Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kauppa 2010, ennakko

1. Liikevaihto

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kaupan yritysten liikevaihto oli 115,5 miljardia euroa vuonna 2010. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen nähden 7 miljardia euroa eli 6,5 prosenttia. Tukkukaupasta tuli yli puolet eli 55 prosenttia kaupan liikevaihdosta, vähittäiskaupasta 31 ja autokaupasta edellisvuoden tapaan 13 prosenttia. Agentuuritoiminnalle kertyi liikevaihtoa miljardi euroa eli vajaa prosentti kaupan liikevaihdosta.

Kuvio 1. Kaupan liikevaihto toimialoittain 2009–2010*

Kuvio 1. Kaupan liikevaihto toimialoittain 2009–2010*

*ennakkotieto

Autokaupan liikevaihto koheni edellisestä vuodesta 1,1 miljardia, tukkukaupan 5,2 miljardia ja vähittäiskaupan 0,7 miljardia euroa. Sen sijaan agentuuritoiminnan liikevaihto heikkeni 3,3 miljoonalla eurolla

Kuvio 2. Kaupan liikevaihdon muutos toimialoittain 2009–2010*

Kuvio 2. Kaupan liikevaihdon muutos toimialoittain 2009–2010*

*ennakkotieto

Kaupan pk-yritykset keräsivät 42,6 miljardia euroa liikevaihtoa vuonna 2010, kasvua edellisvuodesta oli 0,8 miljardia euroa. Pk-yritykset kattoivat 37 prosenttia koko kaupan liikevaihdosta. Autokaupassa pk-yritysten liikevaihto heikkeni 68 miljoonaa ja vähittäiskaupassa 14 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta. Sen sijaan tukkukaupan pk-yritysten liikevaihto kasvoi 849 miljoonalla eurolla.

2. Kannattavuus

Kaupan kannattavuus koheni hieman sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti vuotta aiemmasta. Myyntikate, jota kaupassa kertyi 26 miljardia euroa, oli 22,6 prosenttia liikevaihdosta. Myyntikatetta kauppa sai 1,1 miljardia euroa edellisvuotista enemmän.

Kuvio 3. Kaupan kannattavuus 2008–2010*

Kuvio 3. Kaupan kannattavuus 2008–2010*

*ennakkotieto

Aine- ja tarvikekäyttö kasvoi reilut 7 prosenttia ja kipusi 89,4 miljardiin euroon. Varsinaisen toiminnan kulujen jälkeen jäi kaupalle käyttökatetta 4,2 miljardia euroa pääoma- ja rahoituskulujen kattamiseen. Voittoa kauppa sai 2,9 miljardia euroa eli 2,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 4. Kaupan toimintakulut ja käyttökate 2010*

Kuvio 4. Kaupan toimintakulut ja käyttökate 2010*

*ennakkotieto

Kaupan toimialoista eniten kannattavuus parani autokaupassa. Käyttökate-, nettotulos- ja kokonaistulosprosentit kohenivat noin 1,5 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Myyntikatetta autokaupalle kertyi 3,1 miljardia euroa, mikä oli 20,2 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 352 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 5. Autokaupan kannattavuus 2008–2010*

Kuvio 5. Autokaupan kannattavuus 2008–2010*

*ennakkotieto

Tukkukaupassa kaikki välitulokset kohenivat edellisvuodesta. Myyntikate, jota tukkukauppa sai 11,4 miljardia euroa, oli 17,8 prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatetta kertyi 2,2 miljardia euroa, jossa kasvua 0,3 miljardia euroa. Tilikauden tulos, 1,7 miljardia euroa, oli 2,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Vähittäiskaupan kannattavuudessa ei tapahtunut suuria muutoksia tarkasteltaessa edelliseen vuoteen nähden. Netto- ja rahoitustulos heikkenivät hieman, sen sijaan muut välitulokset kasvoivat edellisestä vuodesta. Myyntikate, jota vähittäiskauppa sai 10,8 miljardia euroa, oli 30,5 prosenttia liikevaihdosta. Kokonaistulos nousi 1,6 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista ja sitä nostivat eniten lisääntyneet satunnaiset tuotot. Voittoa vähittäiskaupalle jäi 757 miljoonaa euroa.

