Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kauppa 2012

1. Liikevaihto

Kaupan yritysten (toimiala G) liikevaihto oli 131,5 miljardia euroa vuonna 2012. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 5,0 prosenttia eli 6,3 miljardia euroa. Vaikka liikevaihto kasvoi, kaupan kannattavuus kuitenkin heikkeni. Käyttökate laski 0,6 prosenttiyksikköä ja oli 3,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Kaupan yritysten lukumäärä oli 45 100 vuonna 2012, mikä oli 560 yritystä vähemmän kuin vuonna 2011. Yrityksistä lähes 99 prosenttia kuului EU:n määritelmän mukaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pk-yritykset kattoivat runsaat 37 prosenttia kaupan liikevaihdosta.

Kuvio 1. Kaupan liikevaihto toimialoittain 2010–2012

Kuvio 1. Kaupan liikevaihto toimialoittain 2010–2012

Kaupan päätoimialoista liikevaihto kasvoi edellisvuosien tapaan eniten tukkukaupassa (pl. agentuuritoiminta), jossa vuosimuutos oli 5,5 miljardia euroa. Liikevaihtoa kertyi 74,9 miljardia euroa. Vähittäiskaupassa liikevaihtoa saatiin 38,8 miljardia euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 1,8 miljardia. Sen sijaan autokaupan liikevaihto heikkeni 0,9 miljardilla eurolla ja oli 16,9 miljardia euroa vuonna 2012.

Kuvio 2. Kaupan liikevaihdon muutos toimialoittain 2012

Kuvio 2. Kaupan liikevaihdon muutos toimialoittain 2012

Kaupan pk-yritysten liikevaihto nousi 48,8 miljardiin euroon vuonna 2012. Liikevaihto parani 3,0 miljardia euroa edellisvuodesta. Tästä 1,8 miljardia euroa kertyi autokaupasta, mikä osittain peitti suurten autoliikkeiden liikevaihdon vähenemisen. Kaupan suurten yritysten liikevaihto oli 82,7 miljardia euroa vuonna 2012, lisäystä edellisvuodesta 3,3 miljardia euroa.

Kuvio 3. Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2006–2012

Kuvio 3. Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2006–2012

2. Kannattavuus

Kaupan kannattavuus heikkeni. Myyntikate, liikevaihto vähennettynä aine- ja tarvikeostoilla, oli ainoa tuloslaskelman välitulos, joka koheni edellisvuodesta. Myyntikateprosentti sen sijaan heikkeni vajaalla prosenttiyksiköllä, ollen 21 prosenttia liikevaihdosta. Pääoma- ja rahoituskulujen kattamiseen jäi 0,6 miljardia euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin, käyttökatteen ollessa 4,2 miljardia euroa. Rahoitus- ja satunnaiset tuotot kuitenkin kasvoivat rahoitus- ja satunnaisia kuluja voimakkaammin. Tuloveroja kauppa maksoi 0,9 miljardia euroa. Kaupan toiminta tuotti voittoa 2,7 miljardia euroa eli 2,0 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Kokonaispääomalle kauppa sai tuottoa 6,1 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin.

Kuvio 4. Kaupan kannattavuus 2006–2012

Kuvio 4. Kaupan kannattavuus 2006–2012

Myös kaupan pk-yritysten kannattavuus heikkeni hieman. Pk-yritykset, jotka keräsivät 51 prosenttia kaupan myyntikatteesta sekä 55 prosenttia tilikauden tuloksesta, saivat myyntikatetta 14,1 miljardia euroa. Varsinaisen toiminnan kulujen vähentämisen jälkeen jäi pk-yrityksille muiden kulujen kattamiseen 2,0 miljardia euroa, käyttökatteen ollessa 4,0 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tilikauden tulos oli 3,0 prosenttia tuotoista. Kokonaispääoman tuottoprosentti pysyi tyydyttävänä, vaikka se supistui vuotta aiemmasta 0,6 prosenttiyksikköä 7,6 prosenttiin.

