,1 4,1
Muuta yhteistyötä 14,8 14,3 2,3
Palvelut
(Yritysten lukumäärä 4744)
Innovaatioyhteistyötä 9,5 9,1 2,0
Muuta yhteistyötä 11,0 10,4 0,9

Taulukko 5. Yliopistojen kanssa yhteisyötä tehneet kaikista yrityksistä 2014–2016, osuus yrityksistä

Kaikki yritykset
(Yritysten lukumäärä 8491)
Yhteistyötä tehneet Yhteistyötä vain kotimaisten yliopistojen kanssa Yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten
yliopistojen kanssa
Yhteistyötä vain ulkomaisten yliopistojen kanssa
% % % %
Yhteistyötä tehneet % 19,2      
Vain innovaatioyhteistyötä tehneet %   5,2 1,1 0,2
Sekä innovaatioyhteistyötä että muuta yhteistyötä tehneet %   4,9 1,8 0,1
Vain muuta yhteistyötä tehneet %   5,5 0,1 0,2

Taulukko 6. Yliopistojen kanssa yhteistyötä tehneet teollisuudessa 2014–2016, osuus yrityksistä

Teollisuus
(Yritysten lukumäärä 3747)
Yhteistyötä tehneet Yhteistyötä vain kotimaisten yliopistojen kanssa Yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten
yliopistojen kanssa
Yhteistyötä vain ulkomaisten
yliopistojen kanssa
% % % %
Yhteistyötä tehneet % 24,2      
Vain innovaatioyhteistyötä tehneet %   7,6 1,6 0,2
Sekä innovaatioyhteistyötä että muuta yhteistyötä tehneet %   6,4 2,6 0,1
Vain muuta yhteistyötä tehneet %   5,0 0,2 0,4

Taulukko 7. Yliopistojen kanssa yhteistyötä tehneet palvelualoilla 2014–2016, osuus yrityksistä

Palvelut
(Yritysten lukumäärä 4744)
Yhteistyötä tehneet Yhteistyötä vain kotimaisten yliopistojen kanssa Yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten
yliopistojen kanssa
Yhteistyötä vain ulkomaisten yliopistojen kanssa
% % % %
Yhteistyötä tehneet % 15,3      
Vain innovaatioyhteistyötä tehneet %   3,3 0,8 0,3
Sekä innovaatioyhteistyötä että muuta yhteistyötä tehneet %   3,7 1,2 0,1
Vain muuta yhteistyötä tehneet %   5,8 0,0 0,0

Teollisuudessa yliopistoyhteistyötä tehneiden osuus vuosina 2014–2016 oli 24 prosenttia. Lähes kaikki näistä ilmoitti yhteistyöstä kotimaisten yliopistojen kanssa, ja 5 prosenttia yrityksistä, eli noin joka viides yhteistyötä tehneestä, oli tehnyt yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen kanssa. Palvelualoilla yliopistoyhteistyötä tehneiden yritysten osuus oli 15 prosenttia kaikista tutkituista yrityksistä. Samoin kuin teollisuudessa, lähes kaikki näistä olivat tehneet yhteistyötä kotimaisten yliopistojen kanssa. Ulkomaisten yliopistojen kanssa tehdystä yhteistyöstä sen sijaan ilmoitti pari prosenttia.

Teollisuuden yrityksistä vajaa viidennes ilmoitti tässä yhteydessä innovaatioyhteistyöstä, ja reilu kymmenen prosenttia muusta yhteistyöstä. Palvelualoilla osuudet olivat vastaavasti noin 10 ja 11 prosenttia.

Toimialoittainen tarkastelu osoittaa, että yleisimmin yliopistoyhteistyötä teollisuudessa tehneet toimialat olivat tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus ja paperin ja paperi- ja kartonkituotteiden valmistus. Kahdella ensin mainitulla, kuten myös metallien jalostuksessa, kaivostoiminnassa ja huonekalujen valmistuksessa ulkomaisten yliopistojen kanssa yhteistyötä tehneiden osuus oli aineiston korkeimpia.

