Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kauppa 2006

Kaupan liikevaihto

Toimialaluokituksen (TOL2002) mukaan kauppa vastaa kirjaintasoa G ja se koostuu auto-, tukku- ja vähittäiskaupasta sekä agentuuritoiminnasta.

Kaupan 46 900 yritystä keräsivät vuonna 2006 Tilastokeskuksen mukaan liikevaihtoa 108,7 miljardia euroa. Toimialalla työskenteli 3 600 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 241 700 henkilöä. Kaupan yrityksistä viidesosa on autokauppoja, neljäsosa tukkukauppoja ja liki puolet vähittäiskauppoja. Agentuuritoiminta on kaupan pienin toimiala, sen osuus on 8 prosenttia yritysten lukumäärästä. Kaupan yrityksistä lähes 99 prosenttia kuuluu pk-sektoriin, jonka osuus toimialan liikevaihdosta oli 38 ja henkilöstöstä 57 prosenttia.

Kaupan liikevaihto toimialoittain 2004-2006

Kaupan liikevaihto toimialoittain 2004-2006

Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 7,8 miljardia euroa eli 7,7 prosenttia. Kasvusta suurin osa, lähes 58 prosenttia, tuli tukkukaupasta, viidesosa vähittäiskaupasta ja autokaupan osuus kasvusta oli 22 prosenttia.

Kaupan kannattavuus

Kun aine- ja tarvikekäyttö sekä ulkopuoliset palvelut lohkaisivat 79, henkilöstökulut 8 ja liiketoiminnan muut kulut 8,8 prosenttia liiketoiminnan tuotoista, jäi kaupassa muiden kulujen kattamiseen 4,6 miljardia euroa, käyttökatteen ollessa 4,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Myyntikatetta, joka kohosi miljardilla eurolla edellisvuodesta, kauppa sai 23,3 miljardia euroa.

Kaupan kannattavuus 2000-2006

Kaupan kannattavuus 2000-2006

Vaikka euromääräiset katteet kohenivat edelleen kaupassa, heikkenivät kannattavuuden tunnusluvut kokonaistulosta lukuun ottamatta hieman edellisestä vuodesta. Kokonaistulosta, joka koheni 0,2 prosenttiyksikköä, nostivat kuluja ja tappioita voimakkaammin kasvaneet käyttöomaisuuden myyntivoitot, fuusiovoitot ja satunnaiset tuotot. Voittoa kauppa sai 3,7 miljardia euroa. Kokonaispääomantuottoa, joka oli 8,2 prosenttia taseesta, voidaan pitää tyydyttävänä.

Tilastokeskus on siirtynyt omavaraisuuden laskemisessa uuden osakeyhtiölain mukaiseen käytäntöön, jossa pääomalainat käsitellään vieraan pääoman eränä. Näin laskien omavaraisuusaste säilyi kaupassa edellisen vuoden tasolla ja oli 42,9 prosenttia taseesta. Sen sijaan kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat prosenttiyksiköllä, 26,5 prosenttiin.

Kaupan pk-sektori keräsi liikevaihtoa 41,5 miljardia euroa vuonna 2006, jolloin kasvua edellisestä vuodesta oli 1,7 prosenttia. Suurilla kasvu oli peräti 11,9 prosenttia liikevaihdon noustessa 67,2 miljardiin euroon.

Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2003-2006

Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2003-2006

Pk-sektorin kannattavuuden tunnusluvuista kohenivat myyntikate, kokonais- ja tilikauden tulos, muut lasketut tunnusluvut heikkenivät hieman vuotta aiemmasta. Myyntikatetta pk-sektorille kertyi 11,9 miljardia euroa, 28,7 prosentti tuotoista. Tilikauden tulos, 1,7 miljardia euroa, oli 4,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tuottoa kokonaispääomalle pk-yritykset saivat 10,2 prosenttia taseesta.