Kuvio 5. Kaupan myyntikate 2006–2012

Kuvio 5. Kaupan myyntikate 2006–2012

Autokauppa

Liikevaihdon heikkenemisestä huolimatta autokaupan myyntikate pysyi samana kuin vuotta aiemmin ja oli 20 prosenttia liikevaihdosta. Muut lasketut kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät edellisvuodesta. Tilikauden tulosta autokaupalle jäi 0,3 miljardia euroa eli 2,0 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Myös autokaupan pk-yritysten kannattavuus heikkeni vuonna 2012, vaikka niiden liikevaihto kasvoi. Pk-yritysten myyntikateprosentti aleni peräti 4,5 prosenttiyksikköä 21,4 prosenttiin.

Kuvio 6. Autokaupan kannattavuus 2006–2012

Kuvio 6. Autokaupan kannattavuus 2006–2012

Tukkukauppa

Tukkukaupan kannattavuutta heikensi kustannusten tuottoja nopeampi kasvu, sillä kaikki tuloslaskelman välitulokset ja lasketut kannattavuuden tunnusluvut olivat edellisvuotista heikompia. Aine- ja tarvikekäyttö lohkaisi tuotoista 63,1 miljardia, jolloin myyntikatteeksi jäi 11,8 miljardia euroa eli 15,8 prosenttia liikevaihdosta. Tukkukaupan voitto 1,4 miljardia euroa oli 1,8 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Kokonaispääomalle yritykset saivat tuottoa 6,0 prosenttia, 1,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös tukkukaupan pk-yritysten kannattavuus heikkeni hieman vuonna 2012. Myyntikate oli 28,6 prosenttia liikevaihdosta, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä edellisvuotta alempi.

Kuvio 7. Tukkukaupan kannattavuus 2006–2012

Kuvio 7. Tukkukaupan kannattavuus 2006–2012

Vähittäiskauppa

Myös vähittäiskaupassa kannattavuus heikkeni hieman verrattaessa edelliseen vuoteen. Myyntikate, 11,5 miljardia euroa, oli 29,8 prosenttia liikevaihdosta. Rahoitus- ja pääomakulujen kattamiseen jäi 1,5 miljardia euroa käyttökatetta. Vähittäiskaupan toiminta tuotti voittoa 0,8 miljardia euroa, mikä oli 2,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 8. Vähittäiskaupan kannattavuus 2006–2012

Kuvio 8. Vähittäiskaupan kannattavuus 2006–2012

3. Rahoitus

Kaupan tase nousi vain hieman edellisvuodesta eli 59,2 miljardista 59,6 miljardiin euroon. Tukkukaupan taseen suuruus oli 33,3 miljardia euroa, vähittäiskaupan 18,6 ja autokaupan 6,4 miljardia euroa.

Kuvio 9. Kaupan toimialojen oma pääoma ja vieras pääoma 2012

Kuvio 9. Kaupan toimialojen oma pääoma ja vieras pääoma 2012

Rahoitusasema koheni hieman kaupassa. Omavaraisuusaste nousi 42,5 prosenttiin taseesta ja kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon supistuivat 1,3 prosenttiyksiköllä ja olivat 26,0 prosenttia vuonna 2012. Sekä autokaupan että tukkukaupan rahoitusasema parani edellisvuodesta. Autokaupan omavaraisuusaste nousi 1,3 prosenttiyksikköä 42,8 prosenttiin. Kokonaisvelat olivat 21,6 prosenttia liikevaihdosta, vähennystä oli 0,7 prosenttiyksikköä vuodesta 2011. Tukkukaupan omavaraisuusaste nousi 42,9 prosenttiin ja kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon laskivat 2,0 prosenttiyksikköä 21,6 prosenttiin. Vähittäiskaupan rahoitusasema sen sijaan heikkeni hieman. Vähittäiskaupan omavaraisuusaste laski 0,9 prosenttiyksikköä ja kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon pysyivät lähes samana kuin vuotta aiemmin.