Palveluissa vastaavasti yleisimmin yliopistoyhteistyötä tekivät tutkimus- ja kehittämistoimialan ja ohjelmistoalan yritykset, joista myös neljäsosa teki yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Kuvio 27. Yliopistoyhteistyötä tehneet teollisuudessa 2014–2016, osuus kaikista

Kuvio 27. Yliopistoyhteistyötä tehneet teollisuudessa 2014–2016, osuus kaikista

Kuvio 28. Yliopistoyhteistyötä tehneet palveluissa 2014–2016, osuus kaikista

Kuvio 28. Yliopistoyhteistyötä tehneet palveluissa 2014–2016, osuus kaikista

Useilla aloilla huomattava osa yhteistyötä tehneistä on tehnyt sekä innovaatioyhteistyötä että muuta yhteistyötä yliopistojen kanssa. Tietokoneissa, elektronisissa ja optisissa laitteissa esimerkiksi kolme neljästä yhteistyötä tehneestä oli tehnyt innovaatioyhteistyötä, yli puolella taas oli ollut muuta kuin innovaatioyhteistyötä. Palveluissa esimerkiksi ohjelmistoalalla noin kolmannes teki ainoastaan innovaatioyhteistyötä, toinen kolmannes sekä innovaatio- että muuta yhteistyötä ja kolmas kolmannes kokonaan muuta kuin innovaatioyhteistyötä. Tarkemmat toimialoittaiset tiedot löytyvät tilaston kotisivulta tietokantataulukoista http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ttt__inn/

Kuvio 29. Innovaatio- ja muu yliopistoyhteistyö teollisuudessa 2014–2016, osuus kaikista

Kuvio 29. Innovaatio- ja muu yliopistoyhteistyö teollisuudessa 2014–2016, osuus kaikista

Kuvio 30. Innovaatio- ja muu yliopistoyhteistyö teollisuudessa 2014–2016, osuus kaikista

Kuvio 30. Innovaatio- ja muu yliopistoyhteistyö teollisuudessa 2014–2016, osuus kaikista

Yliopistoyhteistyön tuloksista tärkeimmiksi yritykset arvioivat tietopohjan ja osaamisen vahvistumisen, näkymät tulevaisuuden kehitystrendeihin ja markkinoihin, uuden teknologian, menetelmien tai laitteiden käyttöönoton ja uusien ja parannettujen tuotteiden kehittämistyön.

Osaamisen ja tietopohjan vahvistumisen merkittäväksi (merkitys suuri tai kohtalainen) tulokseksi yliopistoyhteistyöstä arvioi kolme neljästä yhteistyötä tehneestä ja lähes puolet yhteistyötä tehneistä arvioi tulevaisuuden trendien ymmärtämisen, uusien teknologioiden käyttöönoton ja uusien tuotteiden kehittämisen merkittäviksi tulokseksi yliopistojen kanssa tehdystä työstä. Kansainvälistymisen ja kansainvälisen toiminnan – kansainvälisille markkinoille pääsyn tai sen edistymisen ja kansainvälisiin tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiin osallistumisen – sen sijaan arvioi merkittäväksi noin neljännes yhteistyötä tehneistä.

Yliopistoyhteistyö näyttäytyy tuloksiin liittyvissä näkemyksissä ja odotuksissa verrattain samansuuntaisesti palveluissa ja teollisuudessa. Palvelualojen yritykset arvioivat kuitenkin tulevaisuuden kehitystrendeihin ja markkinoihin liittyvät näkymät ja näkemykset teollisuuden yrityksiä merkittävämpänä, kuten myös kansainvälisille markkinoille pääsyn ja sen edistämisen. Uuden teknologian käyttöönotto taas painottuu teollisuuteen.