Kaupan rahoituksen tunnuslukuja suuruusluokittain 2005-2006

Kaupan rahoituksen tunnuslukuja suuruusluokittain 2005-2006

Autokauppa

Autokaupassa oli viides vahvan kasvun vuosi liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihto koheni 1,7 miljardia euroa edellisestä vuodesta ja sitä kertyi 20,7 miljardia euroa. Alalla työskenteli 40 400 henkilöä. Jalostusarvoa autokaupoille kertyi 2,1 miljardia euroa, mikä oli 52 300 euroa henkilöä kohden laskettuna.

Autokaupan liikevaihto suuruusluokittain 1999-2006

Autokaupan liikevaihto suuruusluokittain 1999-2006

Pk-sektorilla toimi lähes 99 prosenttia autokaupan yrityksistä. Pk-yritysten osuus toimialan liikevaihdosta oli 38 prosenttia ja ne työllistivät 61 prosenttia henkilöstöstä. Autokaupan jalostusarvosta pk-yritykset keräsivät 52 prosenttia.

Autokaupan kannattavuus 2000 - 2006

Autokaupan kannattavuus 2000 - 2006

Liikevaihdon kasvusta huolimatta autokaupan kannattavuus heikkeni edelleen. Kaikki lasketut tunnusluvut putosivat hieman verrattaessa edelliseen vuoteen. Toimintakulujen vähentämisen jälkeen jäi 638 miljoonaa euroa muiden kulujen kattamiseen käyttökatteen ollessa 3,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Voittoa autokaupalle kertyi 483 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia tuotoista.

Autokaupan kokonaispääoman tuotto suuruusluokittain 2005-2006

Autokaupan kokonaispääoman tuotto suuruusluokittain 2005-2006

Omavaraisuusaste putosi autokaupassa edellisvuodesta 3,8 prosenttiyksikköä 38 prosenttiin taseesta. Kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 1,3 prosenttiyksiköllä, nousten 20,3 prosenttiin. Sen sijaan pk-sektorin omavaraisuusaste koheni 1,1 prosenttiyksiköllä ja oli 41,2 prosenttia taseesta. Pk-yritysten kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon olivat 20,4 prosenttia.

Tukkukauppa

Yli puolet kaupan liikevaihdosta eli 57,3 miljardia euroa tuli tukkukaupasta. Liikevaihto kasvoi peräti 4,5 miljardia euroa kasvuprosentin ollessa 8,5. Tukkukaupan 11 400 yrityksen palveluksessa työskenteli lähes kolmasosa kaupan henkilöstöstä eli 73 900 henkilöä. Pk-sektori kattoi tukkukaupan yritysten lukumäärästä yli 97, liikevaihdosta 33 ja henkilöstöstä 59 prosenttia.

Jalostusarvo, jota tukkukaupalle kertyi 5,7 miljardia euroa, kasvoi 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Pk-yritysten osuus toimialan jalostusarvosta oli 3,1 miljardia euroa, mikä vastasi henkilöä kohden laskettuna 70 200 euroa.

Tukkukaupan kannattavuus suuruusluokittain 2006

Tukkukaupan kannattavuus suuruusluokittain 2006

Lähes kaikki lasketut kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät edellisestä vuodesta tukkukaupassa. Ainoastaan kokonaistulos koheni 0,3 prosenttiyksikköä ollen 3,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Pk-yritysten toiminta oli kannattavampaa kuin suurten. Aine- ja tarvikekäytön vähentämisen jälkeen pk-yrityksille kertyi myyntikatetta 28,3 prosenttia liikevaihdosta, mikä oli 15.5 prosenttiyksikköä parempi kuin suurilla yrityksillä. Tilikauden tulosta pk-sektori sai 4 prosenttia tuotoista.