Kuvio 10. Kaupan omavaraisuusaste 2006–2012, pk- ja kaikki yritykset

Kuvio 10. Kaupan omavaraisuusaste 2006–2012, pk- ja kaikki yritykset

Kaupan pk-yritysten tase oli 35 prosenttia koko kaupan taseesta ja se pysyi lähes samana kuin vuotta aiemmin eli 21,0 miljardissa eurossa. Omavaraisuusaste oli 42,3 prosenttia taseesta ja kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon olivat 25,2 prosenttia vuonna 2012. Pk-yritysten rahoitusasema parani hieman edellisvuodesta. Omavaraisuus pysyi samana, mutta kokonaisvelat liikevaihtoon suhteutettuna laskivat 1,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

4. Investoinnit

Kaupan aineelliset investoinnit olivat 1,3 miljardia euroa vuonna 2012. Kaupassa investoitiin 300 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Investoinnit olivat yhden prosentin luokkaa suhteutettuna liikevaihtoon.

Kuvio 11. Kaupan aineelliset investoinnit 2006–2012, pk- ja kaikki yritykset

Kuvio 11. Kaupan aineelliset investoinnit 2006–2012, pk- ja kaikki yritykset

Pk-yritykset kattoivat kaupan aineellisista investoinneista 37 prosenttia vuonna 2012.

Kuvio 12. Kaupan aineelliset investoinnit toimialoittain 2006–2012

Kuvio 12. Kaupan aineelliset investoinnit toimialoittain 2006–2012

5. Henkilöstö

Kaupan palkat ja muut henkilösivukulut lisääntyivät edellisvuodesta 262 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 henkilöstökuluja maksettiin 10,4 miljardia euroa. Liikevaihtoon suhteutettuna henkilöstökulut veivät 7,8 prosenttia. Kauppa työllisti 252 560 henkilöä, 3 300 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pk-sektorin henkilöstön määrä väheni 4 200 edellisvuodesta, suuret yritykset sen sijaan työllistivät 1100 henkilöä enemmän kuin vuonna 2011.

Kuvio 13. Kaupan henkilöstö toimialoittain 2012

Kuvio 13. Kaupan henkilöstö toimialoittain 2012

Autokaupassa työskenteli 14 prosenttia, tukkukaupassa 30 ja vähittäiskaupassa 54 prosenttia kaupan henkilöstöstä. Agentuuritoiminta työllisti loput 2 prosenttia. Henkilöstön määrä väheni kaikilla kaupan päätoimialoilla. Vähittäiskaupan henkilöstön määrä väheni 1 650 ja tukkukaupan 1 450 henkilöllä.

Kuvio 14. Kaupan liikevaihto/henkilöstö toimialoittain 2011–2012

Kuvio 14. Kaupan liikevaihto/henkilöstö toimialoittain 2011–2012

Kaupan jalostusarvo, joka oli 15,1 miljardia euroa, heikkeni 252 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Siitä kului henkilöstökulujen kattamiseen 69 prosenttia. Kaupan pk-yritykset keräsivät 53 prosenttia kaupan jalostusarvosta.

6. Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakaupassa toimi 3 400 yritystä, jotka keräsivät liikevaihtoa 17,1 miljardia euroa vuonna 2012. Liikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia edellisvuodesta. Päivittäistavarakauppa työllisti 50 400 henkilöä vuonna 2012, mikä oli 1 800 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuvio 15. Vähittäis- ja päivittäistavarakaupan myyntikate 2006–2012

Kuvio 15. Vähittäis- ja päivittäistavarakaupan myyntikate 2006–2012

Myyntikatetta lukuun ottamatta kaikki kannattavuuden välitulokset ja niistä lasketut kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät päivittäistavarakaupassa vuonna 2012. Myyntikate pysyi 26,3 prosentissa suhteessa liikevaihtoon. Varsinaisen toiminnan kulut veivät 16,6 miljardia euroa, joten päivittäistavarakaupalle jäi käyttökatetta 620 miljoonaa euroa eli 3,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tilikauden tulos 320 miljoonaa euroa oli 1,8 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Kokonaispääoman tuottoprosentti laski 0,7 prosenttiyksikköä 6,1 prosenttiin.

Päivittäistavarakaupan omavaraisuusaste heikkeni 3,4 prosenttiyksikköä 51,6 prosenttiin taseesta. Kokonaisvelat kasvoivat 0,9 prosenttiyksikköä ja olivat 20,2 prosenttia suhteessa liikevaihtoon.


Lähde: Tilinpäätöstilasto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Wuoristo 09 1734 2977, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2012, Kauppa 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2012/katipa_2012_2014-02-13_kat_001_fi.html