Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kauppa 2011

1. Liikevaihto

Kaupan yritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 125,2 miljardia euroa vuonna 2011. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 9,4 miljardia euroa eli 8,1 prosenttia. Vaikka liikevaihto edelleen koheni, jäi se silti hieman taantumaa edeltäneen huippuvuoden 2008 tasosta. Kaupassa toimi 46 000 yritystä ja ne työllistivät 255 900 henkilöä. Yritysten määrä väheni 300, sen sijaan henkilöstön määrä kasvoi 4 300 henkilöllä. EU:n määritelmän mukaisia pk-yrityksiä oli 45 000. Ne keräsivät 37 prosenttia kaupan liikevaihdosta ja niissä työskenteli 55 prosenttia kaupan henkilöstöstä.

Kuvio 1. Kaupan liikevaihto toimialoittain 2008-2011

Kuvio 1. Kaupan liikevaihto toimialoittain 2008-2011

Kaupan liikevaihdon kasvusta autokaupan osuus oli 2,4 miljardia euroa, tukkukaupan 5,4 ja vähittäiskaupan 1,6 miljardia euroa. Autokaupassa vuoden 2009 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2008 lukujen kanssa. Liikevaihdon jyrkkään heikkenemiseen vuonna 2009 vaikuttivat yleinen taantuma, autoverolain muutos ja rakenteelliset muutokset.

Kuvio 2. Kaupan liikevaihdon muutos toimialoittain 2011

Kuvio 2. Kaupan liikevaihdon muutos toimialoittain 2011

Kaupan pk-yritysten liikevaihto nousi 45,8 miljardiin euroon vuonna 2011. Liikevaihto parani 3,4 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Suurten yritysten liikevaihto kasvoi peräti 6,1 miljardia euroa edellisvuodesta, nousten 79,4 miljardiin.

Kuvio 3. Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2006–2011

Kuvio 3. Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2006–2011

2. Kannattavuus

Kaupan myyntikateprosentti heikkeni vajaalla prosenttiyksiköllä ja oli 21,9 prosenttia liikevaihdosta. Sen sijaan rahoitus- ja nettotulosprosentit kohenivat hieman ja olivat 3,2 ja 2,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Euromääräisesti tarkasteltuna kaikki kaupan lasketut välitulokset kohenivat edellisestä vuodesta. Varsinaisen toiminnan kulujen jälkeen jäi pääoma- ja rahoituskulujen kattamiseen 4,7 miljardia euroa käyttökatetta. Tilikauden tulosta kaupalle jäi 3,3 miljardia euroa eli 2,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Nettotulosta nosti kaupassa rahoitustuottojen voimakas kasvu, rahoituskulujen ja tuloverojen vuosimuutosten jäädessä maltillisiksi. Myös satunnaiset tuotot kasvoivat 207 miljoonalla eurolla vuotta aiemmasta, mikä vaikutti myönteisesti kokonaistulokseen.

Kuvio 4. Kaupan kannattavuus 2000-2011

Kuvio 4. Kaupan kannattavuus 2000-2011

Kaupan pk-yritysten kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla. Vaikka pk-sektorin liikevaihto oli 37 prosenttia kaupan liikevaihdosta, keräsi se kuitenkin yli puolet kaupan myyntikatteesta ja 46 prosenttia tilikauden tuloksesta. Voittoa kaupan pk-yritykset saivat 1,5 miljardia euroa, mikä oli 3,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 5. Kaupan myyntikate 2009-2011, pk- ja suuret yritykset

Kuvio 5. Kaupan myyntikate 2009-2011, pk- ja suuret yritykset

Autokaupan liikevaihdon vahva kasvu edellisvuodesta oli 2,4 miljardia euroa, liikevaihdon noustessa 17,8 miljardiin euroon. Kuitenkin myyntikate koheni edellisvuodesta vain 252 miljoonaa euroa ja sitä kertyi autokaupalle 3,4 miljardia euroa. Myyntikateprosentti heikkeni 1,4 prosenttiyksikköä ja oli 18,9 prosenttia liikevaihdosta. Liike- ja nettotulos sekä tilikauden tulos kohenivat kaikki euromääräisesti, mutta prosentuaalisesti ne pysyivät edellisen vuoden tasolla 2,1, 1,4 ja 2,3 prosentissa liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 6. Autokaupan kannattavuus 2009-2011

Kuvio 6. Autokaupan kannattavuus 2009-2011

Tukkukaupan 17,3 prosentin myyntikate koheni 0,6 miljardia euroa edellisestä vuodesta ja nousi 12 miljardiin euroon. Pääoma- ja rahoituskulujen kattamiseen jäi 2,5 miljardia euroa käyttökatetta, mikä oli 3,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Voittoa tukkukaupalle jäi 1,8 miljardia euroa.

Kuvio 7. Tukkukaupan kannattavuus 2006-2011

Kuvio 7. Tukkukaupan kannattavuus 2006-2011

Vähittäiskaupan kannattavuus säilyi edellisen vuoden tasolla. Myyntikate, joka heikkeni 0,4 prosenttiyksikköä, oli 30,2 prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatetta vähittäiskaupalle jäi 1,6 miljardia euroa eli 4,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Voitto 0,9 miljardia euroa oli 2,5 prosenttia tuotoista.

Kuvio 8. Vähittäiskaupan kannattavuus 2006-2011

Kuvio 8. Vähittäiskaupan kannattavuus 2006-2011

3. Rahoitus

Kaupan tase nousi 56,5 miljardista 59,2 miljardiin euroon. Kokonaispääomalle kauppa sai tuottoa 7,3 prosenttia.