Kuvio 6. Kaupan pk- ja suurten yritysten kannattavuus 2010*

Kuvio 6. Kaupan pk- ja suurten yritysten kannattavuus 2010*

*ennakkotieto

Kaupan pk-yritysten kannattavuus parani. Myyntikate, jota pk-yritykset keräsivät noin puolet kaupan myyntikatteesta, koheni edellisestä vuodesta 0,4 prosenttiyksikköä ja oli 30,9 prosenttia liikevaihdosta. Varsinaisen toiminnan kulujen vähentämisen jälkeen jäi pk-yrityksille käyttökatetta 1,9 miljardia euroa poistojen, rahoitus- ja satunnaisten kulujen sekä verojen kattamiseen. Tilikauden tulosta pk-yrityksille jäi 1,4 miljardia euroa eli 3,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

3. Rahoitus

Kaupan rahoitus kehittyi suotuisasti. Omavaraisuusaste nousi 41,6 prosenttiin taseesta. Kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon vähenivät 0,9 prosenttiyksikköä ja olivat 28,8 prosenttia.

Kuvio 7. Kaupan rahoituksen tunnuslukuja 2009–2010*

Kuvio 7. Kaupan rahoituksen tunnuslukuja 2009–2010*

*ennakkotieto

Sen sijaan kaupan pk-yrityksillä rahoitusasema heikkeni. Omavaisuusaste supistui ja velat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat. Omavaraisuusaste laski 0,8 prosenttiyksiköllä 41,5 prosenttiin taseesta ja kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon nousivat 29 prosenttiin.

Rahoitusasema parani kaupan toimialoista eniten auto- ja vähittäiskaupassa. Molempien omavaraisuusaste koheni 0,7 prosenttiyksikköä. Kokonaisvelat pienenivät autokaupassa 1,4 ja vähittäiskaupassa 0,9 prosenttiyksikköä. Omavaraisuusaste autokaupassa oli 41,9 ja kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon 24,1 prosenttia, vastaavat luvut vähittäiskaupassa olivat 42,2 ja 29,2 prosenttia.

4. Investoinnit

Vuonna 2010 kaupassa investoitiin 0,8 miljardilla eurolla, noin 16 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihtoon suhteutettuna investoinnit olivat 0,7 prosenttia. Autokauppa investoi 145 miljoonalla, tukkukauppa 229 miljoonalla ja vähittäiskauppa 431 miljoonalla eurolla. Kaupan toimialoista autokauppa oli ainoa, jonka aineelliset nettoinvestoinnit kasvoivat vuotta aiemmasta.

Kuvio 8. Kaupan aineelliset nettoinvestoinnit toimialoittain 2009–2010*

Kuvio 8. Kaupan aineelliset nettoinvestoinnit toimialoittain 2009–2010*

*ennakkotieto

Kaupan pk-yritykset kattoivat kaupan aineellisista nettoinvestoinneista yli puolet.

5. Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakauppa kattoi runsaat 40 prosenttia vähittäiskaupan liikevaihdosta. Liikevaihtoa sille kertyi ennakkotietojen mukaan 14,9 miljardia euroa.

Kuvio 9. Päivittäistavarakaupan kannattavuus 2008–2010*

Kuvio 9. Päivittäistavarakaupan kannattavuus 2008–2010*

*ennakkotieto

Myyntikate heikkeni, muut lasketut välitulokset kohenivat päivittäistavarakaupassa. Myyntikate väheni 1,4 prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta. Sitä kuitenkin kertyi 4 miljardia euroa, mikä oli 26,9 prosenttia liikevaihdosta. Voitoksi tällä toimialalla kirjattiin 2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista eli 300 miljoonaa euroa.


Lähde: Yritysten rakenteet / Tilinpäätöstilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 20.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2010, Kauppa 2010, ennakko . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2010/katipa_2010_2011-09-20_kat_001_fi.html