6. Liiketoimintaprosesseihin liittyvät innovaatiot tähtäävät muun muassa tuotantomenetelmien, tietotekniikan ja tiedonkäsittelyn menetelmien sekä työnjaon vastuiden ja päätöksenteon kehittämiseen

Lähes puolet tutkituista yrityksistä ilmoitti ottaneensa käyttöön uusia tai aiemmasta parannettuja, yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueisiin liittyviä prosessi-innovaatioita vuosina 2016–2018. Prosessi-innovaatioiden käyttöönotto oli hienoisesti yleisempää teollisuudessa kuin palveluissa.

Prosessi-innovaatiot kohdistuivat yleisimmin tieto- ja viestintäteknologian tai tiedonkäsittelyn menetelmiin, työnjaon vastuiden, päätöksenteon ja henkilöstöhallinnon kehittämiseksi ja tavaroiden ja palveluiden tuotanto- ja kehittämismenetelmiin. Prosessi-innovaatiot kohdistuivat eri liiketoimintaprosesseille saman kaltaisesti teollisuudessa ja palveluissa lukuun ottamatta tuotantomenetelmien uudistamista, mikä oli teollisuudessa palveluita yleisempää.

Kuvio 5. Yritysten käyttöönottamien prosessi-innovaatioiden yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus yrityksistä

Kuvio 5. Yritysten käyttöönottamien prosessi-innovaatioiden yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus yrityksistä

Tuotantomenetelmien kehittämisestä ilmoitettiin yleisimmin tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten laitteiden valmistuksessa, jonka yritykset ilmoittivat varsin yleisesti myös muunlaisista prosessi-innovaatioista. Yritysmääriltään suuremmista aloista esimerkiksi metallituotteiden valmistuksessa (C25) lähes joka neljäs yritys oli ottanut käyttöönsä uusia tai parannettuja tuotantomenetelmiä, joka kymmenes oli uudistanut logistiikka-, toimitus- tai jakelumenetelmiä ja noin joka viides oli ottanut käyttöönsä tieto- ja viestintäteknologian tai tiedonkäsittelyn menetelmiä, jotka erosivat merkittävästi yrityksen aiemmin käyttämistä menetelmistä. Tukkukaupassa (G46) joka neljäs yritys oli kehittänyt logistiikka-, toimitus- tai jakelumenetelmiä ja vähintään yhtä suuri osa ilmoitti innovaatioista, jotka kohdistuivat tieto- ja viestintäteknologian tai tiedonkäsittelyn menetelmiin ja työnjaon vastuiden, päätöksenteon tai henkilöstöhallinnon organisointiin.

Kuten tuoteinnovaatioiden markkinoille tuonti, myös prosessi-innovaatioiden käyttöönotto on yleisempää suurissa yrityksissä kuin pienissä yrityksissä. Prosessien kehittäminen on selkeästi tuotekehitystyötä yleisempää tutkimuksen pienimmässä kokoluokassa, eli 10-49 henkilöä työllistävissä, sekä keskikokoisissa, eli 50-249 henkilöä työllistävissä palvelualojen yrityksissä.

Kaksi kolmesta prosessi-innovaatioita käyttöönottaneesta yrityksestä oli kehittänyt oman yrityksensä toimesta uusia tai parannettuja prosesseja. Reilu puolet innovoineista oli kehittänyt yrityksen liiketoimintaprosesseja yhdessä muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa. Viidennes oli innovoinut prosesseja mukauttamalla tai muokkaamalla alun perin muiden kehittämiä prosesseja ja vajaa viidennes oli ottanut käyttöönsä uusia tai parannettua prosesseja, jotka olivat muiden yritysten tai organisaatioiden kehittämiä.

Liiketoimintaprosessejaan vuosina 2016–2018 uudistaneista valtaosa katsoi innovaatioihin liittyneiden odotusten täyttyneen vähintään osittain. Viisi prosenttia innovoineista katsoi odotusten ylittyneen, ja 58 prosenttia arvioi odotusten täyttyneen. Lähes kolmannes, 31 prosenttia katsoi odotusten täyttyneen osittain. Pari prosenttia arvioi, etteivät innovaatioille asetetut odotukset täyttyneet, ja viisi prosenttia koki, että tutkimuksen toteutusvaiheessa oli vielä liian varhaista arvioida innovaatioiden onnistumista ja odotusten täyttymistä.

Käytännössä siis sekä tuote- että prosessi-innovaatioita ilmoittaneista yli puolet koki innovaatioihin liitettyjen odotusten täyttyneen tutkimusjakson aikana. Lähes kolmasosa katsoi odotusten täyttyneen osittain tutkimusjakson loppuun mennessä, ja muutama prosentti arvioi, etteivät odotukset täyttyneet. Innovaatioiden vaikutukset voivat realisoitua usein vasta pidemmän ajan kuluttua ja etenkin tutkimusjakson loppupuolella käyttöönotetut innovaatiot eivät kenties vielä ole ennättäneet kääntyä tuloksiksi, joten kaikilta osin innovaatioiden vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida vielä tutkimusjakson aikana.

Kuvio 6. Vuosina 2016–2018 käyttöönotettuihin tuote- ja prosessi-innovaatioihin liitettyjen odotusten toteutuminen vuoden 2018 loppuun mennessä, osuudet innovaatioita käyttöönottaneista

Kuvio 6. Vuosina 2016–2018 käyttöönotettuihin tuote- ja prosessi-innovaatioihin liitettyjen odotusten toteutuminen vuoden 2018 loppuun mennessä, osuudet innovaatioita käyttöönottaneista

Lisätietoja prosessi-innovaatioista toimialoittain ja kokoluokittain

Yritysten innovaatiotoiminta toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan
Yritysten innovaatiotoiminta toimialan mukaan

Lähde: Innovaatiotoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2018, 6. Liiketoimintaprosesseihin liittyvät innovaatiot tähtäävät muun muassa tuotantomenetelmien, tietotekniikan ja tiedonkäsittelyn menetelmien sekä työnjaon vastuiden ja päätöksenteon kehittämiseen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2018/inn_2018_2020-04-23_kat_006_fi.html