Kuvio 9. Kaupan toimialojen oma pääoma ja vieras pääoma 2011

Kuvio 9. Kaupan toimialojen oma pääoma ja vieras pääoma 2011

Rahoitusasema koheni hieman kaupassa. Omavaraisuusaste nousi 42 prosenttiin taseesta ja kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon supistuivat prosenttiyksiköllä ja olivat 27,3 prosenttia vuonna 2011.

Kuvio 10. Kaupan omavaraisuusaste 2006-2011, pk- ja kaikki yritykset

Kuvio 10. Kaupan omavaraisuusaste 2006-2011, pk- ja kaikki yritykset

Kaupan pk-yritysten tase oli 35 prosenttia kaupan taseesta ja se nousi 21 miljardiin euroon vuonna 2011. Omavaraisuusaste oli 42,2 prosenttia taseesta ja kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon olivat 26,8 prosenttia. Sekä omavaraisuus että kokonaisvelat pienenivät vajaalla prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta.

Auto-, tukku- ja vähittäiskaupan kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon supistuivat. Autokaupan kokonaisvelat vähenivät 1,7 prosenttiyksiköllä ja olivat 22,3 prosenttia liikevaihdosta. Tukku- ja vähittäiskaupassa kokonaisvelat pienenivät vajaalla prosenttiyksiköllä ja olivat 27,1 ja 28,5 prosenttia liikevaihdosta. Omavaraisuusaste autokaupassa putosi 41,5 prosenttiin, tukkukaupan omavaraisuusaste säilyi edellisvuoden tapaan 41,8 prosentissa ja vähittäiskaupassa se nousi hieman, ollen 42,6 prosenttia taseesta.

4. Investoinnit

Kaupan aineelliset investoinnit olivat 994 miljoonaa euroa vuonna 2011. Kaupassa investoitiin 242 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihtoon suhteutettuna investoinnit olivat 0,8 prosenttia.

Kuvio 11. Kaupan aineelliset investoinnit 2006-2011, pk- ja kaikki yritykset

Kuvio 11. Kaupan aineelliset investoinnit 2006-2011, pk- ja kaikki yritykset

Pk-yritykset kattoivat kaupan aineellisista investoinneista hieman yli 40 prosenttia.

5. Henkilöstö

Kaupan palkat ja muut henkilösivukulut lisääntyivät edellisvuodesta yhteensä 0,5 miljardia euroa. Vuonna 2011 henkilöstökuluja maksettiin 10,1 miljardia euroa. Liikevaihtoon suhteutettuna henkilöstökulut veivät 8,1 prosenttia. Pk-yrityksissä työskenteli 55 prosenttia kaupan henkilöstöstä. Henkilöstön määrä kasvoi pk-sektorilla 3800 henkilöllä edellisestä vuodesta, suurten yritysten työllistäessä runsaat 400 henkilöä edellisvuotista enemmän.

Kuvio 12. Kaupan henkilöstö toimialoittain 2011, pk- ja kaikki yritykset

Kuvio 12. Kaupan henkilöstö toimialoittain 2011, pk- ja kaikki yritykset

Autokaupassa työskenteli 14 prosenttia, tukkukaupassa 30 ja vähittäiskaupassa 54 prosenttia kaupan henkilöstöstä. Agentuuritoiminta työllisti loput 2 prosenttia. Henkilöstön määrä kasvoi kaikilla kaupan alatoimialoilla.

Kuvio 13. Kaupan liikevaihto/henkilöstö toimialoittain 2010-2011

Kuvio 13. Kaupan liikevaihto/henkilöstö toimialoittain 2010-2011

Jalostusarvoa kaupalle kertyi 15,3 miljardia euroa, mikä oli miljardi euroa enemmän kuin vuonna 2010. Siitä kului henkilöstökulujen kattamiseen 66 prosenttia. Kaupan pk-yritykset keräsivät hieman yli puolet kaupan jalostusarvosta.

6. Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakauppa kattoi 16 prosenttia vähittäiskaupan yrityksistä, 35 prosenttia henkilöstöstä ja 42 prosenttia liikevaihdosta. Päivittäistavarakaupassa toimi 3500 yritystä, jotka keräsivät liikevaihtoa 15,7 miljardia euroa vuonna 2011. Yritysten määrä supistui 100 yrityksellä edellisestä vuodesta, sen sijaan liikevaihto kasvoi 0,6 miljardia euroa.

Kuvio 14. Vähittäis- ja päivittäistavarakaupan myyntikate 2006–2011

Kuvio 14. Vähittäis- ja päivittäistavarakaupan myyntikate 2006–2011

Myyntikateprosenttia lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan kannattavuus koheni hieman vuotta aiemmasta. Voittoa päivittäistavarakaupalle jäi 365 miljoonaa euroa, mikä oli 2,3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Päivittäistavarakaupan rahoitusasema vahvistui. Omavaraisuusaste koheni 1,2 prosenttiyksikköä, nousten 55 prosenttiin taseesta. Kokonaisvelat sen sijaan supistuivat 0,9 prosenttiyksikköä ollen 19,3 prosenttia suhteessa liikevaihtoon.


Lähde: Kaupan tilinpäätöstilasto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila 09 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 21.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2011, Kauppa 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/katipa/2011/katipa_2011_2013-02-21_kat_001_fi.html