Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tuotteen tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi sisältää indeksipistelukuja kuorma-autoliikenteen harjoittamiseen liittyvistä kustannustekijöistä autotyypeittäin.

Tilastoa käytetään kuvaamaan hintapaineita ammattimaisen kuorma-autoliikenteen alalla. Sitä käytetään keskeisesti alan yrittäjien ja palvelujen ostajien välisissä pitkäaikaisia kuljetussopimuksia käsittelevissä neuvotteluissa, kun arvioidaan alalla toteutunutta kustannustekijöiden hintamuutosta. Yritykset voivat käyttää tilastoa hyväksi myös vertaillessaan hankintojensa hintakehitystä suhteessa keskimääräiseen kehitykseen.

1.2 Tietolähteet

Kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintatiedoista osa kerätään suoraan yrityksiltä ja osa saadaan muihin indekseihin kuten linja-autoliikenteen kustannusindeksiin, taksiliikenteen kustannusindeksiin ja kuluttajahintaindeksiin kerättävistä hinnoista. Tietolähteinä ovat tuotteiden ja palvelujen myyjät sekä alan työehtosopimukset, Suomen Pankin tilastot ja vakuutuslaitosten hinnastot.

1.3 Luokitukset

Indeksi on jaettu ajoneuvotyypin mukaan pakettiautoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin, keskiraskaisiin ja raskaisiin kuorma-autoihin sekä puoliperävaunu- ja täysperävaunuyhdistelmiin. Kustannustekijöinä on kuljettajien palkat, välilliset palkat, päivärahat, polttoaineet, korjaus ja huolto, renkaat, pääoman poisto, korot, vakuutukset, liikennöimismaksut, hallinto ja ylläpito.

1.4 Käsitteet

Indeksin keskeiset käsitteet on määritelty Tilastokeskuksen käsitetietokannassa.

1.5 Lait, asetukset ja suositukset

Tilastoa tuotetaan maksullisena toimeksiantona. Tiedonanto perustuu vapaaehtoisuuteen. Tilaston laadintaperusteet ovat eri käyttäjäosapuolten sekä Liikenne- ja viestintäministeriön yhteisesti sopimat ja hyväksymät.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi on kiinteäpainoinen indeksi, joka lasketaan Laspeyresin hintaindeksin mukaisesti. Indeksin laskenta vaatii perusvuoden painorakenteen lisäksi valittujen hyödykkeiden kuukausittaisen hintaseurannan.

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin painorakenne perustuu tyyppiajoneuvoihin ja niiden arvioituihin vuosittaisiin ajosuoritteisiin. Laskelmissa on käytetty hyväksi kuorma- ja pakettiautoyritysten kustannustietoja sekä Autorekisterikeskuksen tietoja rekisteröidyistä ajoneuvoista.

Hintanimikkeitä on valittu edustamaan yksi tai useampia ominaisuuksiltaan muuttumattomia hyödykkeitä, joiden hintoja kuukausittain seurataan. Hintatietoja kerätään vähintään kolmesta lähteestä tai tiedonantajaryhmästä. Tästä yleisperiaatteesta on jouduttu poikkeamaan silloin, kun jonkun hyödykkeen myyjiä on ollut vähemmän kuin kolme ja hyödykkeelle ei ole ollut vaihtoehtoja tai hyödykkeen kustannusmerkitys on vähäinen. Hintatiedustelut toteutetaan faksi-, puhelin- tai sähköisenä kyselynä.

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksistä on käytettävissä menetelmäkuvauksia: Liikenneministeriö, Julkaisuja 16/88, Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksityöryhmän muistio, Helsinki 1988; Tilastokeskus, Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990=100, Muistio nro 130, 24.4.1992; Tilastokeskus, Muistio, Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1995=100, 20.10.2003, pdf; Tilastokeskus, Menetelmäseloste, Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2000=100, 19.1.2004, pdf; Tilastokeskus, Menetelmäseloste, Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100, 26.6.2007, pdf.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi mittaa ammattimaisen, luvanvaraisen, kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintamuutoksia. Tilasto ei sisällä terminaalitoimintojen kustannuksia. Indeksi koskee tavallisia autoja ja kuvaa keskimääräistä kustannusrakennetta. Se ei kuvaa esimerkiksi sellaisten erityissuoritealojen kuorma-autojen kustannustekijöiden hintakehitystä, joiden vuotuinen ajosuorite on poikkeuksellisen suuri tai poikkeuksellisen pieni ja joiden kustannusrakenne poikkeaa olennaisesti indeksin keskimääräisestä kustannusrakenteesta.

Indeksimuutokset kuvaavat yrittäjien maksamaa hintaa työvoimasta, autokalustosta, polttoaineesta, ostetuista palveluista jne., joita yrittäjä tarvitsee tuottaakseen palvelun. Indeksi ei kuvaa palvelujen ostajan maksamaa hintaa, johon vaikuttaisivat kustannusten lisäksi toimintaylijäämä sekä tuottavuuden muutos.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Hintatiedot kerätään kuukauden 15. päivän mukaisina tai koko kuukauden keskiarvon mukaisina. Hinnoissa ei ole mukana arvonlisäveroa.

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi ilmestyy tilastointikuukautta seuraavan kuukauden 17. päivä. Mikäli päivä osuu viikonloppuun tai arkipyhään, indeksi julkaistaan seuraavana arkipäivänä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksistä tehdään neljännesvuosijulkaisu sekä yksityiskohtaisempia tietoja sisältävä kuukausituloste. Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:stä (puh. 020 450 05, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi) tai verkkokaupasta http://netmarket.edita.fi. Kuukausituloste voidaan tilata tuotantoyksiköstä (puh. 09-1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi).

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiä on tuotettu vuodesta 1974 lähtien vuoteen 1988 saakka Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin nimellä neljännesvuosittain. Vuodesta 1990 lähtien on tuotettu kuukausittain ilmestyvää Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiä. Tilastoa on uudistettu ja perusvuosia muutettu viiden vuoden välein. Vanhojen indeksien tuotantoa on jatkettu ketjuttamalla niitä uuden indeksin muutoksilla.

Muita Tilastokeskuksessa vastaavalla periaatteella tuotettuja kustannusindeksejä ovat Rakennuskustannusindeksi, Maarakennuskustannusindeksi, Maarakennusalan konekustannusindeksi, Metsäalan auto- ja konekustannusindeksi, Linja-autoliikenteen kustannusindeksi sekä Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin julkaistut pisteluvut ovat julkaisuhetkellä aina lopullisia. Tämän jälkeen niitä ei enää muuteta.

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiin liittyvää dokumentaatiota on saatavissa tilaston kotisivulta sekä indeksiä tuottavasta Tilastokeskuksen yksiköstä.


Lähde: Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2012, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 17.4.2012

Viittausohje:

Tilasto: Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3745. maaliskuu 2012, Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kalki/2012/03/kalki_2012_03_2012-04-17_laa_001_fi.html