Tukkukaupan myyntikate suuruusluokittain 2005– 2006

Tukkukaupan myyntikate suuruusluokittain 2005– 2006

Tukkukaupan omavaraisuusaste heikkeni 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 42,4 prosenttia taseesta. Sen sijaan kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 0,7 prosenttiyksiköllä vuotta aiemmasta ja olivat 27,8 prosenttia.

Vähittäiskauppa

Vähittäiskaupan 22 200 yritystä keräsivät liikevaihtoa 29,7 miljardia euroa, noin 27 prosenttia koko kaupan liikevaihdosta. Liikevaihtoa kertyi 1,6 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin, kasvu oli 5,6 prosenttia. Vähittäiskaupassa työskenteli 121 200 henkilöä, joten ala työllisti puolet kaupan henkilöstöstä.

Pk-sektori kattoi vähittäiskauppojen lukumäärästä 99 prosenttia, liikevaihdosta ne keräsivät 47 prosenttia eli 13,9 miljardia euroa ja työllistivät henkilöstöstä 53 prosenttia. Vähittäiskaupan jalostusarvo kasvoi 6,3 prosenttia edellisvuodesta ja oli 5,2 miljardia euroa, josta pk-sektori keräsi vajaa puolet.

Vähittäiskaupan kannattavuus suuruusluokittain 2006

Vähittäiskaupan kannattavuus suuruusluokittain 2006

Vaikka euromääräiset katteet kohenivat, pysyivät kannattavuuden tunnusluvut silti lähes samoina kuin vuotta aiemmin. Varsinaisten toimintakulujen vähentämisen jälkeen muiden kulujen kattamiseen jäi 1,6 miljardia euroa. Tilikauden tulosta vähittäiskaupassa kertyi 1,2 miljardia euroa, mikä oli 4,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Vähittäiskauppa sai 8,8 miljardia euroa myyntikatetta, josta lähes puolet tuli pk-sektorilta.

Vähittäiskaupan rahoituksen tunnuslukuja suuruusluokittain 2005-2006

Vähittäiskaupan rahoituksen tunnuslukuja suuruusluokittain 2005-2006

Vähittäiskaupan omavaraisuusaste vahvistui 1,8 prosenttiyksiköllä edellisvuodesta ja nousi 46,6 prosenttiin taseesta vuonna 2006. Myös kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat vuotta aiemmasta ja olivat 25,9 prosenttia.

Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakaupan 4 000 yritystä keräsivät liikevaihtoa 12,4 miljardia euroa ja työllistivät 42 400 henkilöä. Vaikka yritysten lukumäärä pieneni edellisvuodesta 200 yrityksellä, kasvoi henkilöstön määrä 1 700 henkilöllä ja liikevaihto 435 miljoonalla eurolla. Vähittäiskaupoista oli päivittäistavarakauppoja 18 prosenttia, ne työllistivät 35 prosenttia henkilöstöstä ja keräsivät 42 prosenttia liikevaihdosta.

Päivittäistavarakaupan liikevaihto suuruusluokittain 1999-2006

Päivittäistavarakaupan liikevaihto suuruusluokittain 1999-2006

Kaikki muut lasketut kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät edellisestä vuodesta päivittäistavarakaupassa paitsi kokonaistulos, joka oli 3,4 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Kokonaistulosta nostivat käyttöomaisuuden myyntivoitot, jotka kasvoivat myyntitappioita voimakkkaammin. Toimintakulujen vähentämisen jälkeen päivittäistavarakaupalle jäi käyttökatetta 536 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia tuotoista.

Kokonaispääomantuotto heikkeni 1,1 prosenttiyksikköä ja oli 6,1 prosenttia taseesta vuonna 2006. Omavaraisuusaste vahvistui peräti 3,2 prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta ja kipusi 51,5 prosenttiin taseesta. Myös kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon nousivat 25,1 prosenttiin.


Lähde: Kaupan tilinpäätöstilasto 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 03.04.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2006, Kauppa 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/katipa/2006/katipa_2006_2008-04-03_kat_001_fi.html