Kuvio 31. Yliopistoyhteistyön toteutuneet tai odotetut tulokset merkityksen mukaan 2018 loppuun mennessä, osuus yhteistyötä 2014–2016 tehneistä

Kuvio 31. Yliopistoyhteistyön toteutuneet tai odotetut tulokset merkityksen mukaan 2018 loppuun mennessä, osuus yhteistyötä 2014–2016 tehneistä

Valtaosa erilaista yhteistyötä yliopistojen kanssa tehneistä kokee yhteistyön ja sen muotojen pysyneen vuosina 2014–2016 aiemman kaltaisena. Yleisimmin ovat kasvaneet uusien osaajien rekrytointi yliopistoista, opinnäytetöiden myötä tehty yhteistyö, innovaatioihin tähtäävä yhteiskehittäminen ja tilaustutkimusten teettäminen.

Yhteistyön kehittyminen ja siinä koetut muutokset kuitenkin hieman eroavat teollisuusyritysten ja palvelualojen yritysten vastauksissa. Palvelualojen yliopistoyhteistyötä tehneistä yrityksistä joka neljäs arvioi uusien osaajien rekrytoinnin yliopistoista lisääntyneen ja merkityksen kasvaneen verrattuna aiempaan. Teollisuudessa osuus oli kymmenkunta prosenttia. Tilaustutkimukset ovat taas relevantimpi yhteistyömuoto teollisuuden yrityksille, joista 15 prosenttia raportoi niiden myötä tehdyn yhteistyön kasvaneen 2014–2016 aiempaan verrattuna. Lähes puolet arvioi tilaustutkimusten tilanteen säilyneen ennallaan. Palveluissa sen sijaan yli puolet, 54 prosenttia arvioi tilaustutkimukset ei-relevantiksi yhteistyömuodoksi. Yhtäläinen tilanne on myös esimerkiksi yliopiston tutkimus- ja laboratorioinfrastruktuurin ja -palveluiden käytössä; ne ovat relevantteja ja lisääntyneet merkitykseltään enemmän teollisuuden yrityksissä kuin palvelualojen yrityksissä.

Yliopistoyhteistyön merkityksen kasvu näkyy kaiken kokoisissa yrityksissä. Pienimmistä yhteistyötä tehneistä 13 prosenttia viittaa tilaustutkimusten merkityksen kasvuun, keskikokoisista 15 prosenttia ja suurista 12 prosenttia. Yliopistojen tutkimus- ja laboratorioinfrastruktuurin ja -palveluiden merkitys esimerkiksi on kasvanut 11 prosentille pienimmistä yrityksistä, yhtälailla 11 prosentille keskikokoisista ja 15 prosentille suurimmista yrityksistä. Yliopistoista rekrytoinnin ja innovaatioiden yhteiskehittämisen merkityksen kasvun ovat noteeranneet yleisemmin suuret kuin pienet yritykset. Opinnäytetöiden merkityksen kasvun taas noteerasivat etenkin aineiston pienimmät yritykset.

Kuvio 32. Yliopistoyhteistyön muotojen ja merkityksen kehittyminen aiempaan verrattuna 2014–2016, osuus yliopistoyhteistyötä tehneistä

Kuvio 32. Yliopistoyhteistyön muotojen ja merkityksen kehittyminen aiempaan verrattuna 2014–2016, osuus yliopistoyhteistyötä tehneistä

Yrityksistä joka neljännellä oli aikomus tehdä yliopistoyhteistyötä vuosina 2017–2018. Kuten toteutunutkin yhteistyö, myös aikomukset yleistyivät yrityskoon kasvaessa.

Lähes kaikilla yhteistyötä suunnitelleilla oli aikomuksia tehdä yhteistyötä suomalaisten yliopistojen kanssa. Kuusi prosenttia yrityksistä oli aikeissa työskennellä ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Teollisuudessa yhteistyöaikeita oli lähes joka kolmannella yrityksellä. Lähes puolet aineiston suurimmista teollisuusyrityksistä esimerkiksi aikoi tehdä yhteistyötä sekä suomalaisten että ulkomaisten yliopistojen kanssa. Palvelualojen yrityksistä yhteistyöaikomuksia oli joka viidennellä, suurista yrityksistä lähes puolella.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, 10. Yritysten ja yliopistojen yhteistyö ja yhdessä tekeminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_kat_010_fi.html