Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Laatuseloste: Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tilaston tietosisältö ja käyttötarkoitus

Tilasto kuvaa julkisyhteisöt-sektorin ja sen alasektoreiden kokonaismenojen jakautumista tehtävittäin Euroopan kansantalouden tilinpidon (EKT95) tehtäväluokituksen COFOG (Classification of the Functions of Government) mukaan sekä menolajeittain. Tilaston avulla voidaan seurata talouspolitiikan tavoitteiden toteuttamista julkisten menojen rakenteen muutosten avulla.

Tilasto pohjautuu kansantalouden tilinpidon tietoihin.

1.2 Käytetyt luokitukset ja käsitteet

Tilaston käsitteet ja luokitukset perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpito-järjestelmään vuodelta 1995 (EKT95). Käsitteet löytyvät tilaston kotisivulta (http://tilastokeskus.fi/til/jmete/kas.html).

Luokitukset ovat sektoriluokitus, julkisyhteisöjen tehtäväluokitus sekä menolajiluokitus.

Sektoriluokitus löytyy Tilastokeskuksen luokitustietokannasta. Sektoriluokituksen mukaanmukaan julkisyhteisöihin Suomessa luetaan valtio, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallinto sekä sosiaaliturvarahastot.

Valtio- ja kuntasektoriin ei lueta sellaisia valtion ja kuntien liikelaitoksia, jotka ovat markkinatuottajia. Valtiosektoriin luetaan budjettitalouden ohella budjetin ulkopuoliset rahastot.

Sosiaaliturvarahastoihin luetaan Suomessa julkisen vallan säätämää sosiaaliturvaa hoitavat yksiköt. Näitä ovat perusturvaa toteuttavat yksiköt, kuten Kansaneläkelaitos, Työttömyysvakuutusrahasto, työttömyyskassat, sairauskassat, työttömyyskassat, lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitavat yhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja julkiset laitokset (esim. Kuntien eläkevakuutus). Työeläkelaitokset määriteltiin tilastoinnissa osaksi Suomen julkista sektoria EU:n komission tammikuussa 1997 tekemällä erityisellä päätöksellä.

Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus jakautuu kymmeneen pääryhmään, jotka puolestaan jakautuvat yhteensä 66 ryhmään ja nämä edelleen 109 luokkaan. Luokitus kokonaisuudessaan löytyy Tilastokeskuksen luokitustietokannasta: julkisyhteisöjen tehtäväluokitus. Luokituksen määritelmät löytyvät osoitteesta: http://www.tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/popup/julkyht.pdf

Menolajit, jotka perustuvat EKT95:n taloustoimiin ja ovat:

 • Välituotekäyttö, maksetut verot (pl. pääomaverot)
 • Palkansaajakorvaukset
 • Tukipalkkiot
 • Omaisuusmenot
 • Sosiaalietuudet (ml. luontoismuotoiset sosiaalietuudet)
 • Tulonsiirrot
 • Pääomansiirrot
 • Investoinnit, maan ym. nettohankinnat.

 

1.3 Lait, asetukset ja suositukset, joihin tilaston laatiminen perustuu

EU:n jäsenmaat toimittavat julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin koskevat tiedot Eurostatille raportointitauluilla 1101 ja 1102 seuraavien EU:n säädösten mukaisesti:

 • Neuvoston asetus (EY) N:o 2223/96, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1996, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä, liite B Kansantalouden tilinpidon tietojen lähettämisohjelma
 • Komission asetus (EY) N:o 1500/2000, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 täytäntöönpanosta julkisyhteisöjen menojen ja tulojen osalta ja
 • Komission asetus (EY) N:o 113/2002, annettu 23 päivänä tammikuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta käyttötarkoituksen mukaisten menojen tarkistettujen luokitusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Asetuksissa säädetään julkisyhteisöt yhteensä sektorin tietojen toimittamisesta COFOG-luokituksen pääryhmittäin.

Lisäksi herrasmies-sopimuksen perusteella jäsenmaita pyydetään toimittamaan vuosittaiset tiedot myös julkisyhteisöjen alasektoreittain sekä julkisyhteisöt yhteensä tasolla myös COFOG-luokituksen tarkemmalla 2-numerotasolla (ryhmä-tasolla).

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilasto on kansantalouden tilinpidon mukainen johdettu tilasto. Tilaston perusjoukko, käytetyt perusaineistot ja tutkimusasetelma ovat samat kuin kansantalouden tilinpidossa. Kysymyksessä on kokonaistutkimus ja tiedot saadaan valtion kirjanpitoaineistosta, kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksiin perustuvasta tilastokyselystä sekä sosiaaliturvarahastojen tuloslaskelmista, vuosikertomuksista ja tilastoista.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilastossa käytetty kokonaismenojen käsite perustuu yllämainittuihin neuvoston asetukseen 2223/96, liite B ja komission asetukseen (EC) No 1500/2000 sekä niiden pohjalta laaditussa Kansantalouden tilinpidon raportointitaulukossa 2 Julkisyhteisöjen tärkeimmät kokonaissuureet ('Main aggregates of general government') käytetylle kokonaismenojen käsitteelle. Tästä raportointitaulukosta saadaan alasektoreittain kansantalouden tilinpidon taloustoimien reunat ja menojen laskentakaavat, joihin tehtävittäisten tietojen on täsmättävä.

Julkisyhteisöt yhteensä tasolla kokonaismenot esitetään sulautettuna siten, että alasektoreiden väliset korot, sekä tulon- ja pääomansiirrot eliminoidaan. Alasektoreiden tasolla menot esitetään sulauttamattomina.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto on vuositilasto ja ilmestyy kerran vuodessa helmikuun alussa. Vuonna t ilmestyvä tilasto koskee vuotta t-2 ja sitä aikaisempia vuosia. Tilaston tiedot ovat vuoden t-2 osalta tarkistettuja ennakkotietoja ja aikaisempien vuosien osalta lopullisia tietoja.

Tiedot voivat muuttua kansantalouden tilinpidon tasokorjausten yhteydessä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilasto julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla, josta löytyvät myös tilaston metatiedot (http://tilastokeskus.fi/til/jmete/index.html).

Tiedot julkaistaan myös kansantalouden tilinpidon julkaisussa, joka ilmestyy vuosittain helmikuussa. Tiedot löytyvät julkaisun taulukosta 5.1 Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja alasektoreittain sekä 5.2 Julkisyhteisöjen sulautetut menot tehtävittäin ja menolajeittain.

Tiedot ovat saatavissa myös Tilastokeskuksen ASTIKA-tietokannasta ja tietoja voi myös tilata sähköisessä muodossa Tilastokeskuksesta Kansantalouden tilinpidon tietopalvelusta.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilaston tiedot ovat yhdenmukaisia kansantalouden tilinpidon tietojen kanssa ja kansainvälisesti vertailukelpoisia EU:n jäsenmaiden kesken. Vertailukelpoiset aikasarjat ovat saatavilla vuodesta 1990 alkaen. EU:n tilasto löytyy Eurostatin web-sivuilta:

Trends in government expenditure by function 2000-2004 (Economy and Finance 11/2006) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NJ-06-011/EN/KS-NJ-06-011-EN.PDF

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin ovat määritelmiltään yhteneväisiä EU:n kansantalouden tilinpidon (EKT95) määritelmien kanssa


Päivitetty 31.1.2008

Viittausohje:

Tilasto: Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2006, Laatuseloste: Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2006/jmete_2006_2008-01-31_laa_001.html